Община Гулянци

Община Гулянци обявява

Открит конкурс по реда на чл.15-24 и чл.29-33 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за възлагане на дейността по чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата, включваща „товарене, транспортиране и разтоварване”.

Заповед >>>

Документация >>>

Заповед и протокол 25.11.2019г. >>>

Сайта използва бисквитки