Община Гулянци

Формула за определяне на делегираните бюджети

Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за всяка дейност между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност.

Целта на прилагането на формулите и правилата е да се разпределят средствата получени по единни разходни стандарти по начин, който позволява да се повиши обективността и справедливостта на финансирането, като максимално се доближи до действителните нужди.

Формулите включват основни и допълнителни компоненти и се утвърждават от първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 28 февруари на текущата година след обсъждане с директорите на детските градини и училищата.Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училища и детски градини за 2024 г./ 20.02.2024 г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училища и детски градини за 2023 г./ 28.02.2023 г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училища и детски градини за 2022 г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училища и детски градини за 2021 г. / 09.02.2021 г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училища и детски градини за 2020 г. / 19.02.2020 г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училища и детски градини за 2019г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2018г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2017г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2016г. >>>

Формула за разпределение на бюджета на детските градини за 2016г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2015г. >>>

Формула за разпределение на бюджета на детските  градини за 2015г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2014г. >>>

Формула за разпределение на делегираните бюджети на училищата за 2013г.>>>

 Формула за разпределение на делегирани бюджети училища за 2012г. >>>

Сайта използва бисквитки