Община Гулянци

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на имот с НТП „Нива“,  частна общинска собственост  в землището на с. Брест, чрез представяне на предложения в затворени пликове.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на част от имот с НТП „Отводнителен канал“ в землището на с. Шияково - частна общинска собственост от общински поземлен фонд за срок от 10/ десет/ стопански години.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост от общински поземлен фонд в землищата на с. Дъбован, с. Искър, с. Загражден и с. Гиген за срок от 10 /десет/ стопански години, чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Община Гулянци обявява открит конкурс

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти на територията на община Гулянци.

Прочети още

Сайта използва бисквитки