Община Гулянци

Проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“

Община Гулянци стартира изпълнението на проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

 

PJ logo

Проектът цели подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им. Почасови мобилни здравно – социални услуги в домашна среда ще получат минимум 54 потребители от община Гулянци, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 24.09.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващ 2 медицински специалисти /медицинска сестра и рехабилитатор/, 11 специалисти по социални дейности /домашни помощници/ и 1 психолог.

Общата стойност на проекта е 152 409,60 лв., в това число по линия на ЕСФ – 129 548,16лв и 22 861,44 лв – национално съфинансиране. Проектът ще се изпълнява в периода 24.06.2019 -24.09.2020 г. /общо15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата/.

Подробна информация >>>

PG logo 2

Сайта използва бисквитки