Община Гулянци

Профил на купувача

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ №3 21.10.2019г.

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“.

Прочети още

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №11/15.08.2019г.

Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил по проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор №BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Прочети още

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“

Прочети още

Сайта използва бисквитки