Община Гулянци

Търгове и обяви

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища, мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ)

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост от общински поземлен за срок от 10 /десет/ стопански години.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Община Гулянци, Област Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09- 162/07.05.2020г. на Кмета на общината - обявява публичен търг сявно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:  

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на имот с НТП „Друг вид земеделска земя“,  частна общинска собственост  в землището на гр. Гулянци.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Община Гулянци, Област Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09-36/24.01.2020г. на Кмета на общината - обявява публичен търг сявно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:

Прочети още

Сайта използва бисквитки