Община Гулянци

Харта на клиента

Х А Р Т А

НА КЛИЕНТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ГР.ГУЛЯНЦИ

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране, приета с Решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране, приет с Решение № 671 на Министерски съвет от 2003 г.

Общинската администрация подпомага Кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

В резултат на провежданата политика на   внедрeната   Интегрирана Система за управление на качеството по смисъла на Европейския стандарт ISO 9001:2015  , ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

Основните цели, които си поставяме с настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване са:

 • подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
 • намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

Стратегически цели на административното обслужване в Общинската администрация - Гулянци:

 • Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали.
 • Съвместна работа с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги съобразени с изискванията на потребителите.
 • Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите.
 • Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби;
 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;
 • да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.

В замяна, очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината - гр. Гулянци,ул.Васил Левски №32
 • можете да оставите Вашите писмени мнения, предложения и въпроси в кутиите на  вход на сградата на общинската администрация или в Административен център за обслужване на граждани
 •  може да използвате телефоните на общината     06561/2171;06561/3047; или   факс   06561/2568 ,e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 часа в сградата на общинската администрация.
 • подробности за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси можете видите на таблата в Административен център за обслужване на граждани, както и да намерите по всяко време чрез Интернет на  адрес:www gulyantsi.bg.

Със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК) (обн., ДВ, бр. 27 от 2014 г.) се създаде общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване (КАО) - обслужване, при което услугата се извършва, без да е необходимо заявителят да предоставя документи, за които са налице данни в извършващия услугата орган или в други органи, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Община Гулянци предоставя комплексни услуги на граждани, еднолични търговци и юридически лица:

 • Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече административни структури.
 • Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:

а. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга;

б. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на изпълнение;

 • Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.
 • Комплексните услуги се заплащат на касата на Община Гулянци в Административния център за обслужване на граждани и служебно се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга.

При нас можете да получите следните административни услуги:

 

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ЕСГРАОН  И ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, КАЗВАНИ ИЛИ  ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ

2.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК- ДУБЛИКАТ

3.ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

4.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ПО  ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ /акт за раждане, акт за смърт/

5.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

6.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

7.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМЕНА

8.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

9.ПРЕЗАВЕРКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ -    ЕДНОКРАТНО 

10.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МНОГОДЕТНА МАЙКА

11.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

12.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ  БРАК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ 

13.ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  ЗА ЧУЖБИНА

14.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В КАРТОТЕЧНИЯ РЕГИСТЪР   НА НАСЕЛЕНИЕТО

15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА   ЧУЖДЕНЕЦ В

16.ЗАВЕРКА НА АДРЕСНА КАРТА

17.ЗАВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

18.ЗАВЕРКА  НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ЛИЦЕ  ОТ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО

19.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

20.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

21.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА   НАСТОЙНИК ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ

22.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ- ОРИГИНАЛ

23.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ,  РОДЕНО В ЧУЖБИНА

24.ПРИПОЗНАВАНЕ НА НОВОРОДЕНО

25.ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ,СЛЕД СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА   РАЖДАНЕ

26.СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ  БРАК

27.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК   ОРИГИНАЛ, НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ

28. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК НА   БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СКЛЮЧИЛИ БРАК В ЧУЖБИНА  

29.РИТУАЛ"ДАВАНЕ ИМЕ НА ДЕТЕ"

30.ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ

31.ИЗДАВАНЕ НА СМЪРТЕН АКТ ЗА ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ В      ЧУЖБИНА

32.ИЗДАВАНЕ НА СМЪРТЕН АКТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА

33.ИЗВЪРШВАНЕ НА РИТУАЛ"ПОГРЕБЕНИЕ"

34.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА     ПО ЧЛ.157,АЛ.1,Т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

35.ИСКАНЕ  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДНАТА ПЕНСИЯ НА   ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ

36.ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЖИВЕЛИЯ СЪПРУГ/А/ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА 20% ОТ ПЕНСИЯТА НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ

37. ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ

38.ИЗДАВАНЕ ЗАВЕРЕНО ПРЕПИС ИДВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЕ,  ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД, АКТОВЕ И ДОГОВОРИ

39.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНАТА

40.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И   СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

41.КОПИРНИ УСЛУГИ

42.НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИС/ПЪЛНОМОЩНО,    ДЕКЛАРАЦИЯ/

43.НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА КОПИЕ ОТ АКТОВЕ, ДОКУМЕНТИ, ДОГОВОРИ, ЗАПОВЕДИ, РЕШЕНИЯ,   ПРОТОКОЛ

 

ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ

 1. Издаване на скици за недвижим имот

 2. Издаване на скици на недвижим имот с указан начин на застрояване

3.  Издаване на скица за проектиране на обекти на техническата инфраструктура

4.  Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

5. Съгласуване и одобряване на  инвестиционни проекти без комплексен доклад от лицензиран консултант

6. Съгласуване и одобряване на  инвестиционни проекти при наличие на комплексен доклад от лицензиран консултант

7. Съгласуване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура

8. Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти на техническата инфраструктура

9. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други

10. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

11. За издаване на разрешения на строеж на линейни обекти

12. Презаверяване на разрешение за строеж по чл.153, ал.4 от ЗУТ

ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

13. Съгласуване и одобрение на технически проекти за енергийни обекти по чл.6, ал.5 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи – възобновяеми енергийни източници

ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи – ІІІ категория , съгласно чл.6 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи – ІІ категория , съгласно чл.4 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи – І категория , съгласно чл.2 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

14. Съгласуване и одобряване на технически проекти за инженерната инфраструктура към възобновяеми енергийни източници

15. Издаване на Разрешение за строеж на  енергийни обекти по чл.6, ал.5 от Наредба №1 за Номенклатурата на видовете строежи – възобновяеми енергийни източници

Ветрогенератори

Фотоволтаични централи

16. Издаване на разрешения за линейни  кабелни мрежи и на интернет комуникационни мрежи

17. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за линейни  кабелни мрежи и на интернет комуникационни мрежи

18. Одобряване на екзекутивни документи

19. Удостоверение за търпимост на основание параграф 16 ал.1 от ЗУТ

20. Удостоверение за реално обособени части от сгради /чл.202 от ЗУТ/

21.Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

22.Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите

23. Издаване на удостоверение по чл.52 ал.5 от ЗКИР

24. Регистрация на технически паспорти

25. Разрешение за изготвяне или изменение на ПУП

26. Разглеждане и одобряване на ПУП

27.Разглеждане и одобряване на парцеларни планове на инженерната инфраструктура

28.Издаване на становища по чл.74 и чл.175 от ЗУТ

29.Извършване на проверка, съгласно чл.159, ал.3 от ЗУТ

30.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално-селищно устройство

31.Становища за държавна приемателна комисия

32.Предоставяне на данни и информация за регулационни и нивелетни репери, необходими за определяне на строителна линия и ниво на огради при поискване от възложителя или упълномощено от него чрез писмен договор лице

33. Заверяване на копия от планове и документация към тях, както и за ползване на същите за проучване и проектиране

УСЛУГИ ЗА СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ

1.ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ИНВАЛИДИ ИЛИ  СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ

  3.ИЗДАВАНЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ  ПРОДАЖБА НА ЕДЪР ДОБИТЪК

4.ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА В СОБСТВЕН ИМОТ

6.ЗАВЕРКА НА ДНЕВНИЦИ/РЕГИСТРИ/ ЗА ПОКУПКА И  ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

 7.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ  ИЗДЕЛИЯ И ГОДИШНА ТАКСА ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ   ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

8.ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА  ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ  АВТОМОБИЛИ

9.РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

10.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

11. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

 

ДРУГИ  УСЛУГИ             

1. Издаване на заверено препис извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори

2. Издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка

3. Издаване на удостоверение :

-Издаване на удостоверения за наличие или липси на задължения на основание чл.87 у ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

- Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс

-Издаване на удостоверение по чл.41 от ЗМДТ

- Издаване на дубликат"Удостоверение за платени данъци"

4. Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект

5. Копирни услуги за една страница

6. Молба декларация за картотекиране на нуждаещи се от жилище

7. Тръжни книжа - за приватизация, за отдаване под наем, за продажба по ЗОС, за възлагане на обществен превоз, процедури по ЗОП, други процедури 8. Попълване приложение на данъчна декларация

9. Изготвяне на образец УП-2 и/или образец 30

10Удостоверение за извършена проверка по жалба във връзка с отношения между трети лица

11. Транспортна услуга с МПС

12. Продажба на дърва за огрев на инвалиди и социално слаби

13. Цена за разрешение за отсичане на местни и широко разпространени широколистни дървета в собствен имот

14. Цена за разрешение за отсичане на орехови дървета в собствен имот

15. Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект

16. Бланки - разрешение за търговия, молба за регистрация на търговски обект, пропуски за базари, заповед промяна на работно време на търговски обект, разрешение за продажба на тютюневи изделия, разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили

17. Издаване на удостоверение за частна ветеринарно -медицинска практика

18. Заверка на дневници за покупка и продажба на черни и цветни метали

19. Издаване на други разрешения във връзка с извършване на търговска дейност или услуги

20. Издаването на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Общината за срок от 2 / две / години от дата на издаването му

21.Маркиране с общинска горска марка

23. Кубиране на дървесина

24. Издаване на удостоверение за транспортиране

25.Издаване на фактура

Видове услуги

1. обикновена

2 .бърза

3. експресна.

Сроковете за извършване на услугите са :

1. обикновена - 7 работни дни

2. бърза - 3 работни дни

3. експресна - в рамките на 1 работен ден

Заплащането се извършва в брой или по съответната сметка.

Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение , а експресната със 100%

   Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна.

По жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

          Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

          Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и под законови нормативни актове, както и от Наредби и програми , приети от Общинския съвет - Гулянци.:

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за администрацията

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на личните данни

Закон за гражданската регистрация

Закон за българското гражданство

Закон за лицата и семействата

Семеен кодекс

Данъчно осигурителен и процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за българските документи за самоличност

Закон за паметниците на културата и музеите

Закон за класифицираната информация

Закон за  обществените поръчки

Закон за устройство на територията и наредбите към него

Закон за държавната собствеността

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за опазване на околната среда

Закон за управление на отпадъците

Закон за общинската собственост

Закон за приватизация и след приватизационен контрол

Закон за задълженията и договорите

Закон за местните данъци и такси

Закон за тютюна и тютюневите изделия

Закон за туризма

Закон за защита на потребителите

Закон за стопанисване и ползване на земеделски земи

Закон за административното производство

Закон за административните нарушения

Закон за Държавния служител

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Закон за отговорността на държавата за вреди причинени от граждани

 

Наредби, приети с Решение на ОбС Гулянци

 

Наредба за реда на придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строеж

Наредба за общинските жилища

Наредба №1 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Гулянци

Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината

Наредба за определяне размера на местните данъци

Наредба за управление правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Гулянци

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Гулянци

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Гулянци

Наредба за условията и реда  за съставяне и отчитане на общинския бюджет

Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината

Наредба за реда и условията при предоставяне на общински концесии

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Гулянци

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите

 

Планове и програми, приети с Решение на ОбС Гулянци

 

Общински план за развитие за периода 2021-2027г.

Програма за опазване на околната среда 2015-2020г.

Програма за управление на дейностите по отпадъците

Общинска програма за закрила на детето

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Гулянци

Стратегия за управление на общинската собственост

Харта за участие на младите хора в живота на Община Гулянци

Програма за интеграция на малцинствените общности в Община Гулянци

 

                        Какви са ползите за Вас

 

 • Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на Общинска администрация и предоставяните услуги;
 • Ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;
 • Ако отговор по ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания.

 

                          Когато ни посетите

 

 • Ако не е необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще ви приемат и обслужат в рамките на 10 минути.
 • Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;
 • Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок

 

              Ако не сте доволни

 

 • От изпълнението на стандартите на обслужване;
 • От отношението на конкретен наш служител;
 • Или имате други оплаквания

 

Моля ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите !

Като подадете писмена жалба, сигнал, оплакване или възражение до Кмета на Община Гулянци, Замeстник.кметовете, Секретаря на общината, Кметове на кметства и Кметски наместници

 

Работно време на Общинска администрация:

Всеки работен ден от 8.30 ч до 12.00 ч и от 12.30 ч до 17.00 ч

 

Приемен ден на Кмета на Община Гулянци

приемно време: четвъртък от 09.00 ч до 12.00ч и от 13.30 до 15.00

 

Допълнителна информация за Хартата

Хартата ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на Общинска администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни.

Сайта използва бисквитки