Община Гулянци

Структура

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 

РЪКОВОДСТВО  

 1. КМЕТ - 1 Щ.БР.
 2. ЗАМ.КМЕТ - 2 Щ.БР.
 3. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА – 11  Щ.БР.

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 14 Щ.БР.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

1. СЕКРЕТАР-1 Щ.БР.

2. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 1Щ.БР.

3. СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА - 1Щ. БР.

4. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА КМЕТА - 1 Щ. БР.

5. ВЪТРЕШЕН ОДИТОР – 1 Щ. БР.

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 5 Щ.БР.

„ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”

 ДИРЕКТОР - 1 Щ.БР.

ОТДЕЛ"БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ"  

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ - 1 Щ.БР.
 3. гл. спец. „бЮДЖЕТ, ФИНАНСИ" - 1 щ. бр.
 4. СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2 Щ.БР.
 5. СЧЕТОВОДИТЕЛ-КАСИЕР - 1 Щ.БР.
 6. СТ. СПЕЦИАЛИСТ „БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ" - 4 Щ.БР
 7. „ДОМАКИН” – 1 Щ. БР.

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ "  

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ОБСЛУЖВАНЕ НА  ДАНЪЧНО-ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА"-1 Щ.БР.
 3. "ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ"- 1 Щ.БР.
 4. "СЧЕТОВОДИТЕЛ-ПРИХОДИ И КАСИЕР" - 1 Щ.БР.

5. СПЕЦИАЛИСТ „АДМИНИСТРАТИВНО – СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ” – 5 Щ. БР.

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 21 Щ. БР.

 

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”

ДИРЕКТОР - 1 Щ.БР.

 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"  

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ТРАНСПОРТ,ЗЕМЕДЕЛИЕ И БУТ" - 1 Щ.БР.
 3. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"- 1Щ.БР.
 4. специалист „общинска собственост – земеделие” – 1 щ. бр.
 5. СТ. Специалист „Гори” – 1 щ. бр.
 6. Лесоинженер – 1 щ. бр.

 

ОТДЕЛ" ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"  

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. СЕКРЕТАР МКБППМН - 1 Щ.БР.
 3. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"- 1 Щ.БР.
 4. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - 3 Щ. БР.
 5. СПЕЦИАЛИСТ „ОИР И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" - 1 Щ.БР.

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И АДМИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

ДИРЕКТОР - 1 Щ.БР.

 

ОТДЕЛ"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИОННА  ПОЛИТИКА"  

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР – 1 Щ. БР.
 3. ГЛ.АРХИТЕКТ  – 1 Щ. БР.
 4. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"- 2 Щ.БР.
 5. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"- 1 Щ.БР.
 6. гл. специалист „СТРОЕЖИ И РЕМОНТ” – 1 Щ. БР.
 7. специалист „ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ” – 1 Щ. БР.

 ОТДЕЛ"АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"  

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 • ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"- 1 Щ.БР.
 • ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ЕСГРАОН"- 1Щ.БР.
 • ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – 1 Щ.БР.
 • СТ.СПЕЦИАЛИСТ"ГРАО"-1 Щ.БР.
 • СТ.СПЕЦИАЛИСТ-ДЕЛОВОДИТЕЛ И АРХИВ - 1 Щ.БР.
 • ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБС"    - 1 Щ. БР.
 • ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ“- 1 Щ. БР.

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ : 31 Щ. БР.

  

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ С ИКОНОМИЧЕСКИ И ОБСЛУЖВАЩ ХАРАКТЕР – 10 Щ. БР.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – 5 Щ.БР.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - 18 Щ. БР.

ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА" -12 Щ. БР.

УЧИЛИЩНИ СТОЛОВЕ - 13 Щ. БР.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - 6 Щ. БР.

ЕЛ. ТЕХНИК- 2 Щ. БР.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - 1 Щ.БР.

СПОРТНА БАЗА – 1 Щ. БР.

ЗВЕНО ЗА ОХРАНА - 6 Щ. БР.

ОЗЕЛЯНАВАНЕ – 2 Щ.БР.

Сайта използва бисквитки