Община Гулянци

Околна среда, опазване

Околната среда в Община Гулянци се отличава с естествено разнообразие и силно изразена съхраненост на природните дадености. Това е от изключително значение за отношението към природата, гарантиращо непрекъснат стремеж към осъществяване на дейности, подпомагащи опазването на природната среда чрез разумни и постоянни грижи за въздуха, водите, почвите, защитените територии и биологичното разнообразие.

Сред редките и застрашени видове в района се срещат кокичето (Galanthus nivalis), горската съсънка (Anemone sylvestris), мехурката (Utricularia vulgaris), и др. Ендемид за района е дегеновият скален копър (Seseli degeni).

Сред горската растителност преобладават предимно акация, топола и сребролистна липа.

http://www.gulyantsi.bg/uploaded/HPIM0142__.jpg  

Фауната на територията на общината е съставена предимно от широко разпространени в страната видове. Това се наблюдава при безгръбначните, рибите, влечугите и земноводните и бозайниците. Характерно е участието на някои "степни" видове, особено сред насекомите (например паяците от род Lycosa, някои скакалци, като житното пиле (Bradypus dasypus) и др.).

Птиците се отличават с най-голямо разнообразие. Срещат се и някои петрофилни видове, застрашени в национален мащаб, като черен щъркел (Ciconinia nigra), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел-змия (Circaëtus dallicus), a доскоро и египетския лешояд (Neophron percnopterus) и др.

На територията на общината няма индустриални и екологични замърсители и замърсяване на околната среда, района e екологически чист и подходящ за здравословно обитаване.

Приемане на сигнали и жалби във връзка с нарушения свързани с опазване на околната среда, гражданите може да звънят на телефон 06561 2171 или на място в Административен център за обслужване на граждани в гр. Гулянци.

Сайта използва бисквитки