Община Гулянци

Стартира проект "Грижа в дома в община Гулянци"

Стартира  изпълнение на Проект "Грижа в дома в община Гулянци", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Гулянци.

лого РЧР

Дейността е насочена към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Ще бъдат  обхванати минимум 98 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. За представителите на целевите групи ще бъде осигурена подкрепа чрез реализиране на следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,  заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Предоставянето на услугите ще стартира с извършване на индивидуална оценка на потребностите на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди, която ще се извърши от екипа за управление. Оценките ще включват оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др. Целта на извършените оценки на потребностите ще бъде за всеки потребител да бъдат предложени здравни, социални и други услуги в зависимост от индивидуалните му нужди, потребности и проблеми.

По проекта  Община Гулянци ще назначи 37 домашни помощника, които ще  обслужват 98 потребители.

Периодът, в който ще се реализира проектът е 29.03.2023 – 29.03.2024 г. – 12 месеца

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 523 659.08 лв.

 

Допустими целеви групи по процедурата са:

  • Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • Служители доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

Желаещите за  включване в  проекта - потребители, които ще получават  интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда  и домашни помощници – лица за предоставяне на услугите, могат да го направят като додадат заявление, съобразно приложените образци.

Заявления могат да се подават в Център да обслужване на граждани в Общинска администрация Гулянци всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00часа  до  10.03.2023 г.. За повече информация на тел. 0879604618 – Малинка Игнатова  

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи:

Заявление по образец – Приложение 1 /за домашни помощници/  можете да изтеглите от тук >>>

Заявление по образец – Приложение 2 /за потребители/ можете да изтеглите от тук >>>

Декларация за ползване на лични данни по образец  можете да изтеглите от тук >>>

Документ за самоличност /за справка/,

Копие на експертно решение  на  ТЕЛК /при наличие на такова/

Сайта използва бисквитки