Община Гулянци

Тарифа за определяне на наемни цени

ТAРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

І. НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ- определят се на 1 кв.м. реално наета площ /помeщенията измерени от вътрешната страна на стените/. Наемната цена е различна в зависимост от предназначението, за което е отдаден имота.

Вид дейност

Първа зона

Втора зона

Гулянци

Брест, Гиген, Милковица

Гулянци

Всички села V-ти функционален тип

 

Цена за кв.м. на месец

Цена за кв.м. на месец

Цена за кв.м. на месец

Цена за кв.м. на месец

1

2

3

4

5

1.Магазини:

 

 

 

 

- за хр.стоки

2,25лв.

1,80лв.

1,90лв.

1,57лв.

- за нехр.стоки

2,51лв.

2,25лв.

2,47лв.

1,80лв.

2.Заведения за обществено хранене

2,75лв.

2,28лв.

2,59лв.

1,98лв.

3.Кафе-аператив

2,86лв.

2,41лв.

2,41лв.

2,14лв.

4.Кафе-сладкарница

2,41лв.

2,14лв.

2,14лв.

1,93лв.

5.Ателиета за услуги

1,35лв.

1,12лв.

1,25лв.

0,66лв.

6.Офиси

2,47лв.

1,44лв.

2,25лв.

1,15лв.

7.Аптеки

2,51лв.

2,41лв.

2,41лв.

2,14лв.

8.Книжарници

1,51лв.

1,35лв.

1,35лв.

1,08лв.

9.Складова площ гаражи

1,12лв.

0,90лв.

0,97лв.

0,80лв.

10.Клубове-без партии

0,53лв.

0,53лв.

0,27лв.

0,27лв.

11.Произв.дейност

2,10лв.

2,10лв.

2,10лв.

1,68лв.

12.Монтиране върху общ.земя

 

 

 

 

-павильон за търг.с хр.стоки

1,35лв.

1,12лв.

1,25лв.

0,90лв.

-павильон за търг.с нехр.стоки

1,88лв.

1,35лв.

1,49лв.

1,12лв.

-павильон за произ.и прод.на закуски

1,51лв.

1,35лв.

1,35лв.

1,08лв.

 -павильон за предл.на алкохол

1,90лв.

1,57лв.

1,80лв.

1,35лв.

13.Временно ползване на терен без право на строеж

0,67лв.

0,53лв.

0,59лв.

0,36лв.

 

14.Зеленчукови градини - 179лв./дка(годишна)

 

15.Общински жилища   - 0,53лв.(месечна)

 

16.Здравен кабинет-наемна цена в лв./кв.м.

 

Гулянци Първа зона

Брест,Гулянци,

Милковица

Гулянци Втора зона

Населени места V функц.тип

14,00лв./кв.м.

12,60лв./кв.м.

10,52лв./кв.м.

9,80лв.кв.м.

 

17.Зала за компютърни услуги

 

2,10лв./кв.м.

1,40лв./кв.м.

1,48лв./кв.м.

1,12лв./кв.м.

 

18.Общински жилища за свободен наем- наемна цена в лева за 1 кв.м.

Гулянци Първа зона

Брест,Гулянци,

Милковица

Гулянци Втора зона

Населени места V функц.тип

1,40лв./кв.м.

1,12лв./кв.м.

1,12лв./кв.м.

0,98лв.кв.м.

 

19.Наемни цени на празно дворно място- определят се за 1 дка. ползвана площ .

Гулянци - ІV функц. тип

                   І зона - 36 лв./дка за 1 година

                  ІІ зона - 29лв./дка за 1 година

Брест, Гиген, Милковица - V функц. тип

                 І зона - 30 лв./дка за 1 година

                  ІІ зона - 24 лв./дка за 1 година

Дъбован, Сомовит - VІ функц. тип  - 18 лв./дка за 1 година

Всички останали - 14 лв./дка за 1 година.

 

20.Наем за ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд -

 определя се за 1 дка ползвана площ за една стопанска година / 01.10 на предходната до 30.09. на текущата календарна година/.

Начин на отдаване на земеделските земи  и видове категории

Начин на трайно ползване- лв.  за 1 дка

 

Ниви

Трайни насаждения

и лозя

Др.селскостопански територии

1.ОбПФ за отдаване под наем и аренда чрез търг или конкурс по категории както следва:

 

 

 

1.1.  ІІ категория

 18 лв.

13 лв.

11 лв.

1.2.  ІІІ категория

 17 лв.

12 лв.

10 лв.

1.3.  ІV категория

 16 лв.

11 лв.

9 лв.

1.4.  V категория

 15 лв.

9 лв.

8 лв.

1.5.  VІ категория

 14 лв.

8 лв.

7 лв.

1.6.  VІІ категория

 13 лв.

7 лв.

6 лв.

1.7.  VІІІ и ІХ

 12 лв.

6 лв.

5 лв.

2. ОбПФ за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани без търг или конкурс

 

 

 

1.1.  ІІ категория

10 лв.

 

 

1.2.  ІІІ категория

9 лв.

 

 

1.3.  ІV категория

8 лв.

 

 

1.4.  V категория

7 лв.

 

 

1.5.  VІ категория

6 лв.

 

 

1.6.  VІІ категория

5 лв.

 

 

1.7.  VІІІ и ІХ

4 лв.

 

 

3.общински пасища и мери за отдаване под наем за срок от една година

 

 

Наем 3 лв. на декар

4.общински пасища и мери за отдаване под аренда за срок от пет години

 

 

Наем 5 лв. на декар

 

21.Определяне методиката за начисляване на лихва за невнесени в срок наеми.

1) Длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

2) Размерът на законната лихва се определя от Министерския съвет.

3) Лихвата се начислява за всеки просрочен ден в размер на 1/30 от месечната.

 

§1.Тарифата е променена съгласно решение 435 от 31.04.2009 г

§2.Тарифата променена съгласно Решение № 564 от 30.09.2009 г

Сайта използва бисквитки