Община Гулянци

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на ниви от общински поземлен фонд в землищата на с.Дъбован, с.Kрета , с.Ленково, с.Гиген, с.Милковица за срок до 10 години, чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти, в запечатан плик, за собственици на пасищни и селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища от общински поземлен фонд в землищата на гр.Гулянци, с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит, с.Дъбован, с.Загражден, с.Искър, с.Крета, с.Ленково, с.Милковица, с.Сомовит и с.Шияково засрок от 1 год.,(съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ) чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

Прочети още

Заповед и протокол

ЗАПОВЕД РД – 09- 117/06.04.2015г.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.62 ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Утвърден протокол №1 от 03.04.2015г. на комисия назначена със Заповед №РД-09- 116/03.04.2015г. на Кмета на община Гулянци, 

Прочети още

Сайта използва бисквитки