Община Гулянци

Програма за управление на кмета на община Гулянци за мандат 2015 – 2019

Програмата за управление на кмета на общината за мандата е основен средносрочен планов документ за развитието на община Гулянци през периода 2015-2019 година.

Програмата е продължение на изминалите осем години, в които с цялата администрация и с подкрепата на общинския съвет, сложихме началото на диалога и сътрудничеството с нашите съграждани, показахме, че нещата в нашите селища започват от общите и безкористни  усилия на жителите на общината.

И резултатите не закъсняха. Те са видими и отчетени в края на изминалия мандат.

Настоящата програма е съчетание на Предизборната платформа, с която спечелих Местните избори 2015г., както и поетите ангажименти към избирателите. Тя е разработена на основание чл. 44, ал.5 от ЗМСМА и е обвързан с всички стратегически, финансови, технически и нормативни документи на общината. Същата е съобразена с Регионалния план за развитие  на Северозападния регион и Плевенска област, и  Плана  за развитие и на община Гулянци през 2014-2020г.

            Програмата е изготвена като документ,  съчетаващ едновременно по-дългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни задачи и дейности за тяхното реализиране.

Визията залегнала в Общинския план за развитие на Община Гулянци за периода 2014-2020 е Гулянци - община с устойчива и балансирано  развита икономика на базата на съхранени и разумно използвани природни ресурси и културно-историческо наследство; широко партньорство на местно, междуобщинско и транснационално ниво и заетост, осигуряваща достоен живот на гражданите и условия за развитие на младите хора.

Устойчиво развите на община Гулянци и повишаване на жизнения стандарт на населението й е ГЛАВНАТА ЦЕЛ на Общинския план за развитие, определяща стратегическите цели на общността за периода 2014-2020.

            И от тук и съответните стратегически под цели:

-Стратегическа цел 1: Традиции и иновации за развитие на устойчива и баланси

-Стратегическа цел 2: Осигуряване на равни възможности за достоен живот и личностно развитие рана икономика, базирана на знанието

- Стратегическа цел 3: Създаване на съвременни условия, осигуряващи добро качество на живот

- Стратегическа цел 4: Опазване и използване на природни и културни богатства за развитие на общината      

Основни приоритети, по които ще работя за мандат 2015-2019г. ще бъдат:

АДМИНИСТРАЦИЯ - ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯТА С ГРАЖДАНИТЕ 

Развитието на администрацията е важно условие за доброто управление и развитие на общината. Основните цели са насочени към повишаване на капацитета на общинската администрация за въздействие и управление на развитието на общината във всяко направление на дейности.

Ще продължим "подмладяването" на администрацията, тъй като досегашният ни опит доказа, че привличането на мотивирани млади хора с добро образование дава много добри резултати.  Ще започнем поетапно въвеждане на електронни административни услуги и по този начин съществено ще улесним както гражданите, така и бизнеса.  Ще запазим и подобрим вече утвърдения модел на активна комуникация и индивидуален подход към проблемите, запитванията, предложенията и сигналите на нашите съграждани.

За да повишим капацитета на общинската администрация за предоставяне на ефективни и качествени услуги на гражданите и бизнеса, чрез:

-Постоянно повишаване квалификацията и уменията на служителите;

- Осигуряване на електронен обмен на данни с МФ

- Осигуряване на програмен модул за електронен архив на данни

- Осигуряване на онлайн визуализация на задълженията на гражданите

- Осигурявана не електронен трансфер на данни с НАП, КАТ и други институции.

Ще се стремим и ще търсим финансиране  за конкретни проекти свързани с

-въвеждане на електронна система за управление на човешките ресурси

- обучение на служителите свързано с въведените нови системи на управление на общинската собственост, местните данъци и такси и други;

-провеждане на квалификационни курсове на ръководните общински служители

- въвеждане на механизми за бърза и своевременна обмяна на вътрешната информация между общината и кметствата в населените места с оглед повишаване на ефективността от дейността им;

-инициативи за обмяна на опит и добри практики със съседни общини;

-специално обучение на служителите свързани със социалните дейности на територията на общината с оглед подобряване както услугите така и човешките взаимоотношения между служители и граждани.

АКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ

 Благодарение на създадения експертен капацитет, както и на натрупания опит в управлението на европейски проекти през изминалите 8 години, ще продължим да привличаме средства от еврофондовете.  Разполагаме проектна готовност, с   реализацията на които проекти през следващия мандат ще продължим подобряването на градската среда, както и на транспортната, образователната, социалната и културната инфраструктура.

БАЛАНСИРАНО И СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

През следващите 8 години водещ принцип в нашата работа ще бъде балансираното развитие на град Гулянци и малките населени места!  При реализацията на отделните секторни политики общинската администрация ще заложи на балансирано разпределение на инвестициите в инфраструктура и в човешки капитал. Ще продължим утвърдената през изтеклия мандат тенденция за ежегоден ръст във финансирането на секторите образование, здравеопазване, култура, спорт и социални дейности.

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

Ще реализираме спечелените проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради. По този начин ще подобрим условията на живот десетки домакинства, като същевременно ще понижим техните разходи за енергия и ще удължим живота на обитаваните от тях сгради.  Благодарение на създадения експертен капацитет, имаме готовност да подготвим значителен брой многофамилни жилищни сгради за участие в Програмата.

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

Изцяло е обновена и модернизирана системата за улично осветление на Община Гулянци.  Монтирахме нови осветителни тела с висока енергийна ефективност, които  се управляват от интелигентна електронна система. По този начин осигурихме качествено улично осветление на територията на Общината, което ще допринесе за комфорта и сигурността на гражданите през тъмната част от денонощието. Постоянен ангажимент за общинска администрация остава поддръжката и навременното отстраняване на проблеми по системата за улично осветление.

ПЪТНА И КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Четвъртокласната пътна мрежа в общината към края на 2015 г.беше изцяло ремонтирана. С дейното участие на общината беше изградена новата ЖП Спирка Милковица. В много лошо състояние остава една от основните пътни артерии - път с. Милковица /Общ. Гулянци/ - с. Черковица /Общ. Никопол/ , чийто ремонт е в приоритетите на             Агенция „Пътна Инфраструктура". На много места в селата има крещяща нужда от по- мащабни ремонти на уличната мрежа. Към настояшия момент общината не използва воден транспорт - за периода на мандата ще предприемем действия за връщане статута на туристическо пристанище на бившето пристанище Загражден.

           За целта в ежегодните бюджети на общината ще бъдат планирани и собствени средства за ремонт на уличната мрежа.

Можем да заявим, че през последните години телефонната мрежа в общината се подобри, но все още в някои от селищата нямаме добро покритие от мобилните оператори. Същото се отнася и за радиоточките. Липсва и високоскоростен интернет . От друга страна, използването на тези технологии е свързано с подходящо обучение на населението и предприемачите.

            За изпълнението на тези дейности общината ще се стреми да търси финансиране от различни институции за:

            - По- пълно покритие на мобилните оператори на всички населени места;

            -Доизграждане и поддръжка на съществуващата местна радиомрежа /радиоточките/

            - Постъпки и проектиране на местен радиоканал.

            - Развитие на умения в населението свързани с използването на информационните и комуникационните технологии /специални курсове в интернет клубовете - читалищата и т.н./

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

В община Гулянци са определени няколко  основни цели  на общинската  политика - равен достъп до  качествено образование и култура, като доказателство са решенията през годините назад за до финансирането  на маломерни и слети паралелки от общинския съвет на Община Гулянци в училищата и детските градини и финансиране на различни културни изяви на читалищата и пенсионерските клубове.

            Тези сфери са особена важност за нас, защото това са тези с  които бихме  могли да задържим младите хора тук.

Образователното дело в община Гулянци се осъществява в 4 общообразователни училища

          Училищата са разпределени по образователни степени, както следва:

  • - СОУ „ Христо Смирненски"- гр. Гулянци - средищно
  • - СОУ „ Асен Златаров" - с. Гиген средищно
  • - ОУ „ Христо Ботев"-с. Брест
  • - ОУ „ Христо Ботев „-с. Милковица-средищно

За да отговори на съвремените предизвикателства Общината ще се стреми да разработи и търси финансиране за конкретни проекти за:

            - Саниране, подмяна на дограма и отоплителна инсталация на ОУ „ Христо Ботев" село Милковица.

            - Реконструкция и ремонт  на детски градини и привеждане на прилежащите към тях площи като кътове за отдих и игра на децата.

            - Осигуряване на ред, защита и спокойствие на децата чрез постепенно въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и училищата.

-Доизграждане на архитектурна среда даваща достъп на деца с увреждания в учебните заведения и детските градини

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ КУЛТУРНА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  Ще В общината има изградена мрежа от читалища и клубове във всяко селище на общината, които при тези условия оцеляват и развиват многостранна дейност. Сериозен проблем са финансите за издръжка на тези самородни български институции, ремонта на сградите и осигуряване на книги и компютри.

За обновяване на културния облик на Общината ще се стремим да разработим и търсим финансиране за конкретни проекти свързани с археологическия резерват Улпия Ескус,  реконструкция на инфраструктурата за подобряване достъпа до този обект.

            - Проекти за ремонт, обновяване, реконструкция на културните центрове, читалищата, библиотеката и други обекти свързани с културния живот.

            - Пълно съдействие на църковните настоятелства за ремонти и подновяване на духовните храмове на територията на общината

            - По нататъшна поддръжка  и съдействие  за разнообразяване живота в пенсионерските клубове и клубовете на лицата с увреждания, за поддръжка и обогатяване на етнографските музеи и културните дейности, които те развиват.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 Ще запазим действащите социални услуги и ще разкрием нови, насочени към възрастните хора и хората в риск от социално изключване. Сред тях са Домашен социален патронаж е общинска дейност, която обслужва около 340 абонати при капацитет 300 бр.Кухнята в гр.Гулянци приготвя топла храна за  всичките 11 села от общината и общинския център.

Съобразявайки се с индивидуалният подход за удовлетворяване на нуждите  на абонатите  се предлага разнообразно меню.

Кухнята в град Гулянци е оборудвана изцяло с нова кухненска техника,отговаряща на всички изисквания, което допринася за по-доброто качество на предлаганата услуга и за икономическата ефективност на тази общинска структура.

Както през изминалата 2015 така и през 2016г.  като допълнителна дейност Домашен социален патронаж беше ангажиран по изпълнението на проект"Обществена трапезария" финансиран от Министерството на труда и социалната политика.

За период от 7 месеца  приготвяхме храна за 130 бенефициента от всички населени места, където разкрихме пунктове за разливане на храната.

  Услугите на Социалния патронаж се оценяват позитивно от обществото и   търсенето  нараства. Населението в общината е застаряващо, затова приоритет на Община Гулянци е   разширяването  и разкриването  на нови социални услуги, създаване на възможност на по-голям брой хора да ползват тези услуги, с цел подобряване условията на живот, повишаване качеството и вида на грижите,чрез поставяне в центъра на работата интересите на тези хора.

            От 01.11.2010 г. и до момента, Община Гулянци е партньор на Агенция за социално подпомагане при реализиране на проект №BG051PO001-5.2.09 „Подкрепа за достоен живот". Социалната услуга „Личен асистент" се предоставя на 75 лица с над 90% степен на увреждане, обслужвани от 764 лични асистенти, назначени на трудови договори. Беше предвидено проекта да приключи на 01.02.2016 година, като ще бъде заменен с проект „Нов живот" с продължителност 24 месеца.

            През 2015г. общината реализира проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Гулянци по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПЕРАЦИЯ ТИП 3:  „Осигуряване на топъл обяд" 2014BG05FMOP001-03.0, и през идващата 2016г. Общината отново ще кандидатства по същата програма.

             Чрез проектите за възрастните хора и хората с увреждания бяха създадени условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

За да подобрим живота на хората в общината трябва да осигурим тяхното качествено здравеопазване чрез запазването на общинската болница, подобряване на материалното състояние на СМП и здравните пунктове във всички населени места. Затова:

            - Ще се стремя да индентифицирам проблемите свързани със здравеопазването на нашите съграждани

            - Перманентна и настоятелна работа пред всички институции за запазване общинската болница в сегашен вид и предназначение.

            - Изграждане на нов център за специализирана медицинска помощ по проект финансиран от ЕС

            - Съдействие за ремонти на здравните пунктове във всички населени места.

Общината   осъзнава тежките условия, при които продължава да  работи    лечебното заведение, предвид реформата в здравния сектор. Именно затова през настоящата година ръководството на общината, съвместно с Общинския съвет ще направи всичко възможно да  кандидатства с комплект от документи в съответствие с изискванията за кандидатстване по ОП "Регионално развитие - 2014-2020" за реконструкция на болницата.

            Здравното обслужване в общината се извършва от семейни лекари и стоматолози, Медицински център І ЕООД"д-р Александър Войников".Доболничната помощ е изградена в съответствие с областната здравна карта и покрива потребността за предоставяне на специализирана медицинска помощ на територията на общината.

      В здравните служби общинска собственост на територията на общината работят   9общопрактикуващи лекари и 7 стоматолози.

В сградата на МЦ І ЕООД - Гулянци се намират 3 кабинета за индивидуална практика за първична медицинска помощ и 1 стоматологичен кабинет. На територията на гр.Гулянци работят в сграда общинска собственост 2 стоматолози и в частен кабинет 1 стоматолог. Община Гулянци е спечелила проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци", на стойност 302 022 евро. Проекта ще се осъществи с безвъзмездната финансова помощ от Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", гарантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи", който ще се реализира през 2016г. Ще бъде изградена термопомпена инсталация, черпателен сондаж, отоплителен кръг и система със слънчеви колектори на покрива. През лятото отоплителната енергия от соларната слънчева инсталация ще се използва за битова гореща вода или ще се охлажда през охладител.

Медицински център І ЕООД "д-р Ал. Войников" работи с високо квалифициран персонал и осъществява дейността си в 9 кабинета /очен, вътрешен, акушеро-гинекологичен, детски, уши, нос и гърло, хирургичен, психиатричен, неврологечен, манипулационна

 Във всички учебни заведения на територията на община Гулянци има разкрити здравни кабинети, в които работят  медицински специалисти с опит и квалификация.. Здравните кабинети са  оборудвани според изискванията , зареждат се системно с необходимите лекарствени средства.

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Особено място в развитието на общината заема спорта. Колко са общините в областта с толкова регистрирани спортни дружества.  Състоянието на повечето спортни обекти обаче е незадоволително. Липсват обекти за масово спортуване, спортни площадки за деца и възрастни        - волейболни, баскетболни игрища в урбанизираната територия.

            Развитието на спорта на територията на Община Гулянци е пряко свързано  с материалната база и съоръженията. Ето защо общинска администрация разработи и реализира Проект „Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в селата Гиген, Долни Вит, Сомовит и Милковица" се осъществява от община Гулянци по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони по силата на ДОГОВОР № 15/321/01143. Финансираща организация е  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

            Основна цел на Общината  е да се  подобри качеството на живот и условията за масов спорт на територията на населените места в община Гулянци чрез рехабилитация на стари и създаване на нови спортни съоръжения. Подобряване на работоспособността, както и здравето - физическо и психическо, на населението в община Гулянци и да се намали миграцията от селските към градските райони, като се подобри средата на живот и се осигури свободен достъп до спортни и културни мероприятия.

Ще продължават да  бъдат подпомагани в дейността си спортните клубове и обучителните заведения в района. Спортистите, младежите и децата ще имат атрактивни условия за развитие на спорт и отдих, отговарящи на всички съвременни норми за безопасност и хигиена.

Намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта

Основна мярка в изпълнението на тази цел е подобряване качеството на човешкия капитал. Това ще бъде  един от основните акценти в работата на местната власт.

            -Ще се търси професионална квалификация и преквалификация, учене и адаптиране към пазара на труда най - вече чрез проекти за подкрепа на професионалната преориентация на безработните по програма „Развитие на човешките ресурси"

            -Разкриване на задочна икономическа паралелка в СОУ „ Христо Смирненски" и насочване на лица с увреждания и други към повишаване на образователното ниво.

Община Гулянци успешно през изминалите 8 години реализира проекти по схема „Развитие" Национална програма „ОСПОЗ", Проект „Подкрепа за заетост", Проект „Подкрепа за достоен живот", Проект „ Помощ в дома". И през настоящият мандат ще се обръща основно внимание на хората и грижата за човека, като основен приоритет на социалната политика на Община Гулянци, и ще се търси финансиране на проекти за временна заетост.

МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 Подобряването на условията на живот в малките населени места на територията на Община Гулянци ще продължи да бъде наш приоритет. Ще стимулираме инициативността и предприемчивостта на кметовете и кметските наместници и ще ги подкрепяме при реализирането на проекти, които са в интерес на местните общности. Ще продължим с още по-ускорени темпове да рехабилитираме общинската пътна инфраструктура и уличната мрежа, ще изградим нови тротоари и пешеходни зони. Ще поставим пътни табели и камери за наблюдение на възлови точки.  Ще привлечем европейско финансиране за проектиране и изграждане на канализационни системи.  Още по-активно ще подкрепяме усилията на кметовете за облагородяването и поддържането на обществените места - училища, детски градини, здравни служби, спирки, читалища, храмове, зелени площи, гробищни паркове.  Ще подобрим качеството на обслужване в обществения транспорт и ще направим междуселищните линии по-удобни и достъпни за пътуващите.

Сайта използва бисквитки