Община Гулянци

Мерки срещу разпространението на Африканска чума по свинете

Със заповед на кмета на общината, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с писмо с изх. № 3714/16.06.2021 г. на Директора на ОДБХ – Плевен и писмо изх. №ЗЖ-219/22.04.2021 г. на Изпълнителния директор на БАБХ във връзка с епизоотичната обстановка в страната и Европа, относно обявяването Африканска чума по свинете (АЧС) се предприемат мерки за недопускане разпространението на болестта на територията на област Плевен и община Гулянци, както следва:

 • Провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти три пъти годишно:

- Двукратно от представители на администрацията на местното управление през месеците март и април – първата и през месеците септември и октомври - втората.

- Веднъж от представители на местното управление с участието на официален ветеринарен лекар през месеците юни и юли.

 • Извършване на проверки от местната администрация с участието на официален ветеринарен лекар на депопулацията на задните дворове през 2019 г., ако същите не са подновили дейността си по регламентиран начин.
 • Взаимодействие с териториалните звена но Министерството на вътрешните работи за борба с нерегламентирано придвижване на прасета – извършване на проверки на превозни средства по параметри, зададени от ЦУ на БАБХ, с цел откриване на източника на всяко заловено прасе или свински продукт.
 • Извършване на месечни проверки за провеждана по интернет нелегална търговия с прасета. Провеждане на онлайн надзор по интернет, уебстраници, социални мрежи и групи и извършване проверки на място от официалните ветеринарни лекари и местната администрация.
 • Предоставяне на информационни материали на собствениците на прасета - лично стопанство.
 • Да се информират стопаните, чрез местните средства за информация да засилят контрола върху здравословното състояние на домашните свине и при съмнителни случаи на заболяване и смъртност незабавно да информират кметството или общината и участъковия ветеринарен лекар.
 • Стопаните отглеждащи прасета за лични нужди да подадат заявление за регистрация на лично стопанство по реда на чл. 137, ал. 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност до директора на ОДБХ, чрез кметовете на кметства и кметските наместници.
 • Да приведат животновъдните си обекти и отглеждат животните съгласно изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Гулянци.
 • Собствениците на животновъдни обекти в които се отглеждат свине да въведат строги мерки за биосигурност, недопускане изхранване на свинете с кухненски отпадъци и недопускане на външни лица в обектите.
 • Фуражът, с който се изхранват домашните и свине да се съхранява в закрити помещения, а царевицата в хамбарите да се покрива с брезент или найлон, с цел да не се допуска достъп на диви птици до фуража.
 • Да се засили контрола на полицията по пътищата на територията на общината с цел недопускане превозване на свине без ветеринарно-медицинско свидетелство.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на  зам. Кмета на Община Гулянци – Владимир Дюлгеров, на кметовете на кметства и официалния ветеринарен лекар на територията на Община Гулянци.

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението и на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

     За неизпълнение на заповедта ще бъдат налагани санкции на виновните лица съгласно административно наказателните разпоредби на ЗМСМА и ЗВД.

 

 

 

Сайта използва бисквитки