Община Гулянци

Община Гулянци изпълнява проект BG05M9OP001–6.002-0056-С01 „Патронажна грижа + в община Гулянци“

В условията на пандемия от COVID-19 сред основните ангажименти на Община Гулянци е да осигури помощ и грижа на хората от уязвими групи. През изминалите месеци тези дейности се осъществяваха по проектите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, 3 и 4”, които сега проект „Патронажна грижа + в община Гулянци“ продължава и надгражда. Той стартира на 26 март и се финансира по договор BG05M9OP001–6.002-0056-С01, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Стойността на проекта е 148 767.40 лв.

По проект „Патронажна грижа + в община Гулянци“ дейностите се реализират в две направления. В направление „Патронажна грижа“ 54 потребители – възрастни хора и лица с увреждания, получават пакет интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19: психологическа подкрепа и консултиране; медицинско обслужване при идентифицирана потребност; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).  В реализиране на дейностите са ангажирани двама медицински специалисти, единадесет домашни помощници, психолог, шофьор и координатор. Срокът за предоставяне на услугите е 12 месеца. За персонала, който контактува с потребителите е осигурено предпазно облекло и лични предпазни средства.

В направление „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще бъдат реализирани мерки за защита и предпазване от COVID -19 на ползвателите и служителите на ЦОП гр. Гулянци. За 24 потребители (капацитет 20) на социалната услуга и персонал от 4 души ще бъдат осигурени лични предпазни средства, дезинфекциращи препарати  и други консумативи и материали, в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска (защитна маска за лице, шлем, ръкавици, тестове и др.) Сградата ще бъде редовно почиствана и дезинфекцирана. По проекта ще се осъществяват и дейности с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалната услуга към новите условия във връзка с въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за дистанционно предоставяне на някои услуги.

Сайта използва бисквитки