Община Гулянци

Подмяна на дограма в ОУ "Христо Ботев" с.Милковица по проект "Красива България"

През летните месеци на 2016 година бе извършен ремонт на сградата на ОУ „Христо Ботев” с. Милковица по проект „Красива България”. Строително ремонтните дейности включват подмяна на дограма и улуци, шпакловане и боядисване на стени, частичен ремонт на покрива. Стойността на дейностите е 87 115лв. 55% от средствата са от общинския бюджет, а останалите от републиканския по проект "Красива България".

SAM 4007 SAM 3851 SAM 3763

"КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" е Проект на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) като част от активните мерки и политики на пазара на труда за намаляване нивата на безработица в страната. Проекта подпомага бенефициентите по няколко мерки с различна насоченост.

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши конкурентоспособността на населените места и даосигури условия за развитие на успешни урбанизирани територии.

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” е насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението по места, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги в общността, които не са от резидентен тип.

Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа.

Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация” подпомага регистрираните в ДБТ безработни лица чрез професионалното им обучение, извършвано по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Мярка 01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” -  насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

Мярка 02-02 "Занимални за деца на родители работещи в администрация", насочена към създаване (там, където е необходимо и възможно) на занимални за деца (от 3 до 6 и/или от 7 до 11-годишна възраст) на родители, работещи в държавна/местна администрация.

Сайта използва бисквитки