Община Гулянци

Община Гулянци ще реализира проект за рекултивация и закриване на старото общинско сметище в гр. Гулянци

На 4 май Община Гулянци подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно предоставяне BGBG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”.

Стойността на проекта е 972 641,33 лева, а срокът за изпълнение 18 месеца.

Площта на депото, която ще бъде рекултивирана в резултат от изпълнението на проекта е 23 386 дка. С  реализацията на дейностите ще бъдат постигнати следните общи цели: Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него; Образуване на инфилтрат; Подобряване на ландшафта и екологичното равновесие в района на депото; Намаляване на рисковете за човешкото здраве.

Реализацията на проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци” ще има принос към задълженията на Република България по процедура по нарушаване на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015г. по дело С - 145/14. Ще бъде постигнато съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Сайта използва бисквитки