Община Гулянци

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост от общински поземлен фонд в землищата на с. Гиген, с. Брест, с. Милковица, с. Шияково и гр. Гулянци за срок от 10 /десет/ стопански години

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища,мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година 2023-2024 г. (съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ)

Прочети още

Община Гулянци обявява

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина /стояща на корен/ по прогнозни количества от сортиментни ведомости в ОГТ – собственост на Община Гулянци по одобрен годишен план за 2023 г.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на гледичиева и  акациева дървесина от временни горски складове до детски ясли, детски градини, училища, кметства на населените места, клубове за инвалиди и пенсионерски клубове, ветерани от войната и други обекти  на територията на Община Гулянци, при следните условия...

Прочети още

Сайта използва бисквитки