Община Гулянци

Маските са задължителни на закрити обществени места и препоръчителни на открито

Считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г. са в сила следните противоепидемични мерки:

1. В училищата на територията на община Гулянци не се провеждат присъствени учебни занятия. Обучението и другите дейности, свързани с процеса се осъществяват, ако е възможно  от разстояние, чрез средствата на информационно-комуникационните технологии. Изключение от забраната по тази точка се допуска по отношение на:

a) присъствието на деца и ученици, когато това е свързано с неотложни дейности по приключване на учебната 2019 – 2020 г. и началото на учебната 2020 – 2021 г. и е невъзможно те да бъдат осъществени от разстояние или в електронна среда. В тези случаи директорите на институциите са задължени да прилагат стриктно въведените противоепидемични мерки и указанията на компетентните органи;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа за личностно развитие по смисъла на ЗПУО и съобразно издадените указания от компетентните органи.

2. Разрешават се всички колективни и индивидуални спортове с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито, за всички възрастови групи.

а) При провеждане на спортни мероприятия в присъствието на публика, отговорните лица са задължени да осигурят заемане на местата до 50% от капацитета, при разполагане на лицата на разстояние минимум през една седалка/място и с осигурена физическа дистанция над 1,5 м.

3. Разрешава се провеждането на културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви и други) при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, в това число читалища, училищни салони, зали, детски центрове и комплекси и др.. Дейностите се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

4. Разрешава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и др. при заетост на местата до 50% от общия капацитет.

5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги.

6. Забранени са събиранията на посетители и провеждането на групови мероприятия в Клубовете на пенсионера и Клубовете на хората с увреждания на територията на община Гулянци.

7. Всички лица, когато се намират на обществени места на закрито – магазини, обществен транспорт, лечебни заведения, аптеки, обекти за обслужване и предоставяне на услуги за граждани и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключение се допуска в местата за хранене и питейните заведения.

8. Препоръчително е поставянето на защитна маска лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на открити обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция.

9. Задължително е спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство от
всички лица, които се намират на открити и закрити обществени места (в т.ч. паркове, улици, междублокови пространства, автобусни спирки).

10. „Обществени” са всички свободно достъпни и/или предназначени за обществено ползване места;

II. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на следните противоепидемични мерки:

1. Дезинфекция на всички площи и терени според указанията ;

2. Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

3. Инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода, дезинфектант;

4. Създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;

5. Осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.);

6. При възможност организират дистанционна форма на работа за служителите, в зависимост от спецификата на работата.

7. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, допълнително прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б)  осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г)  поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и другите противоепидемични мерки при посещението на съответния обект.

Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-353 >>>

Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-354 >>>

Заповед на кмета на община Гулянци № РД-09-239 >>>

Сайта използва бисквитки