Община Гулянци

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна в териториалния обхват на РИОСВ-Плевен

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:


- защитена зона BG0000181 „Река Вит“, разположена в землищата на гр. Гулянци, с. Долни Вит, с. Крета, с. Милковица, с. Сомовит, община ГулянциобластПлевен, с. Биволаре, с. Божурица, гр. Долна Митрополия, с. Комарево, с. Подем, с. Рибен, община Долна Митрополия, с. Горни Дъбник, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, областПлевен, с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец, гр. Плевен, с. Ясен, община Плевен, областПлевен;

- защитена зона BG0000247 „Никополско плато“, разположена в землищата на с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина вода, с. Петокладенци, община Белене, област Плевен, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен, с. Въбел, с. Дебово, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. Санадиново, с. Черковица, община Никопол, област Плевен.

Проекто заповеди за защитена зона BG0000181 „Река Вит“

Проекто заповеди за защитена зона BG0000247 „Никополско плато“

Сайта използва бисквитки