Община Гулянци

Противоепидемични мерки на територията на община Гулянци

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и извънредното положение, обявено в страната с Решение на Народното събрание на 13.03.2020 г. и на основание заповеди на министъра на здравеопазването и заповеди на кмета Лъчезар Яков, на територията на община Гулянци са в сила следните противоепидемични мерки:

1. Преустановени са посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване са разрешени само доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Търговските обекти, които продължават да работят - обектите без достъп на клиенти – тип лавка, хранителни магазини, аптеки, офиси за услуги, банки и др. продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Собствениците и работодателите в тях са задължени да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки, както следва:

- Да не се допуска струпването на хора в обектите, за целта да бъде осигурен пропускателен режим – по един, максимум двама души, спрямо мащабите на обекта;

- Да се извършва редовна дезинфекция на помещения и повърхности, проветряване;

- Да бъде извършен инструктаж на персонала за спазване на лична хигиена и да бъде осигурено ползването на маски и ръкавици от работещите;

- Да не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания;

3. Забранено е събирането на групи, както и посещенията на всякакви обществени места на открито и закрито на територията на община Гулянци – паркове, градини, беседки, детски и спортни площадки и съоръжения и др.. Хората, на които се налага да изчакват пред магазини, аптеки, административни звена и банки, да спазват дистанция помежду си минимум 2 м.

4. Забранено е на лицата до 60 годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки в периода от 08:30 до 10:30 часа всеки ден, за да се осигури възможност на възрастните хора от рисковите групи да пазаруват спокойно в този часови диапазон, това не означава, че те не могат да го правят и в друг час.

5. Преустановени са учебните занятия и всички извънкласни дейности и мероприятия в училищата, детските градини и яслите на територията на община Гулянци, както и всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищно образование.

6. Забранено е провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни.

7. Затворени са пенсионерските клубове, клубовете на хората с увреждания и спортните клубове както и на спортните комплекси и зали на територията на общината.

8. Здравните и контролни органи поставят под карантина и съблюдават за спазването й от лицата влезли в страната от държави с констатиран случай на COVID-19.

9. От 12 април, като допълнителна предпазна мярка, срещу разпространението на COVID-19 е въведено задължителното носене на маска или друго защитно средство (шал, кърпа или друго) на обществени места.

По смисъла на заповедта обществени места са: транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки, места за предоставяне на обществени услуги и други пространства на закрито и открито, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване.

Мерките са в сила до 13.05.2020 г. Ако станат свидетели на нарушение, гражданите могат да сигнализират на тел: 112 или на дежурния телефон на Община Гулянци: 065612196, при гарантирана анонимност.

При неспазване и нарушение на противоепидемичните мерки, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно разпоредбите на чл. 209а от Закона за здравето, който гласи:

(1) Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.

(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

(4) Наказателните постановления се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.

Заповеди на кмета на община Гулянци Лъчезар Яков

№ РД-09-122 >>>

№ РД-09-126 >>>

№ РД-09-132 >>>

№ РД-09-136 >>>   

№ РД-09-150 >>>

№ РД-09-151/13.04.2020 г. >>>

№ РД-09-157/27.04.2020 г.

Заповеди на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

№ РД-01-124 >>>

№ РД-01-143 >>>

№ РД-01-154 >>>

№ РД-01-195/10.04.2020 г. >>>

№ РД-01-197/11.04.2020г. >>>

№ РД-01-239 от 26.04.2020 г. >>> 

Заповед за удължаване срока на противоепидемичните мерки 24.04.2020 г. >>>

Сайта използва бисквитки