Община Гулянци

Процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“

patronajna

През септември Община Гулянци подписа с Министерството на труда и социалната политика допълнително споразумение към Договор BG05M9OP001-6.002-0056-C01,  по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа +-Компонент 3“.

По силата на договореностите хора с увреждания, възрастни хора, които не могат да се обслужват сами ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си още шест месеца от 28.09.2022 г. до 28.03.2023 година. Подкрепата се осигурява по проектно предложение на Община Гулянци с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 59 330,88 лв.

Сключването на анекса е от обществен интерес, тъй като изпълнението на договора в съответствие с предвидените в оперативната програма условия по схемата, е предпоставка за постигането на планираните цели и индикатори и е гаранция за успешното реализиране на предвидените съгласно програмата индикатори. Своевременното изпълнение на предмета на договора засяга подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ(материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Изпълнението на договора  ще отговори на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с увреждания и възрастните хора, както и изграждането на интерактивна подкрепа в общността чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

              Сред основните ангажименти на Община Гулянци е да осигури помощ и грижа на хората от уязвими групи. През изминалите месеци от 2020 година насам тези дейности се осъществяваха по проектите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, 3 и 4”,  „Патронажна грижа + в община Гулянци“ , „Патронажна грижа + - Компонент 2“ и настоящия „Патронажна грижа +-Компонент 3“.

Сайта използва бисквитки