Община Гулянци

Наредби

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територаията на Община Гулянци

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2020 година

Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни натериторията на Община Гулянци

Наредба

за управление на отпадъците на територията на Община Гулянци

 

 Наредба

За условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Наредба

За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2020 година

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наредба

За търговската дейност на територията на Община Гулянци

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАРЕДБА

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

__________________________________________________________

НАРЕДБА

ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


Наредба

за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Гулянци

______________________________________________________________________

Н А Р Е Д Б А  

ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


Н А Р Е Д Б А                                    

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


Наредба

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет


Наредба № 1 

за подържане и опазване на обществения ред и сугурността


Наредба

за символите и отличията на Община Гулянци


Наредба

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гулянци


Наредба

за управление и стопанисване на общинските пътища


Наредба

за определяне размера на местните данъци


Наредба

за управление на отпадъците


Наредба

за отглеждане на селскостопански животни


 

Наредба

за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване


 

 

Наредба

за пожарната безопасност


 

 

Наредба

за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструтура


 

 

Наредба

за търговската дейност на територията на община Гулянци


 

 

Наредба

за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и други възпоменателни знаци


 

 

Наредба

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


 

 

Наредба

за реда и условията за поставянето на преместваеми съоръжения

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Наредба

за упражняване на правата на Община Гулянци върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наредба

за ОРГАНИЦАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ  И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наредба

ЗА ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 

 

Сайта използва бисквитки