Община Гулянци

Търгове и обяви

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на 78 имота - частна общинска собственост  в землищата на с. Брест и гр. Гулянци.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик чрез представяне на предложения за наемна цена по приложената оферта и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища,мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ) от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и от лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост от общински поземлен за срок от 10 /десет/ стопански години.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Процедура „открит конкурс” по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти на територията на община Гулянци.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на имот с НТП „Друг вид земеделска земя“,  частна общинска собственост  в землището на гр. Гулянци.

Прочети още

Сайта използва бисквитки