Община Гулянци

Проект за подготвителни дейности, Договор № РД 50 – 155/07.12.2015 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към мярка 19. „Водено от общностите местно развитие”, от ПРСР 2014-2020 г.

Община Гулянци активно работи по проект за подготвителни дейности, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/07.12.2015 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Стойността на проекта е 48 825.75лв. Средствата бяха вложени в създаването на Местна инициативна група, провеждането на десетки информационни срещи и обучения сред местната общност, информационна кампания и изготвяне на Стратегия за местно развитие.

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГУЛЯНЦИ >>>

http://mig-gulianci.org/

 

Сайта използва бисквитки