Община Гулянци

Дневник на аспектите на околната среда

Към дневника

Дейност

Аспект

Въздействие

Условия за възникване

Наличие на нормативни изисквания

Политика

Заинтересовани страни

Вероятност

Тежест

Риск

Крайна
 оценка

Същественост

Н

Ан

А

Извозване на твърди отпадъци

Разпиляване

Замърсяване на околона среда

 

٧

 

1

1

1

1,5

0,5

0,75

2,75

несъществен

 

 

٧

1

1

1

1

0,75

0,75

2,75

несъществен

Депониране на отпадъци

Натрупване в почвата

Използване на природни ресурси

٧

 

 

1

1

1

2

0,75

1,5

       3,5

Съществен

Транспорт

Използване на автомобили

 

Разлив на масла

 

 

 

 

٧

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0,5

 

0,5

        0,5

                        

 

несъществен

Издаване на разрешителни

 

 

 

 

Бране на билки

Използване на природни ресурси

٧

 

 

1

1

1

1,5

0,75

1,125

2,75

несъществен

Изсичане на дървета

Използване на природни ресурси

٧

 

 

1

1

1

2

0,75

1,5

4,5

Съществен

Използване на локална парна инсталация

Съхранение на промишлен газиол

Замърсяване с гориво при разлив

 

٧

 

1

0

 

 

 

0

1

0,25

0,25

2,25

несъществен

 

 

٧

1

0

0

1

0,25

0,25

2,25

несъществен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранение на опасни вещества "пестициди"

 

 

 

Разлив

Замърсяване на въздуха и почвата

 

 

٧

1

1

0

1

0,5

0,5

2,5

несъществен

Разпиляване

 

 

٧

1

1

0

1,5

0,5

0,75

2,75

несъществен

Кражба

 

 

٧

1

1

0

1,5

0,5

0,75

2,75

несъществен

пожар

 

 

٧

1

1

0

1,5

1

1,5

         3,5

    Съществен

Контрол състояние септични ями

Прилив септична яма

Замърсяване на въздуха и почвата

 

 

٧

1

1

0

 

                                                    

1

0,5

0,5

         2,5

несъществен

Сайта използва бисквитки