Община Гулянци

Администрация

Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Политика за защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

Политика за мрежова сигурност

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГУЛЯНЦИ

Обслужването на обществените интереси предполага действията на Общината да се възприемат с доверие и уважение в обществото. В тази връзка, от служителите в общинската администрация се очаква да демонстрират професионализъм, да се отнасят с уважение към гражданите, към представителите на търговски дружества и на други юридически лица, както и към останалите служители на Общината.

Прочети още

Харта на клиента

Х А Р Т А

НА КЛИЕНТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ГР.ГУЛЯНЦИ

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране, приета с Решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране, приет с Решение № 671 на Министерски съвет от 2003 г.

Общинската администрация подпомага Кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

В резултат на провежданата политика на   внедрeната   Интегрирана Система за управление на качеството по смисъла на Европейския стандарт ISO 9001:2015  , ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

Основните цели, които си поставяме с настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване са:

 • подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
 • намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

Стратегически цели на административното обслужване в Общинската администрация - Гулянци:

 • Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали.
 • Съвместна работа с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги съобразени с изискванията на потребителите.
 • Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите.
 • Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби;
 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;
 • да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.

В замяна, очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината - гр. Гулянци,ул.Васил Левски №32
 • можете да оставите Вашите писмени мнения, предложения и въпроси в кутиите на  вход на сградата на общинската администрация или в Административен център за обслужване на граждани
 •  може да използвате телефоните на общината     06561/2171;06561/3047; или   факс   06561/2568 ,e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 часа в сградата на общинската администрация.
 • подробности за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси можете видите на таблата в Административен център за обслужване на граждани, както и да намерите по всяко време чрез Интернет на  адрес:www gulyantsi.bg.

Със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК) (обн., ДВ, бр. 27 от 2014 г.) се създаде общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване (КАО) - обслужване, при което услугата се извършва, без да е необходимо заявителят да предоставя документи, за които са налице данни в извършващия услугата орган или в други органи, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Община Гулянци предоставя комплексни услуги на граждани, еднолични търговци и юридически лица:

 • Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече административни структури.
 • Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:

а. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга;

б. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на изпълнение;

 • Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.
 • Комплексните услуги се заплащат на касата на Община Гулянци в Административния център за обслужване на граждани и служебно се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга.

При нас можете да получите следните административни услуги:

 

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ЕСГРАОН  И ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, КАЗВАНИ ИЛИ  ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ

2.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК- ДУБЛИКАТ

3.ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

4.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ПО  ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ /акт за раждане, акт за смърт/

5.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

6.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

7.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМЕНА

8.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

9.ПРЕЗАВЕРКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ -    ЕДНОКРАТНО 

10.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МНОГОДЕТНА МАЙКА

11.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

12.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ  БРАК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ 

13.ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  ЗА ЧУЖБИНА

14.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В КАРТОТЕЧНИЯ РЕГИСТЪР   НА НАСЕЛЕНИЕТО

15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА   ЧУЖДЕНЕЦ В

16.ЗАВЕРКА НА АДРЕСНА КАРТА

17.ЗАВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

18.ЗАВЕРКА  НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ЛИЦЕ  ОТ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО

19.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

20.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

21.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА   НАСТОЙНИК ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ

22.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ- ОРИГИНАЛ

23.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ,  РОДЕНО В ЧУЖБИНА

24.ПРИПОЗНАВАНЕ НА НОВОРОДЕНО

25.ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ,СЛЕД СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА   РАЖДАНЕ

26.СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ  БРАК

27.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК   ОРИГИНАЛ, НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ

28. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК НА   БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СКЛЮЧИЛИ БРАК В ЧУЖБИНА  

29.РИТУАЛ"ДАВАНЕ ИМЕ НА ДЕТЕ"

30.ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ

31.ИЗДАВАНЕ НА СМЪРТЕН АКТ ЗА ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ В      ЧУЖБИНА

32.ИЗДАВАНЕ НА СМЪРТЕН АКТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА

33.ИЗВЪРШВАНЕ НА РИТУАЛ"ПОГРЕБЕНИЕ"

34.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА     ПО ЧЛ.157,АЛ.1,Т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

35.ИСКАНЕ  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДНАТА ПЕНСИЯ НА   ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ

36.ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЖИВЕЛИЯ СЪПРУГ/А/ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА 20% ОТ ПЕНСИЯТА НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ

37. ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ

38.ИЗДАВАНЕ ЗАВЕРЕНО ПРЕПИС ИДВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЕ,  ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД, АКТОВЕ И ДОГОВОРИ

39.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНАТА

40.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И   СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

41.КОПИРНИ УСЛУГИ

42.НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИС/ПЪЛНОМОЩНО,    ДЕКЛАРАЦИЯ/

43.НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА КОПИЕ ОТ АКТОВЕ, ДОКУМЕНТИ, ДОГОВОРИ, ЗАПОВЕДИ, РЕШЕНИЯ,   ПРОТОКОЛ

 

ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ

 1. Издаване на скици за недвижим имот

 2. Издаване на скици на недвижим имот с указан начин на застрояване

3.  Издаване на скица за проектиране на обекти на техническата инфраструктура

4.  Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

5. Съгласуване и одобряване на  инвестиционни проекти без комплексен доклад от лицензиран консултант

6. Съгласуване и одобряване на  инвестиционни проекти при наличие на комплексен доклад от лицензиран консултант

7. Съгласуване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура

8. Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти на техническата инфраструктура

9. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други

10. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

11. За издаване на разрешения на строеж на линейни обекти

12. Презаверяване на разрешение за строеж по чл.153, ал.4 от ЗУТ

ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

13. Съгласуване и одобрение на технически проекти за енергийни обекти по чл.6, ал.5 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи – възобновяеми енергийни източници

ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи – ІІІ категория , съгласно чл.6 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи – ІІ категория , съгласно чл.4 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи – І категория , съгласно чл.2 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

14. Съгласуване и одобряване на технически проекти за инженерната инфраструктура към възобновяеми енергийни източници

15. Издаване на Разрешение за строеж на  енергийни обекти по чл.6, ал.5 от Наредба №1 за Номенклатурата на видовете строежи – възобновяеми енергийни източници

Ветрогенератори

Фотоволтаични централи

16. Издаване на разрешения за линейни  кабелни мрежи и на интернет комуникационни мрежи

17. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за линейни  кабелни мрежи и на интернет комуникационни мрежи

18. Одобряване на екзекутивни документи

19. Удостоверение за търпимост на основание параграф 16 ал.1 от ЗУТ

20. Удостоверение за реално обособени части от сгради /чл.202 от ЗУТ/

21.Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

22.Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите

23. Издаване на удостоверение по чл.52 ал.5 от ЗКИР

24. Регистрация на технически паспорти

25. Разрешение за изготвяне или изменение на ПУП

26. Разглеждане и одобряване на ПУП

27.Разглеждане и одобряване на парцеларни планове на инженерната инфраструктура

28.Издаване на становища по чл.74 и чл.175 от ЗУТ

29.Извършване на проверка, съгласно чл.159, ал.3 от ЗУТ

30.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално-селищно устройство

31.Становища за държавна приемателна комисия

32.Предоставяне на данни и информация за регулационни и нивелетни репери, необходими за определяне на строителна линия и ниво на огради при поискване от възложителя или упълномощено от него чрез писмен договор лице

33. Заверяване на копия от планове и документация към тях, както и за ползване на същите за проучване и проектиране

УСЛУГИ ЗА СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ

1.ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ИНВАЛИДИ ИЛИ  СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ

  3.ИЗДАВАНЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ  ПРОДАЖБА НА ЕДЪР ДОБИТЪК

4.ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА В СОБСТВЕН ИМОТ

6.ЗАВЕРКА НА ДНЕВНИЦИ/РЕГИСТРИ/ ЗА ПОКУПКА И  ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

 7.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ  ИЗДЕЛИЯ И ГОДИШНА ТАКСА ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ   ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

8.ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА  ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ  АВТОМОБИЛИ

9.РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

10.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

11. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

 

ДРУГИ  УСЛУГИ             

1. Издаване на заверено препис извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори

2. Издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка

3. Издаване на удостоверение :

-Издаване на удостоверения за наличие или липси на задължения на основание чл.87 у ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

- Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс

-Издаване на удостоверение по чл.41 от ЗМДТ

- Издаване на дубликат"Удостоверение за платени данъци"

4. Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект

5. Копирни услуги за една страница

6. Молба декларация за картотекиране на нуждаещи се от жилище

7. Тръжни книжа - за приватизация, за отдаване под наем, за продажба по ЗОС, за възлагане на обществен превоз, процедури по ЗОП, други процедури 8. Попълване приложение на данъчна декларация

9. Изготвяне на образец УП-2 и/или образец 30

10Удостоверение за извършена проверка по жалба във връзка с отношения между трети лица

11. Транспортна услуга с МПС

12. Продажба на дърва за огрев на инвалиди и социално слаби

13. Цена за разрешение за отсичане на местни и широко разпространени широколистни дървета в собствен имот

14. Цена за разрешение за отсичане на орехови дървета в собствен имот

15. Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект

16. Бланки - разрешение за търговия, молба за регистрация на търговски обект, пропуски за базари, заповед промяна на работно време на търговски обект, разрешение за продажба на тютюневи изделия, разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили

17. Издаване на удостоверение за частна ветеринарно -медицинска практика

18. Заверка на дневници за покупка и продажба на черни и цветни метали

19. Издаване на други разрешения във връзка с извършване на търговска дейност или услуги

20. Издаването на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Общината за срок от 2 / две / години от дата на издаването му

21.Маркиране с общинска горска марка

23. Кубиране на дървесина

24. Издаване на удостоверение за транспортиране

25.Издаване на фактура

Видове услуги

1. обикновена

2 .бърза

3. експресна.

Сроковете за извършване на услугите са :

1. обикновена - 7 работни дни

2. бърза - 3 работни дни

3. експресна - в рамките на 1 работен ден

Заплащането се извършва в брой или по съответната сметка.

Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение , а експресната със 100%

   Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна.

По жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

          Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

          Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и под законови нормативни актове, както и от Наредби и програми , приети от Общинския съвет - Гулянци.:

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за администрацията

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на личните данни

Закон за гражданската регистрация

Закон за българското гражданство

Закон за лицата и семействата

Семеен кодекс

Данъчно осигурителен и процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за българските документи за самоличност

Закон за паметниците на културата и музеите

Закон за класифицираната информация

Закон за  обществените поръчки

Закон за устройство на територията и наредбите към него

Закон за държавната собствеността

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за опазване на околната среда

Закон за управление на отпадъците

Закон за общинската собственост

Закон за приватизация и след приватизационен контрол

Закон за задълженията и договорите

Закон за местните данъци и такси

Закон за тютюна и тютюневите изделия

Закон за туризма

Закон за защита на потребителите

Закон за стопанисване и ползване на земеделски земи

Закон за административното производство

Закон за административните нарушения

Закон за Държавния служител

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Закон за отговорността на държавата за вреди причинени от граждани

 

Наредби, приети с Решение на ОбС Гулянци

 

Наредба за реда на придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строеж

Наредба за общинските жилища

Наредба №1 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Гулянци

Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината

Наредба за определяне размера на местните данъци

Наредба за управление правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Гулянци

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Гулянци

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Гулянци

Наредба за условията и реда  за съставяне и отчитане на общинския бюджет

Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината

Наредба за реда и условията при предоставяне на общински концесии

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Гулянци

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите

 

Планове и програми, приети с Решение на ОбС Гулянци

 

Общински план за развитие за периода 2021-2027г.

Програма за опазване на околната среда 2015-2020г.

Програма за управление на дейностите по отпадъците

Общинска програма за закрила на детето

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Гулянци

Стратегия за управление на общинската собственост

Харта за участие на младите хора в живота на Община Гулянци

Програма за интеграция на малцинствените общности в Община Гулянци

 

                        Какви са ползите за Вас

 

 • Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на Общинска администрация и предоставяните услуги;
 • Ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;
 • Ако отговор по ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания.

 

                          Когато ни посетите

 

 • Ако не е необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще ви приемат и обслужат в рамките на 10 минути.
 • Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;
 • Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок

 

              Ако не сте доволни

 

 • От изпълнението на стандартите на обслужване;
 • От отношението на конкретен наш служител;
 • Или имате други оплаквания

 

Моля ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите !

Като подадете писмена жалба, сигнал, оплакване или възражение до Кмета на Община Гулянци, Замeстник.кметовете, Секретаря на общината, Кметове на кметства и Кметски наместници

 

Работно време на Общинска администрация:

Всеки работен ден от 8.30 ч до 12.00 ч и от 12.30 ч до 17.00 ч

 

Приемен ден на Кмета на Община Гулянци

приемно време: четвъртък от 09.00 ч до 12.00ч и от 13.30 до 15.00

 

Допълнителна информация за Хартата

Хартата ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на Общинска администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни.

Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГУЛЯНЦИ

МАНДАТ 2023- 2027г.

 

Г л а в а   п ъ р в а

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

 

Чл.1. С този правилник  се определят организацията  на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на Община Гулянци.

Чл.2. В състава на общината влизат 12 населени места, в това число: едно населено място – център на общината и 11 Кметства.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, актовете на Президента на Републиката и на МС, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на Общината при осъществяване на неговите правомощия, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността, му извършва дейност по административното обслужване на физическите и юридически лица.

Чл.4 Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Глава    в т о р а

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНАТА

Раздел І

Общи положения

 

Чл.5. / 1/ Кметът на Общината е орган на изпълнителната власт в Общината

/ 2/ Кметът на Общината се избира пряко от населението при условия и по ред, определени със Изборния кодекс.

/ 3/ Пълномощията на Кмета на Общината възникват от деня на полагането на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

/ 4/ Кметът на Общината продължава да изпълнява своите функции до полагането на клетва от навоизбрания Кмет на Общината.

/ 5/ Кметът на Общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Общината.

/ 6/ В своята дейност Кметът на Общината се ръководи от законите, от актовете на Президента на Републиката и на МС, актовете и решенията на Общинския съвет.

/ 7/ Кметът на Общината упражнява общо ръководство, контрол и представлява Общината пред съответните институции.

/ 8/ Функциите на Кмет на населеното място , което е център на Общината, се изпълняват от Кмета на Общината.

Чл.6. /1 / При осъществяване на дейността си Кметът на Общината се подпомага от двама Заместник кметове.

/ 2/ Кметът на Общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на Заместник- кметовете, Кметове на населени места, Секретаря на Общината и други служители от Общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

Чл.7. Кметът на Общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител и да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Раздел ІІ

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

 

Чл.8. /1/ Кметът на Общината :

1.Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;

2.Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3.Назначава и освобождава от длъжност Зам. кметовете на Общината, Ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в Общинската администрация, налага предвидените  от закона дисциплинарни наказания;

4.Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началника на РУП - Гулянци

5.Организира  изпълнението на общинския бюджет

6.Организира изпълнението на дългасрочни програми

7.Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася отчет два пъти годишно.

8.Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;

9.Възлага изпълнението на свои функции на Кметовете по Кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение и налага съответните административни наказания;

10.Поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11.Председателства съвета по сигурност

12.Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на Общината или за части от тея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

13.Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на Кметовете на Кметства, в които се поддържат регистри за тражданско състояние, и на други длъжностни лица от Общинската администрация.

15.Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

16.Осигурява организационно- техническото обслужване на Общинския съвет;

17.Утвърждава устройствения правилник на Общинската администрация;

18.Изпраща на Общинския съвет административните актове,както и договорите и техните изменения и допълнения,издадени в изпълнение на актовете,приети от съвета,в тридневен срок от издаването или подписването им.

/2/В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди..

/3/Заповедите по ал.1 т.4 могат да се обжалват от началниците на съответните

полицейски служби пред областният управител в тридневен срок ,като обжалването не спира изпълнението.Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежи на обжалване.

/4/Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

/5/Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата.Програмата съдържа основни цели,приоритети,дейности,сроковете за изпълнение и очакваните резултати.Кметът на Общината представя пред Общинския съвет  годишен отчет за изпълнение на програмата в срок до 31 януари.

                                                           

Глава   т р е т а

 

ЗАМЕСТНИК- КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА

Раздел І

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл.9. Кметът на Общината назаначава за срока на мандата си двама  Заместник кметове, съгласно одобрената от Общинския съвет структура на Общинската администрация.

            Чл.10 .Заместник кметовете не са държавни служители.

            Чл.11. Заместник кметовете на общината не могат да ръководят политическа партия или нейна структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да  участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.

            Чл.12 / 1/ Заместник кметовете подпомагат Кмета на Общината, съобразно този правилник и възложените му функции.

/ 2/ Кметът на Общината определя със заповед Заместник кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от Общината.

Раздел ІІ

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНАТА

            Чл.13 / 1/ В рамките на предоставените от нормативните актове правомощия от Кмета на Общината Заместник кметът по Устройство на територията, Земеделие, Екология ,Опазване и Стопанисване на общинската собственост,Спорт, Туризъм, поддържане и ползуване на спортната база- ръководи, организира, координира и контролира дейността на част на Общинската администрация при решаване на проблеми , свързани с:

1. Устройство на територията, архитектурно строителния контрол, кадастър и регулация.

- Ръководи и контролира функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в ЗУТ;

            - Упражнява контрол за прилагане и спазване на общите и подробни устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа за недопускане на незаконно строителство и премахване незаконни строежи;

-Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на Общината по текущото допълване на кадастралните планове и частичното изменение на регулационните планове.

2. Земеделие, екология, озеленяване и чистота на населените места, сметища.

- Ръководи и  контролира екологичното състояние на Общината по сметопочистване, сметоизвозване, поддържане на депата за твърди отпадъци;

- Ръководи и координира дейността на Общинската администрация в областта на екологията с компетентните органи и др:

- Ръководи и участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие на Общината по отношение на околната среда.

3. Опазване, стопанисване и ползване на общински земи, гори и имоти.

- Контролира спазването на нормативните изисквания по опазване, стопанисване и ползване на общинската собственост

4. Осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите в областите , посочени по ал.1.

5.  Ръководи и контролира срочното разработване на материали и проекти за решения от служителите по дейностите , посочени в ал. 1 , предвидени за разглеждане, утвърждаване или приемане от Общинския съвет.

6. Организира и контролира актуализирането и изпълнението на приетите от Общинския съвет общински програми, наредби, правилници, инструкции и решения в областите посочени в ал. 1.

7. Подписва документи, свързани с възникване и прекратяване на служебно и трудово правоотношение.

8. Подписва заповеди, свързани с дейността на Община Гулянци.

9. Изпълнява и други задачи, възложени му от Кмета на Общината.

Чл.14 /1 / В рамките на предоставените от нормативните актове правомощия от Кмета на Общината, Заместник Кметът по Образование, Култура, Здравеопазване, Социални дейности - ръководи,организира, координира и контролира дейността на част от Общинската администрация при решаване на въпроси, свързани с :

1. Образование и култура

-Контролира и координира дейността на всички училища, детски заведения за организиране учебно-възпитателния процес и осъществяване контакти с Министерството на образованието и науката и Регионалния инспекторат по образование в гр. Плевен, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение; по целесъобразното разходване на издръжката; по осигуряване условия за здравно обслужване и сигурност; осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учители и ученици.

-Ръководи и контролира дейността на читалищата по провеждането на местни празници и фестивали, изпълнението на Общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с Националния културно- исторически календар.

2. Здравеопазване и предоставяне социални услуги на гражданите.

-Координира и контролира дейността на МБАЛ, Медицински център, Семейни лекари и Спешна медицинска помощ с оглед провеждане общинска здравна политика на територията на Общината;

- Съвместно с РЗОК разработва  и актуализира здравната карта на Общината, решава проблемите на гражданите по отношение здравната реформа;

-Контролира и ръководи дейността на Домашен  и социален патронаж, клубовете на пенсионера, общинските трапезарии и др. местни дейности по социални грижи;

- Контролира и ръководи разработването и изпълнението на Общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане.

- Контролира и ръководи разработването и изпълнението на Стратегия за развитие на социалните услуги л в Община Гулянци.

- Ръководи, контролира и координира с Бюрото по труда изпълнението по общинските програми за заетост.

- Ръководи общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

3. Спорт, туризъм, поддържане и ползуване на спортната база.

Участва и ръководи изготвянето на общински програми за развитие и насърчаване физическото възпитание на младежта, спорта и социалния туризъм.

- Следи за развитието и насърчаването на физическото възпитание, младежките дейности, спорта и социалния туризъм.

- Координира дейността на спортните клубове на територията на Общината

4. Ръководи и контролира осигуряването на условията на труд на работниците и служителите в Общинска администрация, съгласно изискванията на ЗЗБУТ.

5. Осъществява връзки с др. институции , имащи отношение към решаване проблемите на образованието и възпитанието на младите хора, здравеопазването на населението, културата и религиозните дейности, поддържането и опазването на културните, историческите и архитектурни паметници, социалните грижи и услуги.

6.  Ръководи и контролира срочното разработване на материали и проекти за решения от служителите по дейностите, посочени в ал. 1, предвидени за разглеждане, утвърждаване или приемане от Общинския съвет.

7.  Организира и контролира актуализирането и изпълнението от приетите от ОбС общински програми, наредби, правилници, инструкции и решения в областите, посочени по ал. 1

8. Организира и ръководи, поверените му от Кмета на Общината общински комисии.

9. Подписва документи, свързани с възникване и прекратяване на служебно и трудово правоотношение.

10. Подписва заповеди, свързани с дейността на Община Гулянци.

 11.  Изпълнява и други задачи, възложени му от Кмета на Общината.

Глава  ч е т в ъ р т а

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

Раздел І

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.15. /1 / Секретарят на Общината се назначава и освобождава от Кмета на Общината.

            /2 / Секретарят на Общината трябва да бъде лице с висше образование.

            /3 / Секретарят на Общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон,  да бъде  управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Раздел ІІ

ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА

 

Чл.16. / 1/ Секретарят на Общината организира и отговаря за:

1.   дейността на Общинската администрация; условията на работа на служителите  и  информационно- техническото обезпечаване на дейността им;

2. деловодното обслужване, документооборота   и общинския архив;

                            3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

                            4.разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината.

                             5.работата с молбите,жалбите,сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица.

                            6.поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Общината.организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми.

                            7.   за воденето на регистъра за вероизповеданията;

                            8  за осъществяване правомощието на Кмета на Общината, като Орган по настойничество и попечителство;

                            9.Организира атестирането на служителите в Общинската администрация;

                           10.Утвърждава разработените длъжностните характеристики на служителите в Общинската администрация и ги съгласува с Кмета на Общината;

                           11.Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закон за гражданска регистрация;

                            12.Осъществява връзки с други институции, имащи отношение към организацията на администрацията, гражданската регистрация, административното обслужване, документооборота, законността и др;

                              13.Контролира администрацията за нейната работа по Закон за защита на личните данни, Закон за достъп до обществена информация, Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

   14.Два пъти годишно подготвя от името на Кмета на Общината отчети за изпълнение решенията на Общинския съвет.

/2 / Секретарят на Общината изпълнява и други функции, възложени му от закона,подзаконови нормативни актове,решения на Общинския съвет или от Кмета на Общината.

ГЛАВА ПЕТА

ФИНАСОВ КОНТРОЛЬОР

Раздел І

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.17. /1 / За осъществяване на предварителен финансов контрол, Кметът на общината назначава финансов контрольор.

/2 / При назначаването на финансовия контрольор не се допуска съвместяване на контролни функции с функции на разпоредител с бюджетни кредити и счетоводител.

            /3 / Финансовият контрольор подпомага ръководството на Общината като:

1.Контролира разходването на бюджетните средства и стопанисването на материалните активи от Общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;

2.Оказва методическа помощ на Общинската администрация по прилагането на нормативните актове, свързани с контролната дейност;

3.Дава становище по проекти на заповеди, наредби и други актове, свързани с финансовата дейност на Общинската администрация;

4.Осъществява непрекъсната връзка с взаимодействие с външни контролни органи;

5.Упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства.

Чл.18 /1/ Предварителният контрол е контрол за законосъобразност и се осъществява от финансовия контрольор преди вземането на решение за поемане на задължение или за извършване на разход.

/2 / Контролът по ал. 1 се осъществява от финансовият контрольор чрез проверка на документите и действията, свързани с поемането на задължение или с извършване на разход.

/3 / Преди поемането на  задължението финансовият контрольор проверява:

 • Съответствието на задължението с бюджетните параграфи;
 • Наличието на бюджетен кредит;
 • Компетентност на лицето, което поема задължението;
 • Правилното изчисление на количествата и сумите
 • Спазването на тръжни процедури и др. Нормативни изисквания, свързани с поемането на задължението.
 • Системата на двойния подпис

/4 / Преди извършването на разхода финансовият контрольор проверява:

 • Съответствието на разхода с поетото задължение;
 • Компетентността на лицето,разпоредило извършването на разхода
 • Верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях.

/5 / При упражняването на предварителния контрол, финансовият контрольор има право да изисква и да получава всички данни и документи, включително електронни, които са необходими за произнасянето му.

/6 / За целите на предварителния контрол по своя  преценка финансовият контрольор може да прави проверки на място.

Чл. 19/1 / Финансовият контрольор изисква досието по чл.14 ал.1 от Правилника за прилагане на ЗДВФК или документите за поемане на задължение или за извършване на разход, преценява тяхната пълнота, като при необходимост може да поиска допълването им.

/2 / След извършване на проверките по чл. 29 ал. 3 или 4 финансовият контрольор се произнася по законосъобразността на задължението или разхода.

/3 / Мнението на финансовият контрольор може да бъде в една от следните форми:

1. Одобрение на задължението или разхода

2. Отказ да се одобри задължението или разхода .

/4 / Одобрението се изразява чрез поставяне на подпис и дата върху документа за поемане на задължение или извършване на разход.

/5 / Отказът се изразява с мотивирано писмено становище, адресирано до разпоредителя.

/6 / Финансовият контрольор може да откаже да се произнесе, когато досието или предоставените от разпоредителя или упълномощените от него лица  документи за поемане на задължение или за извършване на разход, са непълни и непълнотата не е била отстранена след направено искане по ал.1

/7 / При евентуално възражение на разпоредителя с мотивирано писмено становище срещу отказа на финансовият контрольор приема становището на разпоредителя заедно с досието и документите за поемане на задължение или за извършване на разход и одобрява задължението на разхода.

/8 / Даденото при условията на ал. 7 одобрение освобождава от отговорност финансовият контрольор. За тези случаи той уведомява писмено делегирания вътрешен одитор или Агенцията – централното управление или Териториална дирекция.  Плевен. Агенцията / или дирекцията/ дава становище в срок   до 3 месеца след уведомлението.

 

Глава шеста

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

Раздел І

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.20.(1)/ Кметът на общината назначава Вътрешен одитор съгласно изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, на пряко подчинение на кмета.

(2) Вътрешният одитор е  длъжен да спазва стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешните одитори и утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

(3) Вътрешният одитор подпомага общинската администрация за постигане на целите и чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране като :

1. Изготвя стратегически и годишен план за дейността на вътрешния одит и представя същите за утвърждаване от кмета на общината

2. Изготвя проект на статут на вътрешен одит и го представя за съгласуване с кмета на общината.

3. Идентифицира и оценява рисковете в общината.

4. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:

А) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на общината;

Б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;

В) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;

Г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите

Д) опазване на активите и информацията;

Е) изпълнението на задачите и постигане на целите;

Ж) дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията;

5. Осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително и на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите от по-ниска степен в общината

6. Извършва проверки в структури и лица извън общината след съгласуване с кмета на общината

7. Предоставя обективна оценка на доказателствата с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на вътрешния одит.

8. Извършва консултиране изразяващо се в даване на мнение, съвет, обучение и други, предназначени да подобрят процесите на управление и контрола – съгласувано с кмета на общината

 9. Организира оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията.

10. Докладва на кмета на общината всички въпроси, свързани с осъществяване на одитната дейност

11. Предлага на кмета на общината да назначи експерт, когато са необходими специални знания и умения, свързани с изпълнението на дейността по вътрешния одит.

12. Изготвя годишен доклад за дейността на вътрешния одит

13. Дава становище относно съответствието на подадената информация в годишния доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол от кмета на общината с констатациите от извършените вътрешни одити.

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Раздел І

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.21 В състава на Община Гулянци влизат следните Кметства : Брест, Гиген, Милковица, Сомовит, Дъбован, Долни Вит,Загражден, Ленково, Шияково, Искър и Крета.

            Чл. 22. Кметовете на Кметства и Кметските наместници не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон,  да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Раздел ІІ

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

 

Чл.23.Кметът на Кметство:

 • изпълнява бюджета на Общината в частта му за Кметството;
 • организира провеждането на благоустройствени, комунални и др. мероприятия;
 • упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на Кметството;
 • назначава и освобождава служителите от Общинската администрация в района на кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 • приема мерки за подобряванее и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН
 • осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл.68,70,73,74,76,78 и 80 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигането на полицейските органи;
 • организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • представлява Кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината,отнасящи се до територията и гражданите на кметството.
 • изпълнява функции,възложени му от кмета на общината

/2/ Кметовете на Кметства могат да учаастват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

/3 / Кметът на Кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от Кмета на Общината

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел І

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

                                                                                                  

Чл.24 Общинската администрация извършва административни услуги при спазване принципите на законност, бързина , достъпност , икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридически лица административно обслужване

Чл.25/ 1/ Общинската администрация е обособена в :

1.”Обща администрация”

2.”Специализирана администрация”

/2 /” Обща администрация “осигурява технически дейността на органите  на местна власт и на специализираната администрация.

/3/” Специализирана администрация” подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица

/4 / Отделите са структурни звена за ръководство , организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на Общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и устройствения правилник

            Чл.26 /1 /Ръководителите на звената /дирекции и отдели/ отговарят за организацията, ръководството, координацията и контрола на работата на специалистите и техническите длъжности в дирекцията,отдела мероприятията и дейностите към тях в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове в съответната област.

/2 / Организират и контролират проучването, обобщаването и изпълнението на задачите поставени им по компетентност.

/3 /Издават и подписват документи в съответствие с предоставените им правомощия по закон, друг нормативен документ или със заповед от Кмета на Общината.

/4 / Контролират архивната дейност в съответните структурни единици, отговарят за спазване на служебната и държавна тайна в съответствие с действащото законодателство.

/5 / Отговарят за дисциплината и вътрешния ред в отдела, правят оценка на индивидуалното трудово изпълнение на служителите им.

Раздел ІІ

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

“Обща администрация”

Чл.27 /1/ “Обща администрация “ включва дирекция „Бюджет, финанси и местни приходи” и следните отдели

 отдел “Бюджет,Финанси”

 отдел „Местни приходи”

/2/ Дирекция Бюджет, финанси и местни приходи” е със следните функции:

1. формира финансовата политика на общината, организира и направлява бюджетния процес;

2. подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси,   за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково – материални ценности;

3. осъществява текущ контрол и оценка на изпълнението на общинския бюджет и предлага  решения за ефективно регулиране;

 4. организира финансовата и счетоводната дейност на общината, в съответствие с изискванията на Закона за общинските бюджети, Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти; . 

  5. осъществява връзките и взаимодействието с републиканския бюджет и други финансови институции;

 6. следи за спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина, за правилното оформяне на счетоводните документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;

 7. следи за редовното извършване на плановите и извънпланови инвентаризации;

 8. участва в разработването на  общински планове за развитие;

         Чл. 28.Отдел “ Бюджет,финанси ”

1. Организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на Общината по пълна бюджетна класификация;

2. Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;

3. Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и Кметства в Общината;

4. Изготвя проекта за инвестиционната програма на Общината и отчетите за нейното изпълнение;

5. Осъществява оперативното ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазването, образованието, културата, социалните дейности и Кметствата;

6. Извършва текущ и последващ контрол по своевременнто завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;

7. Подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите , в частта му за плана и натуралните показатели;

8. Следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;

9. Съдейства за подготовката на план-сметка и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Общината;

10. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължими суми;

11. Изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата, съгласно утвърдения бюджет;

12. Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;

13. Изготвя заявките за необходимите средства на Общината;

14. изготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;

15. Води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризация в изпълнение на чл.21 и 22 от Закона за счетоводството;

16. Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.22-32 от Закона за счетовоството и Примерните национални счетоводни стандарти;

17. Организира отчетността на дълготрайните активи на Общинската администрация;

18. Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.42- 45 от Закона за счетоводството;

19. Подпомага Кмета на Общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;

20. Организира, изпълнява и контролира подръжката и ремонта на сградите на Общинската администрация и сградите в Кметствата;

21. Организира и осъществява материално- техническото снабдяване на Общинската администрация

22. Осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на Общинската администрация;

23. Организира и контролира спазването на нормативните и технически изисквания за противожарна защита в сградите на Общинската администрация;

24. Организира експлоатацията и поддържката на автопарка на Общинската администрация;

25. Разработва Вътрешни правила за работна заплата, предлага ги за за одобрение от Кмета на Общината и следи за тяхното изпълнение;

28. Анализира разходването на следства от фонд “Работна заплата” и парви целесъобразни предложения;

29. Води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и др. източници.

Чл. 29. Отдел „Местни приходи”

 • Събира касовите плащания по данъчни задължения по ЗМДТ и такса битови отпадъци.
 • Издава удостоверения по определен образец на данъчни субекти и външни институции при поискване.
 • Удостоверения за декларирани данни (имоти - движими/недвижими).
 • По чл.264 ал 1 от ДОПК за данъчна оценка на недвижим имот.
 • По чл.264 ал.2 от ДОПК за платен данък при прехвърляне собствеността върху МПС.
 • По чл.41 от ЗМДТ - за платен данък върху наследствата.
 • Приемане на данъчни декларации за придобити недвижими имоти и МПС по реда на чл.14, 17, 54 и 61Н от ЗМДТ обработва и определя дължимия данък върху тях от ДЗЛ.
 • поддържа данъчните досиета на ДЗЛ и актуализирането им във връзка с издадени данъчно ревизионни актове и наказателни постановления по ЗМДТ или промяна в имотното състояние на данъчния субект (продажба, прехвърляне, дарения на движими и недвижими имоти).
 • Води входящи дневници с администрирането на местните данъци и такси.
 • Разяснява данъчното законодателство по отношение на ЗМДТ; правата и задълженията на данъчните субекти по ДПК и отговаря писмено на зададените въпроси (казуси).
 • Организира доброволното изпълнение на данъчните задължения по ЗМДТ и предприема действия по изпращане на покани за доброволно плащане по чл.182 от ДОПК.
 • Разглежда жалби по бавност по чл.132 от ДОПК срещу неоснователно забавяне на процедури по данъчното производство от служител на общината и жалби против отказ.
 • Променя и данъчните задължения по реда на чл. 103 от ДОПК при установяване на правомерна жалба или подадени декларации за промяна на обстоятелствата, визиращи дадения имот.
 • Връчва съобщения по реда и сроковете по ДОПК.
 • Извършва проверки на ДЗЛ по отношение на изискуеми местни такси и издава актове за събирането им - чл.9 б ал.2 от ЗМДТ.
 • Съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗМДТ местните такси и издава наказателни постановления.
 • За нуждите на общината анализира задълженията, събираемостта и просрочията.
 • Подготвя предложения за изменения на местните такси.
 • Подготвя предложения за изменение на местните данъци при създадена правна възможност.
 • Подготвя предложения и организира изпълнението им за подобряване на събираемостта на местните данъци и такса битови отпадъци и други, според възлагането им от правоимащи органи.
 • Създава и води аналитична и синтетична отчетност за събираните местни данъци и такси.

”Специализирана администрация”

Чл. 30./1/”Специализирана администрация” включва следните дирекции

Дирекция „Управление на собствеността и евроинтеграция” с отдели

отдел „Управление на общинската собственост”

отдел „Разработване и управление на проекти, образование и социални дейности”

Дирекция „Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика и административно обслужване” с отдели

Отдел „Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика”

Отдел „Административно обслужване на населението”

          Чл. 31Дирекция „Управление на собствеността и евроинтеграция” има следните функции:

1. подпомага управлението на процесите по придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите и движимите имоти – общинска собственост;

2. поддържа регистър на общинските недвижими имоти;

3. съставя актове за общинска собственост на недвижимите имоти и осъществява действия по отписването им от актовите книги;

4. обработва и придвижва преписки по отдаване под наем и сключване на договори за съвместна дейност с трети лица на имоти или части от имоти, делби и замени на общински имоти и вещи;

5. подпомага реализацията на жилищната политика на общината, поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства;

6. подготвя предложения до Общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и гори от общинския поземлен и горски фондове.

7. води регистър на общинските дружества и предприятия и на търговските дружества с общинско участие и координира дейността им; осъществява методическа помощ на управителите на общинските дружества и предприятия при разработване на бизнес – програмите им;

8. реализира приватизационни сделки с общински имоти и осъществява след-приватизационен контрол и. подготвя и провежда процедури по предоставяне на концесия на общински обекти и дейности;

9. подготвя и провежда процедури по възлагане на обществени поръчки.

10. формира и осъществява политиката на общината в областта на образованието, културата, социалните дейности, младежта и спорта;

11. разработва и предлага проектни предложения за усвояване на средствата от европейските програми и фондове приложими за Общината

12. разработва и предлага краткосрочни и дългосрочни стратегии и програми за развитие на хуманитарните направления в общината;

13. координира взаимодействието на общината с Министерството на културата за ефективно прилагане на принципите на смесеното финансиране на държавните и общинските културни институции;

14. координира дейността на всички културни институции в общината, разработва ежегодни културни календари,. организира празници, фестивали и концерти,

15. координира дейностите в сферата на профилактиката и здравеопазването и съдейства за провеждането на здравната реформа в общината;

16. координира реализирането на проекти и дейности, свързани със социалната интеграция на деца със специфични образователни изисквания и на деца в риск, инвалидите и пенсионерите, както и дейността на благотворителни организации;

17. организира спортни прояви от общински характер и стимулира участието на младите хора в изработването и изпълнението на общинската стратегия за младежта.

/1/Отдел „Разработване и управление на проекти, образование и социални дейности”

1. организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие наинфраструктурата;

2. управление и контрол по изпълнението на финансирани проекти;

3. разработване, консултиране и координиране на програми и проекти в общината;

4. подбор на проекти, донори и финансиращи организации;

5. контрол, координация и участие в изпълнението на общинските планове;

6. подпомагане дейностите по публично частните партньорства;

7. осъществяване на връзки с други общини, срещи и обмяна на опит както и прилагане на добри практики свързани с местното икономическо развитие;

8. събира и предоставя информация за програми и проекти, представляващи интерес за общината;

9.Организира дейността на клубовете на пенсионера и инвалида, общинските трапезарии и др. местни дейности по социалните грижи;

10.Разработва и организира изпълнението на Общинска програма за закрила на детето, съвместно с Отдел  “Социална закрила” гр.Гулянци към Дирекция “СП” гр.Никопол;

11.Разработва и организира изпълнението на Общинска програма развитие на социалните услуги, съвместно с Отдел  “Социална закрила”гр.Гулянци към Дирекция “СП” гр.Никопол

12. Провежда общинска здравна политика на територията на Общината;

13.Организира детското и ученическо здравеопазване на територията на Общината;

14.Координира и контролира дейността на общинските здравни заведения, детски градини и детски ясли;

15.Осъществява връзки с др. институции, имащи отношение към решаване на социалните проблеми. Участва в комисии, разглеждащи социалните проблеми в Общината.

16..Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката/МОН/ и Регионалните инспекторати по образованието на МОМ, в съответствие с изискванията

17.Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения , както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;

18.Разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;

19.Участва в изготвянето на общинска мрежа за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;

20.Участва в комисии, разглеждащи образователни, спортни и младежки проблеми;

21.Участва в общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;

22.Организира изпълнението на общинската програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно- исторически календар- Зимни фолклорни празниции и Панаирни дни.

/2/ Отдел “Управление на общинската собственост 

1.Издирва, проучва и комплектова документите , доказващи собствеността на Общината и съставя актове за общинска собственост;

2.Проучва , комплектова и подготвя за изпращане на Областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;

3.Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на Общината на имоти- държавна собственост;

4. Издирва и съставя актове за незаети общински имоти;

5.Подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собественост, както и тези основанието,на които е отпаднало;

6. Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях;

7.Изготвя предложения за проекти на решения на  ОбС за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;

8. Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с приетите наредби на ОбС Гулянци и  Закона за общинската собственост;

9.Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;         

10. Изготвя споразумения към договори за отдаване под наем и предизвестия за прекратяването им;

11.Подготвя и провежда процедури по възлагане на обществени поръчки.

12.Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите, заверява молби- декларации по обстоятелствени проверки;

13.Подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация  за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;

14.Организира координира и контролира изпълнението на заповеди за настаняване нуждаещи се от общинския жилищен фонд. Подготвя необходимите документи, съврзани с картотекирането на нуждаещите се и тяхното настаняване.

15.Внася предложения до Общинския съвет за одобряване на транспортната схема на Общината;

16.Разработва условия за провеждането на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите, въз основа на приетата от Общинския съвет транспортна схема;

17.Провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз, подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазването им;

 18.Издава удостоверения по искане на земеделските производители и собственици на възстановени земеделски земи;

19.Събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областна служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в Общината;

Чл. 32 Дирекция „Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика и административно обслужване”

1. подпомага Кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява нормативно и технически неговата дейност;

2. осъществява процесуалното представителство и правната защита на актовете на Кмета пред съдебните инстанции;

3. осъществява правната помощ на ръководния екип и на служителите във всички структурни звена на общинската администрация, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки от юридически характер и насоченост;

4. следи за законосъобразността на актовете на Кмета и осъществява текущ контрол по законосъобразността на действията на общинската администрация

5. осигурява юридическо представителство в комисиите за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и Кодекса на труда и по възлагането на обществени поръчки;

1. извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица

2. осъществява текущото поддържане на регистрите на населението и регистрите по гражданското състояние и осигурява съпътстващите услуги на гражданите, свързани с адресната регистрация и актовете по гражданското състояние; 

5. осъществява деловодната дейност и кореспонденцията с гражданите и юридическите лица и организира документооборота и съхраняването на документацията в основния и текущите архиви на общината.

6. осигурява процесите по кадровия подбор, управлението, обучението, квалификацията и йерархичното израстване на персонала;

7. осъществява общата организация по административното обслужване на физическите и юридическите лица и координацията със структурните звена от специализираната администрация относно предоставянето на услуги на гражданите;

8. осигурява достъпа до обществена информация на гражданите и институциите;

9. осигурява организационното и техническото обслужване на Общинския съвет.

10. участва в разработването наобщински планове за развитие; координира процесите по разработването на проектиза участие на общината по програми, свързани с процесите на регионалното развитие и транс граничното сътрудничество;

11. участва в организацията и провеждането на инициативи, свързани с осъществяването на политиката на общината по опазване на околната среда; . съгласува проекти /идейни, технически и инвестиционни/, свързани с цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, контролира депонирането на отпадъци и опасни вещества на територията на общината,

12. подпомага реализацията на общинската политика за енергийна ефективност; ;

13. обработва и предвижва преписки по придобиването, предоставянето за стопанисване и управление, учредяването на права на ползване и на строеж, права за пристрояване и надстрояване и други ограничени вещни права върху общинските недвижими имоти;

14. участва в разработването на проекти за кандидатстване пред инвестиционни фондове за отпускане на средства за благоустройствени обекти.     

15.изготвя ежегодно планове и програми за подържане на зелените площи, пътищата, както и за ремонти на общински сгради и инфраструктурни обекти.

16  провежда и контролира действията по устройство на територията- прилагането на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията, както и цялостната общинска дейност, свързана с устройството на територията; внася за одобряване в Общинския съвет устройствени планове;

17. организира и подпомага работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията и осигурява участието в заседанията му на представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, извън общинската администрация; 

/1/ Отдел “ Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика”

1.Изпълнява функциите  и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията /ЗУТ/;

2.Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им и архив на издадените строителни книжа;

3.Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове /ПУП/ и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;

4.Организира и участва в дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;

5.Извършва административно технически услуги по одобряване на устройствени планове и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване, съгласно ЗУТ;

6.Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;

7.извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва канстативни актове на нарушителите;

8.Участва в комисии за установяване на състоянието на сградите по гл.ХІІІ, раздел ІІІ от ЗУТ;

9.Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на Кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони, будки;

10.Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;

11.Издава удостоверения в рамките на своята компетентност;

12.Участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол /РДНСК/ и в комисии, свързани с дейността на Общината;

13.Организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, за строителни и регулационни планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;

14.Извършва текущо попълване, поправки и промени на действащите кадастрални планове и разписни книги, до изработване на кадастър и лимитен регистър;

15.Изготвя и придвижва преписките по попълване, поправки и промени на кадастралните планове и частично изменение на устройствените планове;

16.Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;

17.Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на Общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;

18.Съхранява всички налични кадастрални и устройствени планове и техните изменения в техническия архив;

19.Участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;

20.Проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и устройствени планове;

21.Комплектова и изпраща преписки до съда;

22.Издава скици, справки и удостоверение за идентичност, за случаите, предвидени в закон или в друг нормативен акт;

23.Участва във въводи във владение на възстановени имоти;

24.Подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;

25.Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж  и контролира изпълнението им;

26.Заверява протоколите за откриване на строителна площадка;

27.Уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО”;

28.Подготвя, разглежда и съгласува преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;

29.Урежда отношенията между собствениците и ползватели на земеделски земи по т.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.

30..Осъществява ръководство, координация и контрол на строителство / жилищно, просветно, здравно и др/ и ремонт на обекти собственост на Общината;

31.Упражнява контрол за качественото изпълнение на строителството и ремонта на общински обекти и подписва издадените актове, съставени по време на изпълнението им;

32.Участва в Експертен съвет по устройство на територията ,съгласно заповед на Кмета на Общината;

33. Изготвя досиета на обекти, финансирани от Общината, на които изпълнява инвеститорски функции;

34.Подготвя технико-икономически задания във връзка с конкурсни документи за обекти, за които ще изпълняват инвеститорски функции;

35.Изпълнява инвиститорски функции, свързани с проектоизпълнение на общински обекти, чистота и озеленяване;

36..Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината;

37..Извършва проверки, подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността;

38. Участва в разработка на краткосрочни и дългасрочни програми

39.Съставя актове на нарушителите, съобразно дейността и съгласно наредби, приети с решение на Общински съвет;

40.Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на Общината;

41.Координира дейността на Общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ,РИОКОЗ, ДВСК,РДНСК, РДВР;

42.Контролира екологичното състояние на Общината и ефективни системи за управление на отпадъците;

43.Участва в изготвянето на графици за почистване на улици и площади /метене, снегопочистване, сметоизвозване/, поддържането на депата за твърди отпадъци, както и контролира тяхното изпълнение;

44.Организира и координира съвместно с Бюро по труда общинската програма за временна заетост.

/2/Отдел „Административно обслужване на населението”

1. Съдейства на Кмета на общината и на администрацията за осигуряване законосъобразност на общинските дейности

2. Съгласува проектите на индивидуалните административни актове на кмета на общината с мнения за тяхната законосъобразност и при несъгласие прилага мотивирани мнения.

3. Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира Кмета на Общината за тях;

4.Осигурява техническо и информационно обслужване в Общинска администрация, съставните кметства, граждани и юридически лица;

5. Дава мнение за постъпили жалби, сигнали и предложения;

6. Поддържа регистрите на населението и локална база данни “Население” в актуален вид и осигурява текуща информация за актуализация на Националната база данни “Население”;

7. Съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;

8. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;

9. Оказва методическа помощ и контрол в рамките на своята компетентност на администрацията в Кметствата по въпросите на административното обслужване и гражданското състояние на населението.

10. Контролира работата на администрацията в Кметствата по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

11. Води регистрация по постоянен и настоящ адрес на гражданите;

12. Извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях;

13. Осъществява деловодната дейност на администрацията;

14. Извършва информационно-аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;

15. Осъществява методическо и организационно ръководство на административното обслужване на гражданите от страна на Общинската администрация;

16. Координира структурните звена на Общинската администрация в спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни.

17. Организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;

18. Организира и контролира дейността по копиране / размножаване/ на документи и материали на Общинския съвет, Общинската администрация и граждани, ползващи административна услуга.

19.Изпълнява задачи, свързани с организационно- техническата подготовка на избори и допитвания до населението.,съставя избирателни списъци за провеждане на избори и внася корекции по допуснати грешки и непълноти . 

20.Подпомага Кмета на Общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, като и предоставянето й пред обществеността;

21. Организира, осигурява и осъществява връзките на Общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;

22. Провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;

23. Създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на Общинската администрация с тях;

24. Осъществява своевременна разгласа и следи за изпълнение на решенията на Общинския съвет и информира Кмета и Секретаря на Общината.

25.Поддържа определено от Кмета на Общината помещение за съхраняване копията на актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време;

Администрация в Кметствата

Чл.34Служителите в кметства се назначават от Кмета на Общината по предложение на Кмета на съответното кметство. Администрацията в Кметствата е подчинена на Кмета на съответното населено място, а методически на Началник отделите. Тя подпомага и осигурява законосъобразното осъществяване правомощията на Кметовете на Кметства и осъществява следните функции:

1. Води  и подържа регистрите по гражданско състояние на населението;

2.Приема молби и заявления  на граждани и издава документи за гражданско състояние и личността на гражданите;

3.Подпомага работата на Кметовете на Кметства по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

4.Технически осигурява воденето на регистрацията по постоянен и настоящ адрес;

5.Подпомага Кметовете на Кметства за извършване на граждански ритуали и издава съответните документи за тях;

6.Осъществява своевременна разгласа на решенията, наредбите, правилниците и др. на ОбС, касаещи даденото Кметство и подпомага Кмета на съответното Кметство при тяхното изпълнение;

7.Подпомага Кмета на Кметството в изпълнение на заповедите и инструкциите на Кмета на Общината;

8.Осъществява деловодната дейност на Кметствата;

9.Подпомага работата на Кметовете на Кметствата с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на гражданите от Кмета на Кметство и/или от Кмета на Общината;

10. Извършва административното обслужване на гражданите в Кметствата;

11.Съхранява и обработва кметския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;

12.Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания на населението;

13.Актуализира избирателните списъци за населено място;

14.Оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителната трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на Кмета на Кметство и Кмета на Общината. Води личните досиета на служителите и работниците от администрацията на Кметството и издава документи, свързани с тях;

15.Спазва изискванията в приложението на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация;

16.Спазва изискванията в приложението на Закона за квалифицираната информация;

17.Подпомага Кмета на Кметство при осъществяване на задачи, свързани с гражданска защита на населението ;

18. Извършва събиране на местни данъци, такси, наеми и др. и своевременно внася събраните суми от наеми, такси и услуги в приход на общинския бюджет;

19.Извършва дейности, свързани с  връчване на призовки от съда, наказателни постановления,актове  от ХЕИ и др.инстанции;

20.Подпомага Кметове на Кметства за осъществяване на правомощията им регламентирани в настоящия правилник по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Закона за МВР, Закона за опазване на селскостопанското имущество и др;

21.При прието решение от правителството за извършване на преброяване на населението, жилищния фонд и др. подпомага Кметовете за изпълнението му;

22.Подпомага Кметовете на Кметства в изпълнение на общинската програма за заетост за частта, касаеща Кметството;

23.Разпределя контролните числа по проекта за бюджет на Кметството по функции, групи, дейности, параграфи и под параграфи на единната бюджетна класификация за съответната година;

24.Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на бюджета на Кметството;

25.Изготвя заявките за необходимите средства за кметството;

26.Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на персонала;

27.Своевременно изготвя и представя счетоводни отчети и справки в администрацията на Общината;

28.Води разходните и счетоводни книги;

29.Организира отчетността на дълготрайните активи на администрацията в Кметството;

30.Организира съхранението на счетоводната информация;

31.Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него и го представя в  Общинска администрация;

32.Подпомага Кмета на Кметство за правилното и законосъобразно използване на финансовите средства, за опазването и стопанисването на общинската собственост, намираща се в Кметството и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;

33.Изготвя и изпраща съобщения на задължените лица за дължими суми към Общината;

34. Извършва събираемост на дължимите от физически и юридически лица местни данъци, такси, наеми и др.

35.Подпомага Кметовете на Кметства в извършването на други дейности, вменели им със закон или под законов нормативен акт;

36.Подпомага дейността на финансовия контрольор на Общината във връзка с осъществяването на СФУК, на територията на Кметството в рамките на предоставените правомощия като второстепенен разпоредител и носи пряка отговорност ведно с Кмета на Кметство за спазването на финансовата дисциплина.

Други длъжности в Общинска администрация

Чл. 35. Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. – Секретаря на МКБППМН е методически подчинен на началник отдел „Разработване и управление на проекти, образование и социални дейности” и има следните функции:

1. организира и координира цялостната административната дейност на местната комиссия за БППМН съгласно Закона за БППМН;

2. отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината;

3.анализира данните от различни източници за престъпността  и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на територията на общината;

4. изготвя планове и програми за дейността на МКБППМН; предлага на общинското ръководство инициативи и дейности по превенцията и противодействието на на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

5. подготвя и организира разглеждането на възпитателните дела на малолетните и непълнолетните;

6.организира пленарните заседания на МКБППМН;

7.ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели изготвя предложение за размера на материалното им стимулиране;

8.подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМНза календарната година ; попълва образците от Националния статистически институт;

9. подготвя и води всички документи по указание за прилагане номенклатурата на делата на МКБППМН съгласно изискванията на Закона за Държавния архивен фонд и наредба № 1 на Главно управление на архивите при МС.

10.изпълнява функциите на администратор на лични дани по смисъла на Закона за защита на личните дани;

11.заемащият длъжността изпълнява и други задачи, свързани с дейността на МКБППМН.

Чл. 36 „Служител по сигурността на информацията":

 • разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
 • разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
 • поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;
 • организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;
 • организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при превеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;
 • изпълнява функциите на служба „Гражданска защита” към общината;
 • информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
 • изпълнява и други задачи, възложени от Кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;
 • организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;
 • планира, организира и осъществява общинското участие в учение поотбранително-мобилизационната подготовка;
 • контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
 • изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация.

  Чл. 37. Технически сътрудник на Кмета /Кабинет на Кмета на Общината/

1. Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на кмета на общината.

2. Осъществява постоянна комуникация и връзка с обществеността  с цел - осигуряване на публичност и откри тост на дейността на Кмета и общинската администрация;

2. Организира протокола на Кмета на общината и протоколното обслужване на общинските инициативи и дейности; 

3. Организира прием на гости от централни ведомства и чужбина по протокол, с представители на фирми и бюджетни звена

4.  По нареждане на кмета на общината организира отпечатването на отделни материали.

5. Води деловодство в рамките на своите компетенции.

6. Предава получената кореспонденция след преглеждането й по предназначение и следи сроковете, определени от кмета на общината за изпълнение на кореспонденцията.

Глава   осма

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл.38. Дейността на Общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение

/1/.Служителите в Общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона  за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и вътрешно нормативни актове за работа на Общинската администрация.

/2 / Вътрешно нормативните актове за работа в Община Гулянци се утвърждават от Кмета на Общината.

Чл.39.Длъжностното разписание се утвърждава от Кмета на Общината.

Чл.40.Длъжностите в Общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.

Чл.41 /1/ Постъпването на държавна служба в Общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

/2 / Със заповед на Кмета на Общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс

Чл.41/1 / Служителите в Общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнение на задълженията си, съобразно длъжностните им характеристики.

/2 / Служителите от Общинската администрация са длъжни:

1. Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно, в съответствие със законите на страната;

2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на Общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

3. Да спазват трудовата си дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;

4. Да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и Общината;

5. Да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със Закона;

6. Да опазват и съхраняват докумeнтацията и кореспонденцията, която получават или подготвят в съответствие с нормативните изисквания;

7. Професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица. Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;

8.Да правят изявления от името на Общината само със съгласието на Кмета на Общината;

Чл.43. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждения по ред, определен от Кодекса на труда, Закона за държавния служител и под законовите нормативни актове.

Чл.44. Служителите в Общинска администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работно облекло се определя ежегодно със заповед от Кмета на Общината, средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Чл.45./1 / Работното време на служителите е 8 /осем/ часа дневно, 40 /четиридесет/  часа седмично при 5 /пет / дневна работна седмица.

              /2 /Началото и краят на работното време, почивките и трудовите права и задължения  на служителите от общинската администрация се определят с  Правилник за вътрешния трудов ред

Чл.46. За принос в изпълнение на служебните си задължения служителите в Общинска администрация имат право на отличия и награди. Награждаването на служителите от Общинска администрация се извършва със заповед от Кмета на Общината.

Чл.47.За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител

Чл.48. Служителите в Общинска администрация имат всички права и задължения, съгласно Закон за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.

Чл.49/1 / В структурата на Общинска администрация, съгласно чл.29а от ЗМСМА се назначава служител, който подпомага и осигурява работата на Общинския съвет.

/2 / Назначаването и освобождаването на служителя се издават от Кмета на Общината по предложение на Председателя на Общинския съвет.

/3 / Служителят по ал.1 спазва всички изисквания за служители в Общинска администрация.

/4/ Заповедите за награждавене, наказване, командироване и отпуск се издават от Кмета на Общината, съгласувано с Председателя на Общинския съвет.

/5/ Възлагането на задачи, сварзани с организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителя назначен по чл.29а,ал.2 от ЗМСМА се извършва от Председателя на Общинския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1.Устройственият правилник за дейността на Общинска администрация-Гулянци, мандат 2023-2027, се утвърждава на основание чл.44 ал.1 т.17 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията 

Административен регистър

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.

 

Прочети още

Сайта използва бисквитки