Община Гулянци

Топъл обяд

 

съфинансирано от ЕС

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Община Гулянци стартира прием на заявления на кандидат – потребители по проект „Топъл обяд в Община Гулянци” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Проектът е насочен към осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хора от уязвими групи от община Гулянци, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Той продължава и надгражда вече използвани и установени процедури по предходната операция в рамките на програмния период 2014-2020 г. Основната цел на проекта е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. С реализирането на проекта на територията на община Гулянци ще се осигури подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Топлият обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата десерт, ще се предоставя всеки работен ден на 200 потребители от всички населени места на общината.

Периодът, за който ще се изпълнява проектът е 36 месеца, от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г., общата му стойност е 550 848,00 лв.

Дейностите по проекта включват: определяне на целевите групи, приготвяне на топъл обяд, предоставяне на топъл обяд и реализиране на съпътстващи мерки.

Целевите групи включват:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават топъл обяд попълват Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/, след което минават проверка по документи за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция социално подпомагане – Никопол.

Документите за кандидатстване се предоставят /на хартия/ и приемат всеки работен ден в Общинска администрация Гулянци, ул. „Васил Левски“ № 32, „Центъра за административно обслужване“ до 27 септември 2022 г., включително. След 01.10.2022 г., за целия период на изпълнение на проекта, приемът на документи е отворен процес. Съдействие ще оказват и кметствата по населени места.

 

Сайта използва бисквитки