Община Гулянци

Търгове и Обяви

Обява за търг на 14.12.2020г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост в регулация

О Б Я В А

 

Община Гулянци, Област Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09- 509 / 01.12.2020г. на Кмета на общината - обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:  

  1. Терен за поставяне на павилион с площ от 12.00 кв.м. - частна общинска собственост, находящ се в УПИ І - 569 в кв. 1 по плана на с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 432.00 / четиристотин тридесет и два лева / с ДДС,  за търговия с хранителни стоки.
  2. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 30199.101.269 с площ от 1374 кв.м., находящ се в кв. 49 по плана на с. Загражден, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 50.40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
  3. Помещение с площ от 15.00 кв.м. в сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ VІІІ - 826 в кв. 2 по плана на с. Гиген, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 540.00 лв. / петстотин и четиридесет лева/ с ДДС, за офис.

Обектите се отдават под наем за 10 /десет/  години.

Търгът ще се проведе на  14.12.2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Гулянци.

Документи се приемат до 17:00 ч. на 11.12.2020г.

Закупуват се тръжни книжа на стойност 30.00 лв./ тридесет лева/ с ДДС за отдаване под наем, които са невъзстановими. Документацията се получава в административния център в община Гулянци срещу представен документ за платена такава. За повече информация в Община Гулянци.

Цената на тръжната документация се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 447000.

 Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна годишна цена и се внасят по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF.

 Оглед на обектите – от 09:00 –12:00 и от 13:00-16:00 ч. всеки работен ден.

 При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на  21.12.2020 г. в същия час и при същите условия.

 

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на имот с НТП „Нива“, частна общинска собственост  в землището на с. Милковица.

Прочети още

Сайта използва бисквитки