Община Гулянци

Стартира нов проект за патронажна грижа

Община Гулянци стартира изпълнението на проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

PJ logo

Проектът цели подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им. Почасови мобилни здравно – социални услуги в домашна среда ще получат минимум 54 потребители от община Гулянци, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 24.09.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващ 2 медицински специалисти /медицинска сестра и рехабилитатор/, 11 специалисти по социални дейности /домашни помощници/ и 1 психолог.

Общата стойност на проекта е 152 409,60 лв., в това число по линия на ЕСФ – 129 548,16лв и 22 861,44 лв – национално съфинансиране. Проектът ще се изпълнява в периода 24.06.2019 -24.09.2020 г. /общо15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата/.

     

      І. Информация за кандидат-потребителите по проекта

       Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижамогат да бъдат:

ü     Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване;

ü     Хора с увреждания и техните семейства

       Желаещите да участват в проекта подават следните документи: 

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие);
 4. Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

      

       По проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, въз основа на която ще се формира индивидуална оценка за ползване на услугата. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите по проекта ще се извършват в дома им от външни специалисти, наети по проекта.

За здравно – социалните услуги по проекта не се заплаща потребителска такса.

ІІ. Информация за кандидатите за работа по проекта:

            1. Специалисти по социални дейности /домашни помощници/

За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови социални услуги в домашна среда ще бъдат наети на трудово правоотношение 11 домашни помощници, на пълен работен ден, за 12 месеца, считано от 24.09.2019 г. За домашни помощници могат да кандидатстват икономически неактивни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

           

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
 5. Документ за завършена степен на образование (копие);
 6. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.

2. Медицински специалисти

За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани почасови здравни услуги в домашна среда ще бъдат наети на трудово правоотношение 1 медицинска сестра и 1 рехабилитатор на почасово, за 12 месеца, считано от 24.09.2019 г.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
 5. Документ за завършена степен на образование (копие).

           

2. Психолог

За предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще бъде нает почасово 1 психолог за 12 месеца, считано от 24.09.2019 г.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документ за завършена степен на образование (копие).

            Подборът на домашните помощници, медицинските специалисти и психолога ще се извърши от Комисия, определена от кмета на Община Гулянци след преглед на представените документи и интервю с всички кандидати, желаещи да работят по проекта. Информация за датата на интервюто ще бъде поставена на информационното табло в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32.

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по проекта могат да се получават, както и да се подават в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани.

Срок за подаване на документи от кандидатите по проекта: 22.07. до 02.08.2019 г., всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

PG logo 2

Сайта използва бисквитки