Община Гулянци

С шест месеца е удължен срокът на Проект "Грижа в дома в община Гулянци"

изображение_111.png

С допълнително споразумение №01 към договор №BG05SFPR002-2.001-0010-C01  се удължава срока за изпълнение на Проект "Грижа в дома в община Гулянци", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Гулянци.

 Дейността е насочена към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации като в нея са обхванати 111 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. За представителите на целевите групи е осигурена подкрепа чрез реализиране на следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,  заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Предоставянето на услугите стартира с извършване на индивидуална оценка на потребностите на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди, която се извършва от екипа за управление. Оценките включват оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др. Целта на извършените оценки на потребностите е за всеки потребител да бъдат предложени здравни, социални и други услуги в зависимост от индивидуалните му нужди, потребности и проблеми.

По проекта  са  назначени  37 домашни помощници, които   обслужват 111 потребители.

Периодът, в който се реализира проекта, след настоящото удължаване на срока е от 29.03.2023 до 30.09.2024 г. – 18 месеца.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 792 898,89 лв.

съфинансирано от ЕС

Сайта използва бисквитки