Община Гулянци

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ) , чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост от общински поземлен фондв землищата на с. Дъбован, с. Гиген, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Брест, с. Шияково и гр. Гулянци за срок от 10/ десет/ стопански години, чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на лек автомобил Ауди А8 с рег. № ЕН4989ВК,  частна общинска собственост.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Търг с явно наддаване за продажба на стояща /неотсечена/ дървесина на корен /по прогнозни количества от сортиментни ведомости/ от ОГТ – собственост на Община Гулянци по одобрен годишен план за 2022 г. >>>

Прочети още

Сайта използва бисквитки