Община Гулянци

Правилник

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.Гулянци за мандат 2023-2027 година,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Гулянци

2023 г.

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.Този правилник урежда обществените отношения,свързани с организацията и дейността на Общински съвет – Гулянци, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и други въпроси, изрично посочени в ЗМСМА.

Чл.2. (1) Общинският съвет организира и осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местно самоуправление и местна администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

(2) За неуредените от правилника положения Общинския съвет приема отделни решения

Чл.3 (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се състои от 17 общински съветници, избрани от населението на община Глянци при условия и по ред, определени от закона.

(2) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяване на дейностите по чл. 17, ал.1 от ЗМСМА, както и на друг идейности, определении със закон

Чл. 4. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:

а/ законност;

б/ самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;

в/ гарантиране и закрила интересите на жителите на общината;

г/ публичност.

Чл.5. (1) Общинският съвет:

 1. създава постоянни и временни комисии по Глава VІ от ЗМСМА, както и съответните комисии предвидени от други закони и подзаконови нормативни актове и избира техните членове.
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство не по малко от 9 общински съветници;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство не по малко от 9 общински съветници;
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредбаи средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с поименно гласуване и мнозинство не по малко от 9 общински съветници..
 6. определя размера на местните данъци и такси и цените на услуги с поименно гласуване и мнозинство не по малко от 9 общински съветници..
 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с поименно гласуване и мнозинство не по малко от 9 общински съветници..
 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с поименно гласуване и мнозинство не по малко от 9 общински съветници..
 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с поименно гласуване и мнозинство не по малко от 9 общински съветници
 10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията и пореда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници..
 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници .
 12. определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници..
 13. приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с поименно гласуване и мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.
 14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях. с поименно гласуване и мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници
 15. създава кметства при условия и по ред,определени със закон с мнозинство не по малко от 9 общински съветника;
 16. прави предложения за административно – териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство не по малко от 9 общински съветници;
 17. приема решение за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство не по малко от 9 общински съветници;
 20.                     одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с смнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 22.              решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници
 23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове

Чл. 6. Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, декларации и обръщения, които се изпращат на областния управител и на Кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението като се обявяват по подходящ начин в кметствата и се публикуват на Интернет страницата на община Гулянци.

ГЛАВА ІІ

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.7. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

Чл.8.(1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници, Кметът на Общината и Кметове на кметства полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 клетва от ЗМСМА, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на Областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия.

(3) Клетвените декларации на общинските съветници, Кмета на Общината и Кметовете на кметства се съхранява в архива на общинския съвет.

(4) Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет

Чл.9. Под председателството на най- възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.10. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.11.(1) За произвеждане на тайно гласуване по чл.10 се избира комисия от трима общински съветници.

(2) Общинският съвет утвърждава образец на бюлетина и плик.

Чл.12. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група , представени в общинския съвет , могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.13.(1) Изборът на председател се извършва с интегрални бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.

(2) Всеки съветник гласува , като прави отметка в бюлетината срещу името на предпочитания от него кандидат, поставя я в плик и пуска плика в урната.

(3) Гласът е действителен , ако в плика е намерена една бюлетина с отметка срещу името на предпочитания от него кандидат.

(4) Недействителни са бюлетините, когато:

 1. са намерени в избирателната кутия без плик;
 2. ако е отметнат повече от един кандидат;
 3. върху тях са дописани думи и знаци;
 4. не са по установения образец.
 5. ако е поставена бюлетина без отметки срещу името на предпочитания кандидат;

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини

(6) За избран се смята кандидатът , получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати , получили най- много гласове.В този случай за избран се смята този , който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

   Чл.14.(1)Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

 1. подаване на оставка;
 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за непрекъснат период повече от три месеца.
 3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

   (2) В случаите по ал.1, т.1и т. 3, прекратяването на пълномощията се приема , без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване или обявяването на влизлия в сила акт пред общинския съвет.

/3/ При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До провеждането на нов избор за председател на Общинския съвет, заседанията на съвета се председателстват от заместник председател или общински съветник , избран по реда на чл.19,ал.2 от настоящия Правилник.

Чл. 15. Всички последващи промени в ръководството на Общинския съвет се извършват по реда на тази глава от Правилника.

ГЛАВА ІІІ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.16. Цялостната дейност на Общинския съвет се ръководи от Председателя, който има права и носи отговорност по смисъла на Закона и на този Правилник.

Чл.17(1) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет при пълно работно време не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината”.

1.Продължителността на работното време на Председателя на ОбС и размера на възнаграждението му се определя с отделно решение на ОбС”.

(2) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно правоотношение.

       (3) Председателят на общинския съвет има право на:

1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;

2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

Чл.18. (1) Председателят на Общинския съвет:

 1. Свиква Общинския съвет на заседание;
 2. Определя проект на дневен ред на заседанието;
 3. Ръководи подготовката на заседанията на Общинския съвет
 4. Провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
 5. Осигурява работните материали свързани с дневния ред на всички общински съветници
 6. Разпределя постъпилите проекти за наредби, решения и др.предложения за актове на съвета между комисиите съобразно тяхната компетентност ;
 7. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите и координира тяхната работа;
 8. Подпомага съветниците в тяхната дейност;
 9. Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията и актовете на общинския съвет;
 10. Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
 11. Съгласува командировките в страната и чужбина и отпуските на кмета на общината;
 12. Представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 13. Следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове , приети от общинския съвет;
 14. Нарежда нормативните актове , приети от Общинския съвет , да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат , на официалната Интернет страница на общината или по друг подходящ начин;
 15. Следи за спазването на този правилник;
 16. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;
 17. Изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комиссии

(2)Председателят на Общинския съвет, за времето на отсъствието си, опре­деля заместник-председател , който да го замества;    

(3) Председателят не може да участва при вземането на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интересите на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително.

Чл.19.(1) Общинският съвет може да избере от състава си заместник - председатели

(2) Изборът на заместник-председателите на Общинския съвет се извършва с явно гласуване. За избрани се смятат кандидатите, които са получили повече от половината гласове от общия брой на съветниците.

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя или в негово отсъствие функциите му се изпълняват от определен от него заместник – председател ако има такъв, а в негово отсъствие избран съветник от Общинския съвет.

(4) Заместник-председателят на Общинския съвет:

 1. Подпомага Председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;
 2. Изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това в негово отсъствие.
 3. Следи за спазването на реда по време на заседание и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата;
 4. Контролира преброяванията при гласуването и проверката на кворума на общинските съветници;
 5. Следи за спазването на процедурата и уведомява Председателя;
 6. Изпълнява други задачи, възложени му от Председателя;
 7. участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, групите на общинските съветници, представители на обществени организации и институции, политически партии и граждани, съвместно с Председателя на общинския съвет

Чл.20. /1/Председателят на Общинския съвет може да свика заседания с участието на председателите на групи съветници и председателите на постоянни комисии по въпроси, касаещи дневния ред на предстоящи заседания на Общинския съвет и по организацията на дейността на Общински съвет – Гулянци.

           /2/Председателя на Общинския съвет уточнява дневния ред на заседанията на съвета със зам.председателите и председателите на постоянните комисии.

ГЛАВА ІV

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.21. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.22. (1) Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
 5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 6. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;.
 7. да участва в обсъждането на всички въпроси от компетенцията на съвета, като изразява свободно мнението си, без да носи за това наказателна отговорност

(2) Общинският съветник за времето, през което е зает във връзка с дейността си на съветник получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж

               Чл.23.Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

            Размерът на възнаграждението се определя с решение на ОбС, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

            /2/ За участие в заседание на ОбС общинският съветник получава ежемесечно възнаграждение в размер на 30% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец

            /3/ За участие в заседание на постоянни комисии, общинският съветник получава по 10% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец за всяка една комисия

            /4/ Председателите на постоянни комисии получават ежемесечно допълнително възнаграждение за организацията на заседанията на комисиите в размер на 10% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец.

            /5/ Секретарите на постоянните комисии получават ежемесечно допълнително възнаграждение в размер на 5% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец.

            /6/ Сумата се актуализира с изменението на средната брутна работна заплата на общинска администрация

            /7/ Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 15-то число на следващия месец на база изготвена справка от Председатeля на Общинския съвет въз основа на извършена самолична регистрация на всеки съветник за съответните заседания в присъствената книга на ОбС и ПК.

            /8/ Средствата за възнагражденията на общинските съветници се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет

                Чл.23а.Срещу разходооправдателни документи на общинския съветник се възстановяват направените от него пътни и други разноски, във връзка с работата му в съвета, но не повече от 100 лв. месечно.

                               /2/ Изплащането на разноските се извършва в 7-мо дневен срок от представянето на документите по ал.1, но не по-късно от последният работен ден на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

                           /3/ Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета се поемат от общинския бюджет.

Чл.24. (1) Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
 3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;
 4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
 5. да се подписва в присъствената книга в началото на всяко заседание на общинския съвет и неговите комисии;
 6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.
 8. да изключи звука на мобилния си телефон по време на
  заседанието на Общинския съвет;
 9. да уведомява писмено Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини, като едновременно с това представя и необходимите оправдателни документи за своето отсъствие

     (2) Присъствието по ал.1, т.1 се удостоверява чрез подпис на съветника в присъствената книга в началото на заседанието на Общинския съвет и на комисиите.

Чл.25. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. при подаване на оставка чрез Председателя на Общинския съвет до Общинската избирателна комисия;
 4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет или на щатна длъжност в общинската администрацияна гр.Гулянци;
 5. когато не участва в три поредни или в общо пет заседания на Общинския съвет през годината без да е уведомил писмено Председателя на общинския съвет по следните уважителни причини:отпуск по болест, смърт на близък роднина, командировка в чужбина, дългосрочна служебна командировка извън общината, призоваване в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице; встъпване в брак и е представил за отсъствието от заседанието необходимите оправдателни документи.
 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;
 7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
 9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
 10. при неизпълнение на задължението си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

       11.   при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

           12. при установяване на неизбираемост;

         (2) .) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

           (3) Преди началото на първото последващо заседание на Общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на Общинската избирателна комисия, Председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 ЗМСМА;

(4) Ако в срока по ал. 3 Председателят на Общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от Областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред Областния управител в присъствието на представител на Общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани

Чл.26. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от Кмета на общината по предложение на Председателя на Общинския съвет.

Чл.27. По решение на Общото събрание на населението във всички кметства могат да бъдат избирани кметски съветници за подпомагане Кмета на кметство при изпълнение на функциите му , като броят им се дифиренцира по групи кметства както следва:

-       до 1000 жители – 3 кметски съветника;

-       до 2000 жители – 5 кметски съветника;

-       над 2000 жители – 7 кметски съветника.

Чл.28. (1) Общото събрание на населението се свиква от Кмета на кметството и се провежда по реда на Закона за допитване до народа.

(2) Решението на Общото събрание се обявява от кмета на кметството.

ГЛАВАV

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.29. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;
 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

(2) Общинският съвет може да приеме правила за етично поведение на об­щинския съветник.

Чл.30 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.31. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.32. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.33. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.34. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общината.

Чл.35. Общинският съветник няма право да приема под каквато и да е форма имотна облага, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.36. Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. забележка ;
 2. отнемане на думата;
 3. отстраняване от заседание.

Чл.37. (1) Забележка се прави на общински съветник, който се отклонява от предмета на разискванията, нарушава реда на заседанието или когато се е обърнал към свой колега с оскърбителни думи, жестове или със заплаха

(2) Отнема се думата на общински съветник, който:

 1. продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание;
 2. по време на изказването си има наложена предвидената в чл.36, т.1 от правилника забележка;
 3. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки забележката на председателя да го прекрати;

Чл.38. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

 1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

Чл. 39. Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.36 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

ГЛАВА VІ

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                                                 

Чл.40.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация.

(2) Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(3) Всяка група се състои от най-малко трима общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.41. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.42. (1) Всяка група общински съветници представя на Председателя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници в състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при Председателя на Общинския съвет.

(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.

Чл.43 (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.

(3) Общински съветници, чийто брой е недостатъчен за образуване на отделна политическа представителна група, могат да се присъединят към вече образувани такива групи и да създадат политически съюз. Той има правата на една представителна група

ГЛАВА VІІ

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.44. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии и избира с явно гласуване председателя, секретаря и членовете на всяка комисия с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.45.(1) Постоянните комисии на Общинския съвет са:

1.ПК”Бюджет, финанси и икономическа политика.”;

2.ПК”Образование, здравеопазване, социална политика, вероизповедание, младежки и спортни дейности;

3.ПК” Общинска собственост, стопанска политика, земеделие, горско и водно стопанство”;

4.ПК”Устройство на територията, строителство, околна среда, благоустрояване, обществен транспорт и комуникации”;

5.ПК”Европейска интеграция, инвестиционна политика, международно сътрудничество и застъпничество за интеграция на бежанците”

6.ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански права и борба с корупцията”

7. ПК»За противодействие на корупцията и за отнемане на незаконното придобито имущество”

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.46.(1) Постоянните комисии имат за задача:

 1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
 2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
 3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2)Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от Председателя на Общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.47.(1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия.

Чл.48. (1) Всеки общински съветник може да бъде  избиран в състава на 3/три/   постоянни комисия

(2)Общински съветник може да бъде избиран за председател само на една постоянна комисия.

(3) Всяка комисия се състои от 5 до 7 съветника.

(4) Председателят на ОбС може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.

Чл.49. (1) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и секретар. То организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на Общинския съвет.

(2) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване по предложение на политическите представителни групи.;

Чл. 50 (1) Председател, секретар или член на постоянна комисия се освобождават предсрочно:

 1. по негово искане;
 2. с решение на Общинския съвет;

(2) В случаи по т.1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(3)Предложения за предсрочно освобождаване по т. 2 на ал. 1 могат да правят най-малко 1/3 от членовете на комисията или Председателя на ОбС, при обективна невъзможност на съответния член на постоянна комисия да изпълнява своите задължения, при системно нарушаване или неизпълнение на правата и задълженията, произтичащи от този правилник, както и по искане на политическата група, излъчила съответния председател, секретар или член на комисията.

Чл.51. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл.52.(1) Постоянната комисия се свиква на заседание от Председателя на Общинския съвет, по искане най-малко на 1/3 от членовете й и по предложение на председателя на комисията, съгласувано с председателя на Общинския съвет

(2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели.

Чл.53.(1) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и Председателя и заместник председателите на ОбС, Кметът на общината, заместник-кметовете и секретарят на общината могат да участват във всички нейни заседания с право на съвещателен глас.

(2) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

(3) При обсъждане на проекти за становища и други актове или други въпроси вносителят или негов представител присъства задължително на заседанията на комисиите.

Чл. 54. (1) Председателят на Общинския съвет разгласява график за заседанията на комисиите. Графика се обявява на информационните табла в сградата на общината и кметствата.

(2) Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите. Всички членове на комисиите се уведомяват по телефона или писмено, не по-късно от три дни преди заседанието. В същия срок на членовете на комисията се предоставят материалите за заседанието

Чл.55.(1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) Ако до 30 минути след обявеното начало за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.

(3) Становищата на постоянните комисии се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите,с явно гласуване

Чл. 56. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето становище по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на Общинския съвет.

Чл.57. Становищата на постоянните комисии се докладват в писмена форма от техните председатели или от определен от тях член пред Общинския съвет.

Чл.58.(1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя и протоколчика на комисията, а становищата само от председателя на комисията.

(3) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

(4) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да взема становище по нея.

Чл. 59.(1) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет чрез Председателя на съвета.

(2) Постоянната комисия разглежда по реда на постъпването им постъпилите предложения и включва в дневния ред на заседанието си онези от тях, които са по обществено значими въпроси

Чл.60. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал или населено място.

Чл.61. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от Общинския съвет. След изтичане на срока или изпълнение на задачата, председателят на временната комисия прави отчет за резултатите пред Общинския съвет.

(3) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

Чл.62.(1)Създава се наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. В състава и се включва пробационен служител и представител на затвора или на поправителния дом.

(2)Съставът на наблюдателните комисии се утвърждава от председателя на общинския съвет, който ръководи непосредствено или чрез свой представител дейността на наблюдателната комисия.

Чл.63. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти,

(2)Списъкът на лицата по ал. 1 се утвърждава от Председателя на Общинския съвет по предложение на председателите на комисии.

(3) Експертите и консултантите по ал.1 работят на обществени начала.

(4) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

ГЛАВА VІІІ

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 64. (1) Общинският съвет заседава в сградата, с адрес площад»СВОБОДА»№ 4,етаж 2 град Гулянци, а по изключение и на други места, определени от Председателя на Общинския съвет.

   (2) Общинският съвет планира заседанията си по предложение на Председателя на ОбС, като определя основните теми за заседанията по шестмесечни планове.

   (3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.  

Чл.65 (1) В изпълнение на приетите планове, Председателят на Общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко седем дни преди датата на заседанието;

(2)При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет се включва отделна точка "изказвания, питания, становища и предложения на граждани" и определя време за тази точка не повече от30 минути за едно заседание;

Чл. 66. (1)т.1 Заседанието на Общинския съвет се свиква с писмена покана до всеки общински съветник и кмет на кметство, в която се определя деня, мястото и проекта за дневен ред и се придружава с постъпилите материали и становища по тях.

т.2 Към проекта за дневен ред се прилага разпределението на постъпилите проекти за наредби, решения и други предложения за актове на съвета, както и сигналии жалби от граждани и други институции за разглеждане от постоянните комисии, съобразно тяхната компетентност.

(2) Поканите, заедно с материалите по дневния ред, се изпращат на общинските съветници не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието на постоянния им адрес чрез Кметовете на кметства, които са длъжни да предадат своевременно материалите на всеки съветник с адрес в съотетното населеното място.

(3) По изключение уведомлението може да се направи и в по-кратък срок, но не по-малко от 3 дни преди заседанието.

(4) Писмени материали с особено голям обем, като програми концесионни анализи и други подобни, с изключение на проекта и отчета на общинския бюджет, се предоставят за ползване от общинските съветници в канцеларията на Общинския съвет.

Чл.67. Най-малко 5 дни преди заседанието Председателят на Общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни медии и на официалната Интернет страница на общината.

Чл. 68. (1) Общинският съвет се свиква на редовни заседанияведнъж в месеца в работен ден, определен от Председателя на Общинския съвет от 9,00 до 13.00 часа.

(2) Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието с не повече от три часа.

(3) По решение на Председателя на Общинския съвет времето и мястото за провеждане на редовни заседания може да бъде променено.

(4) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, Председателят насрочва заседание, на което се обсъждат само събитията , по повод на които се провежда заседанието. Материалите за заседанието могат да бъдат раздадени и на самото заседание.

Чл. 69. (1) Заседанията на Общинския съвет са открити. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

(2) Кметът на общината, заместник-кметовете и кметовете на населените места участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.

Чл.70 (1) Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред

(2)Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда или отправят обидни думи към лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл. 71. /1/ Заседанията на Общинския съвет са закрити, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.

(2) Предложение за закрито заседание могат да направят Председателят на Общинския съвет, общинските съветници или Кмета на Общината.

(3) При постъпило предложение за закрито заседание Председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл. 72(1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(2) Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато общински съветник или група съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум.

(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.

Чл.73. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Председателят на общинския съвет на всяко заседание уведомява общинските съветници за новопостъпили материали и проекти и техните вносители.

(3) Кметът на общината, Председателя на Общинския съвет или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред, ако те са регистрирани при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 17.00 ч. на предхождащия заседанието ден.

(4) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.74. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка .

(4) Председателят определя реда на изказващите се съобразно последователността на исканията за вземане на думата.

(5) Предимство при изказванията имат:

1.   вносителят на материала;

2.   председателстващият заседанието;

3.   председателите на постоянните комисии;

4.   ръководителите на групи общински съветници;

5.   общински съветник.

(6) Областният управител и Кметът на Общината имат право да получават думата по всяко време, освен когато е обявено гласуване.

(7) Кметовете на населените места имат правата и задълженията на общински съветници за изказвания на заседанията.

(8) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 10 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

Чл.75. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

 1. прекратяване на заседанието;
 2. отлагане на заседанието;
 3. прекратяване на разискванията;
 4. отлагане на разискванията;
 5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 1 минута, без да се засяга същността на главния въпрос.

(4) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

(5) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава еднократно на представител на политическата представителна група, която не е съгласна с предложението за прекратяване.

Чл. 76. Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата на предходния член. При предложения за прекратяване на разискванията или за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл. 77. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на Председателя или на политическа представителна група.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.78. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, Председателят на Общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от двадесет минути. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

Чл. 79. Общинските съветници говорят от работните си места по обсъждания въпрос до 5 минути.

Чл. 80. (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, Председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори,му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същ въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването.

Чл.81. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много две реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.82. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на двама общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.83. След като се изчерпат изказванията, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.84. (1) Гласуването е явно и лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”.

(2) Явното гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка;

2.поименно гласуване чрез саморъчно подписване в списък,който се прилага към протокола..

(3)При липса на друго решение за всеки конкретен случай явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.

(4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.

Чл.85 Предложение за поименно гласуване, чрез саморъчно подписване, или за тайно гласуване може да бъде направено от Председателя на съвета или от политическа представителна група. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от политическа представителна група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл. 86. (1) Гласуването започва непосредствено след обявяването му от Председателя.

(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването и не се допускат изказвания.

Чл.87. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

 1. предложения за отхвърляне;
 2. предложения за отлагане на следващо заседание;
 3. предложения за заместване;
 4. предложения за поправки;
 5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
 6. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения по един и същи въпрос , те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.88. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.89. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от политически представена група веднага след приключването му, Председателят на Общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл. 90.(1) След изчерпване на дневния ред Общинския съвет изслушва граждани, представители на обществени организации и юридически лица по поставените от тях въпроси, в рамките на определеното по чл.79 време.

(2) Лицата, желаещи да бъдат изслушани от Общинския съвет, внасят писмено искане за това до Председателя на Общинския съвет не по късно от 7 работни дни преди заседанието.В искането те посочват въпросите, които желаят да поставят пред общинския съвет.

(3) Всяко лице може да се изкаже в рамките на пет минути.. Дебат по направеното изказване не се открива.

(4) В зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос Председателят на общинския съвет определя съответните Постоянните комисии или звена на общинската администрация, които могат да разрешат повдигнатите въпроси.

Чл.91. (1) За заседанието на общинския съвет се води протокол, който се изготвя в пет дневен срок. Протоколът се води от служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА. След изготвянето му в окончателен вид той се подписва от Председателя и протоколчика. Едновременно с протокола се води и магнетофонен запис.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

(3) Окончателния текст на протокола, записа, заедно с проектите за актове и решения, мотивите към тях и окончателната им редакция се съхраняват в отдела, обслужващ дейността на Общинския съвет. Записът се съхранява както през настоящия, така и през целия следващ мандат на Общинския съвет.

         Чл.92.Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да поискат поправка в него в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание.

Чл.93. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на Председателя на Общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика на съответната комисия.

ГЛАВА ІХ

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.94. (1) Председателят на Общинския съвет, постоянните и временни комисии, общинските съветници и Кметът на Общината могат да внасят проекти за решения, наредби, инструкции и други актове. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

(2) Кметовете на кметства могат да правят предложения по въпроси от своята компетентност.

(3) Проектите, заедно с мотивите се отправят към Председателя на съвета и се регистрират.

Чл.95. (1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между комисиите съобразно тяхната компетентност, като определя една от тях, която да бъде водеща.

(2) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да се правят от заинтересованите комисии до председателя на съвета в 3- дневен срок от получаването им.

Чл.96. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от два дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия и внасят своите становища преди датата на заседанието на Общинския съвет.

(2) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект.

(3) Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

(4) Когато са внесени два или повече проекта по един и същ проблем, водещата комисия изготвя проект, който внася от свое име за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

Чл.97.(1) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

(2) Общинските съветници могат да правят писмени предложения по отделните текстове на проекта за решения, които представят на Председателя на Общинския съвет най-късно три дни преди заседанието на Общинския съвет. Общинският съветник задължително присъства на заседанието на постоянната комисия на която представя своето ново предложение.

(3) На общинските съветници се дава думата да оповестят пред съвета направените предложения по ал.2.

Чл.98. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.99. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския съвет актовете на Кмета на общината и на Областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

Чл.100. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативни и обществени съвети, които да подпомагат работата му по конкретни въпроси. С решението си, общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в тези съвети.

Чл.101. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

(3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението по ал. 2 най-малко седем дни преди датата на обсъждането.

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.102. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл.103. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от Кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от пет дни от разпределянето му.

Чл.104. (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от Председателя на общинския съвет, непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на Председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.

Чл.105.  (1) Всички актове на Общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване, чрез Интернет страницата на общината или по друг подходящ начин.

(2) Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

Чл.106 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

Чл.107 (1) Председателят на общинският съвет, заместник председателя и общинските съветници са длъжни да приемат граждани и представители на техните организации, и да изслушват предложения и молби по въпроси от местно значение;

(2) Приемането се провежда в определени дни и часове, с възможност за гражданите да се ползват от правото си и в извънработно време.

 
 
ГЛАВА Х
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.108. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на Кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.109. (1) Общинският съветник може да отправя питания към Кмета на общината и Кметовете на населени места.

(2) Въпросите се формулират по възможно най - кратък и ясен начин така, че да съдържат само необходимата информация, достатъчна за изясняване на проблема.

(3) Питането се отправя чрез Председателя на Общинския съвет в писмена форма най - малко 7 дни преди деня на заседанието.

(4) Общинският съветник изрично заявява в питането дали желае да получи писмен или устен отговор.

(5) Председателят на Общинския съвет предоставя питането на Кмета на общината или Кмета на кметството най-късно 5 дни преди деня на заседанието.

Чл.110.(1) Общинските съветници могат преди получаване на отговора да оттеглят питането с писмено искане, за което Председателят на Общинския съвет уведомява Кмета.

(2) Питането се снема от дневния ред, когато общинският съветник, който го е направил, отсъства от заседанието.

Чл.111.(2) Кметът отговаря устно или писмено на следващото заседание Общинския съвет.

(2) По негово искане или по предложение на вносителя, Общинският съвет може да отложи отговора най-много с още едно заседание.

(3) Когато се получи писмен отговор на питането, Председателят съобщава за това на следващото заседание и връчва екземпляр от него съветника, който го е направил. По искане на съветника или Кмета, Общинският съвет може да реши отговора на питането да бъде прочетен заседанието.

Чл.112. Устният отговор на питането се реализира по следния начин:

1. Вносителят излага въпроса в рамките на три минути;

2. Кметът без ограничение на времето лично отговаря на въпросите;

3. След отговора на питането вносителят може да зададе до два уточняващи въпроса в рамките на две минути, на които също се отговаря;

4. По отговора на питането не се провеждат разисквания;

5. Последен получава думата вносителя на питането, който в рамките две минути заявява дали е доволен от отговора.

Чл.113 . Общинският съвет може да реши да започнат разисквания по питане, когато постъпи писмено предложение най-малко от една трета от всички общински съветници. В този случай по въпроса, поставен с питането се приема решение.

Чл.114. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.115. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника и ЗМСМА , Председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.116. Общинският съвет обсъжда и приема шестмесечния отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.117. (1) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им.

(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3) Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание, което се свиква не по късно от 14 дни от датата на получаване на административния акт.

(4) В същия срок общинския съвет може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

Чл.118. (1) Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство когато са налице обстоятелствата по чл.42, ал.1 и ал.6 от ЗМСМА.

(2) В случаите по ал.1 общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството при спазване на изискванията на чл. 42, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците .

ГЛАВА ХІ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.119. (1) Кметът на общината и кметовете на кметства присъстват по право в заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и могат да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

Чл.120 . (1) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация и се отчита за това на всеки шест месеца пред Общинския съвет.

(2) Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

(3) Кметовете на кметства изпращат на общинския съвет административните актове, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета и касаещи съответното кметство, в тридневен срок от издаването или подписването им.

(4)Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината ежегодно представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари на следващата година.

Чл.121. (1) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на гражданите да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден.

   (2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.122. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

Чл.123. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено общинския съвет и кмета на общината за времето на отсъствие.

Чл.124. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси по трудовото правоотношение на кмета на общината, които не са от изключителна компетентност на други органи.

(3) Общинският съвет по предложение на кмета на общината решава и други въпроси по трудовото правоотношение на кметовете на кметства, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.125. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средната работна заплата по функции на служителите по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.126. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

   (2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.127. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии,на основание чл.29”а”,ал.2 от ЗМСМА.

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.128. Звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА:

 1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
 2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
 3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
 4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
 5. по разпореждане на председателя на общинския съвет осигурява обнародването на актовете на общинския съвет;
 6. предоставя на общинските съветници нормативните актове и наредби, касаещи работата им в съвета;
 7. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

ГЛАВА ХІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се изменя и допълва по реда на тази глава.

§2.1Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация може да прави всяка група общински съветници, регистрирана в общинския съвет с мотивирано предложение до председателя на общинския съвет.

         2.1.1 В 14 – дневен срок от получаването Председателя на общинския съвет внася предложението за изменнение и допълнение на Правилника в постоянните комисии на съвета.

         2.1.2 Постоянните комисии на общинския съвет в 14 – дневен срок разглеждат предложението и се произнасят с мотивирано становище.

         2.1.3 Становищата по §2.1.2 в тридневен срок се предоставят на ПК по местно самоуправление нормативна уредба,контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, граждански права и борба с корупцията, която внася проект за решение в общинския съвет.

§3 Приетото от общинския съвет решение влиза в сила от деня на обявяването му.

ГЛАВА ХІІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник е приет на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с решение № 28/18.12.2023 г. на Общински съвет – Гулянци .

§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на обявяването му.

§ 3. Този Правилник отменя Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Гулянци , приет с Решение № 29 от 16.12.2019 г. на Общински съвет – Гулянци.

§4. По въпросите, неуредени с този правилник се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство , а когато такива липсват, Общинския съвет взема съответните решения.

§ 5.Екземпляр от настоящия Правилник се предоставя на всеки общински съветник, на кмета на общината, на заместник кметовете, секретаря на общината и кметовете на кметства.

Сайта използва бисквитки