Община Гулянци

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на движими вещи, частна общинска собственост, чрез представяне на предложения в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на имот с НТП „Изоставена орна земя“, частна общинска собственост  в землището на гр. Гулянци, чрез представяне на предложения в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и от лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища,мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ) , чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на Селскостопанска сграда, частна общинска собственост  в землището на с. Брест, чрез представяне на предложения в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Сайта използва бисквитки