Община Гулянци

Наредби

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гулянци през 2023 г._(актуализирана август 2023) >>>

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /актуализирана март 2023/  >>>

Наредба за ползване на пасища и мери –публична общинска собственост /актуализирана март 2023/ >>>

Наредба за търговската дейност >>>

Наредба за изграждане и опазване на зелената система >>>

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Гулянци и издаване на сертификати клас В >>>

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Наредба за управление на отпадъците (актуализирана)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци (актуализирана юни 2022)

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гулянци (актуализирана)


Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (актуализирана февруари 2024)

Политика на Община Гулянци за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала към Наредбата
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2021 година (актуализирана)

Наредба за определяне размера на местните данъци през 2020 г.

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територаията на Община Гулянци

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2020 година

Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни натериторията на Община Гулянци

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гулянци

 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2020 година

 

Наредба за търговската дейност на територията на Община Гулянци

 

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ (актуализирана юни 2022)


Н А Р Е Д Б А  ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ (актуализирана с решение на Общински съвет №371/2021 г.)


Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет


Наредба № 1 за подържане и опазване на обществения ред и сугурността


Наредба за символите и отличията на Община Гулянци


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гулянци


Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища


Наредба за определяне размера на местните данъци


Наредба за управление на отпадъците


Наредба за отглеждане на селскостопански животни


Наредба за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване


 Наредба за пожарната безопасност


 Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструтура (актуализирана юни 2022)


 Наредба за търговската дейност на територията на община Гулянци


 Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и други възпоменателни знаци


 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


 Наредба за реда и условията за поставянето на преместваеми съоръжения (актуализирана юни 2022)

Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество

 Наредба за упражняване на правата на Община Гулянци върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за ОРГАНИЦАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ  И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Наредба ЗА ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 

 

Сайта използва бисквитки