Община Гулянци

Обявления за свободни длъжности в Община Гулянци

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гулянци

гр.Гулянци, ул.”В.Левски” №32,тел. 06561-2171

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За назначаване на държавен служител, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-09- 2/04.01.2022 г. за длъжността:

     1.    „Вътрешен одитор” по служебно правоотношение в Община Гулянци.

     2.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            -   образователна степен – магистър;

 • професионален опит – минимум 2 години;
 • присъден ранг – IV младши.
 • Сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”

      3. Допълнителна квалификация и  умения: компютърна умения.

     4.Кратко описание на длъжността: : планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор; изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждава от кмета на общината; изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, които съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверката; дава на кмета на общината независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол; оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на общината; проверява и оценява:съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори: надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация: създадената организация по опазването на активите и информацията, ефективността и икономичността на дейностите: изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането нае целите; консултира кмета на общината по негово искане, като дава съвети, мнения, обучения и др.с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това; докладва и обсъжда с кмета на общината и с ръководителите на структорите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одит и представя одитен доклад; дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага кмета на общината при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките; изготвя и представя на кмета на общината годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл.40 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор.

      5.Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.

      6.Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за участие, подадено лично от кандидата;
 • автобиография;
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители;
 • копие от документи за завършено образование и други придобити квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

              -   сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”

 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско свидетелство.

      7.Документите за участие се подават в сградата на Община Гулянци, ул.”В.Левски” №32, Административен център за обслужване на граждани-деловодство.

      8.Срок за подаване на документите: 10/десет/ дни от датата на публикуване на Обявлението.

      9.Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на таблото в сградата на общината – гр. Гулянци, ул.”В.Левски” №32.

     10.  Размер на основната заплата, определена за длъжността :  900.00 лв.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Гулянци

гр.Гулянци, ул.”В.Левски” №32,тел. 06561-2171

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За назначаване на държавен служител, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-09-3 /04.01.2022 г. за длъжността:

     1.    „Началник отдел „Местни приходи” по служебно правоотношение в Община Гулянци.

     2.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            -   образователна степен – магистър, икономика;

 • професионален опит – минимум 5 години;
 • присъден ранг – IV младши.

      3. Допълнителна квалификация и  умения: компютърна умения.

      4.Кратко описание на длъжността: :

Събиране на касовите плащания по данъчни задължения по ЗМДТ и такса битови отпадъци;

издаване на удостоверения по определен образец на данъчни субекти и външни институции при поискване; удостоверения за декларирани данни (имоти - движими/недвижими); по чл.264 ал 1 от ДОПК за данъчна оценка на недвижим имот; по чл.264 ал.2 от ДОПК за платен данък при прехвърляне собствеността върху МПС; по чл.41 от ЗМДТ - за платен данък върху наследствата; приемане на данъчни декларации за придобити недвижими имоти и МПС по реда на чл.14, 17, 54 и 61Н от ЗМДТ обработва и определя дължимия данък върху тях от ДЗЛ; поддържане данъчните досиета на ДЗЛ и актуализирането им във връзка с издадени данъчно ревизионни актове и наказателни постановления по ЗМДТ или промяна в имотното състояние на данъчния субект (продажба, прехвърляне, дарения на движими и недвижими имоти); разяснява данъчното законодателство по отношение на ЗМДТ; правата и задълженията на данъчните субекти по ДПК и отговаря писмено на зададените въпроси (казуси); организира доброволното изпълнение на данъчните задължения по ЗМДТ и предприема действия по изпращане на покани за доброволно плащане по чл.182 от ДОПК; разглежда жалби по давност по чл.132 от ДОПК срещу неоснователно забавяне на процедури по данъчното производство от служител на общината и жалби против отказ; променя и данъчните задължения по реда на чл. 103 от ДОПК при установяване на правомерна жалба или подадени декларации за промяна на обстоятелствата, визиращи дадения имот; извършва проверки на ДЗЛ по отношение на изискуеми местни такси и издава актове за събирането им - чл.9 б ал.2 от ЗМДТ; съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗМДТ местните такси и издава наказателни постановления; за нуждите на общината анализира задълженията, събираемостта и просрочията; подготвяне на  предложения за изменения на местните такси; подготвяне на  предложения за изменение на местните данъци при създадена правна възможност.; подготвяне на  предложения и организиране изпълнението им за подобряване на събираемостта на местните данъци и такса битови отпадъци и други, според възлагането им от правоимащи органи; създаване и водене аналитична и синтетична отчетност за събираните местни данъци и такси; съгласно с чл.11 от закона за Националната агенция за приходите, във връзка с § 8 от ПЗР на ДОПК да изпълнява функциите на териториален директор на НАП.

      5.Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.

      6.Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за участие, подадено лично от кандидата;
 • автобиография;
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители;
 • копие от документи за завършено образование и други придобити квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско свидетелство.

      7.Документите за участие се подават в сградата на Община Гулянци, ул.”В.Левски” №32, Административен център за обслужване на граждани-деловодство.

      8.Срок за подаване на документите: 10/десет/ дни от датата на публикуване на Обявлението.

      9.Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на таблото в сградата на общината – гр. Гулянци, ул.”В.Левски” №32.

     10.  Размер на основната заплата, определена за длъжността :  1400.00 лв.

Система за определяне на резултатите >>>

 

Сайта използва бисквитки