Община Гулянци

Покана

Община Гулянци кани всички заинтересовани страни от населените места на община Гулянци на публична среща на тема "Създаване на местно партньорство Гулянци - Плевен", на 23 юни 2022 г., от 15:30 часа в Конферентната зала на пл. "Свобода" №1 (в сградата на Общински съвет гр. Гулянци).

Срещата се провежда във връзка с открита процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Ще бъдат обсъдени възможностите за коопериране в рамките на двете общини – Плевен и Гулянци – за общо кандидатстване по процедурата.

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ ще финансира процеса по създаване/разширяване територията на МИГ, разработване на Стратегия за местно развитие (СМР), както и финансирането на конкретни проектни предложения в рамките на одобрената стратегия в периода до 2027 г. Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез изпълнението на стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретния район и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. ВОМР ще бъде прилаган по начин, по който местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите. Подходът се прилага на териториален принцип – на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места - част от община/и, като територията, на която се предоставя подкрепа, следва да бъде с непрекъснати граници.

Стратегиите за ВОМР са най-близкият и улеснен начин местните общности да получат достъп до „европейските“ средства (до 200 000 евро за едно проектно предложение). Улесняват се по-малките кандидати, които се състезават само с конкуренти от местната си общност, а не от цялата страна. За изминалия програмен период прилагането на подхода ВОМР е помогнало на хиляди хора и организации да получат финансиране на идеи, като общата стойност на одобрените проекти до края на 2021 г. е за близо 250 млн. лв. Допустимите кандидати са както общински администрации, така и земеделски производители, предприемачи, читалища, неправителствени организации в определени сфери, спортни клубове и образователни заведения.

При успешно кандидатстване и спечелване на проекта двете общини ще имат възможност да създадат обща Стратегия за развитие (т.нар. Стратегии за водено от общностите местно развитие), чрез която ще могат да привлекат допълнителен ресурс за територията на местното партньорство по Програмата за развитие на селските райони, както и по отделни мерки по някои от другите програми, ако се подготовки многофондова СВОМР.

Процедурата е отворена за кандидатстване до 31 юли 2022 г., като за целта е необходимо в този срок да бъде установено партньорство между публичния, неправителствения и стопанския сектори, удостоверено със съответните решения на управителните им органи.

Съгласно публикуваните условия за кандидатстване местно партньорство е неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект, в което участват:

а) община или обединение от общини, определени в Приложение №1;

б) юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища;

в) лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите;

г) физически лица.

В местното партньорство участват задължително най-малко по един партньор от изброените в букви "а" - "в", като единият от тях е водещ партньор, който кандидатства и получава финансовата помощ.

В рамките на публичната среща ще бъде представена подробна информация за подхода ВОМР и прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и на която всички заинтересовани страни ще имат възможност да изразят своето желание да се включат в местното партньорство „Гулянци – Плевен“ и да станат част от процеса на оползотворяване потенциала за развитие на територията на общините Гулянци и Плевен за периода 2023-2027 г.

 

Разчитаме на Вашата активност и присъствие на Вас или Ваш представител! Прилагаме дневен ред за събитието.

Сайта използва бисквитки