Община Гулянци

Обществена поръчка

„Инженеринг на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър  - граница общини Гулянци и Долна Митрополия- Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г."

Документация за участие >>>

Обявление и решение >>>

Разяснения по  документация 04.03.2015г. >>>

Разяснения по документация 04.03.2015г. / Приложение №14 б >>>

Протокол 1 от работата на комисия >>>

Покана за отваряне на Плик 3 "Предлагана цена" на 24.04.2015г. от 09:00 часа >>>

Протокол >>>

Мотивирано решение за избор на изпълнител  29.04.2015г. >>>

Договор  12.06.2015г. >>>

Сайта използва бисквитки