Община Гулянци

Наредби

Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2021 година

Наредба за определяне размера на местните данъци през 2020 г.

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територаията на Община Гулянци

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2020 година

Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни натериторията на Община Гулянци

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гулянци

 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2020 година

 

Наредба за търговската дейност на територията на Община Гулянци

 

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Гулянци

Н А Р Е Д Б А  ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет


Наредба № 1 за подържане и опазване на обществения ред и сугурността


Наредба за символите и отличията на Община Гулянци


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гулянци


Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища


Наредба за определяне размера на местните данъци


Наредба за управление на отпадъците


Наредба за отглеждане на селскостопански животни


Наредба за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване


 Наредба за пожарната безопасност


 Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструтура


 Наредба за търговската дейност на територията на община Гулянци


 Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и други възпоменателни знаци


 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


 Наредба за реда и условията за поставянето на преместваеми съоръжения

 Наредба за упражняване на правата на Община Гулянци върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за ОРГАНИЦАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ  И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Наредба ЗА ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 

 

Сайта използва бисквитки