Община Гулянци

Противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка

На 14 май с Решение №325 на Министерски съвет в страната беше обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

От 14 май до 14 юни са в сила следните противоепидемични мерки, регламентирани в Заповеди на министъра на здравеопазването № РД-01-262 и № РД-01-263 от 14.05.2020 г. и Заповед на кмета на община Гулянци № РД-09-173 от 15.05.2020 г.

Заповед на кмета на община Гулянци № РД-09-173 >>>

Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 >>>

Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-263 >>>

Не се разрешават посещенията в  увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове, както и посещенията в закритите търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници.

Работата на Общински пазар гр. Гулянци и другите обекти от този тип е така организирана, че да се ползват само търговските площи – офиси за предоставяне на услуги и магазини, при спазване на всички противоепидемични мерки по настоящите заповеди и без да се допуска струпване на хора.

Преустановени са учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата на територията на община Гулянци.

Преустановявени са всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановени са посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

Остава забранено провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на библиотеките при читалищата в община Гулянци.

Забранено е провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите спортни мероприятия.

Пенсионерските клубове и клубовете на хората с увреждания на територията на община Гулянци остават заатворени за посетители.

Забранени са посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Определен е часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

Забранени са посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

Дейностите, които не се преустановени или забранени се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед на министъра на здравеопазването № РД- 01-262 от 14.05.2020 г.

Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).

Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № I към Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г.;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 № РД- 01-262 от 14.05.2020 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

- създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.).

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 2 и т. 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:

- организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

-  осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

- създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

-  поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.

„Обществени места“ са общодостъпните за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.

Задължително е спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, междублокови пространства, автобусни спирки).

Противоепидемичните мерки са задължителни за гражданите и за всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка. Лицата са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

Контролът се осъществява от РУ - Гулянци и длъжностните лица от Община Гулянци. За неспазване на противоепидемичните мерки, нарушителите подлежат на санкции.

 

Сайта използва бисквитки