Община Гулянци

Уведомление от Басейнова дирекция Плевен за регистрация на водовземни съоръжения

Басейнова дирекция „Дунавски район“ уведомява, че до 28.11.2022г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани, и др. съоръжения за собствени потребности, използване от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018г. не  са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен.

Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождение на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите за този период заявления.

Обръщаме внимание, че :

  • За подаване на заявлението за регистрация не се дължи такса.
  • Не е необходимо представяне на допълнителни документи. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление. Заявлението може да бъде свалено и от официалната страница на „Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен.  http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/ (ОБРАЗЕЦ РГ2)
  • Граждани подали заявления за регистрация в предходен момент, не подават повече заявления за регистрация.

Сайта използва бисквитки