Община Гулянци

Проект BG05M9OP001-1.002 -0037- Активиране и интеграция в заетост на младежи от община Гулянци по Процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”

header publications Guliantsi

На 25.04.2016г. Община Гулянци подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика за реализация на проект BG05M9OP001-1.002-0037Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци по Процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на стойност 384 120.00 лв.

Проектът цели активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Специфичните цели на проекта са:

  • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
  • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
  • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.

Предвид тревожната статистика за състоянието на младежите на пазара на труда, целева група на проектното предложения е: 90 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на градинарството. Всички младежи следва да са с местоживеене област Плевен, Северозападен район, приоритетно с постоянен / настоящ адрес на територията на населените места в община Гулянци.

Проектът ще се изпълнява в област Плевен, на територията на община Гулянци.

АДБФП № BG05M9OP001-1.002-0037-C01 / 25.04.2016 г., финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Наименование на бенефициент: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Дата на стартиране: 25.04.2016 г.

Дата на приключване: 25.04.2017 г.

Стойност на бюджета в лева:

Общо: 384 120.00 лв.

Финансиране от ЕС:

ИМЗ: 352 967.87 лв.

ЕСФ: 0.00 лв.

Национално финансиране: 31 152.13 лв.

footer publications Guliantsi

Сайта използва бисквитки