Община Гулянци

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на част от имот с НТП „Отводнителен канал“ в землището на с. Шияково - частна общинска собственост от общински поземлен фонд за срок от 10/ десет/ стопански години.

Прочети още

Община Гулянци обявява открит конкурс

По реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти на територията на община Гулянци.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на имот с НТП „Нива“, частна общинска собственост  в землището на с. Милковица.

Прочети още

Сайта използва бисквитки