Община Гулянци

Ред и условия за събиране и извозване на строителни и други отпадъци

Община Гулянци уведомява жителите на общината, собствениците на търговските обекти, както и други заинтересовани лица, че съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гулянци приета с Решение № 154 от 28.08.2020 г.   на Общински съвет Гулянци, строителните отпадъци в резултат на текущи ремонти в домакинствата, офиси, търговски обекти, административни сгради и др. се изхвърлят  в специализирани контейнери. Специализираните контейнери се предоставят от лицата сключили договор с общината или от други лица притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО срещу заплащане от страна на притежателя на отпадъка.

    Общината има сключен договор за сътрудничество и съвместна дейност с фирма   „Съни Еко “ ЕООД,  която  предоставя открити контейнери  3, 4,5, 5,5 и 7 кубични метра. Цената е  съответно: 200 лв. за 3 кубиков контейнер, 210 лв. за 4,5 кубиков контейнер, 220 лв. за 5,5 кубиков контейнер и 230 лв. за 7 кубиков контейнер 240 лв. Цената включва докарване, престой и извозване на отпадъка до регионално депо Плевен. Отделно се заплаща таксата за оползотворяване,  която  е 15  лв. за всеки тон отпадък. Всички разходи се заплащат на горепосочената фирма.

    Заявки се подават до „Съни Еко” ЕООД,  на телефон 0899 844 666, 4 работни дни преди датата на докарването.

   Гражданите носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери, както и да не бъдат смесвани с друг вид отпадъци / битови, зелени, и др /.

Битовите отпадъци се изхвърлят в сивите контейнери и кофи, а зелените отпадъци се изхвърлят в кафявите контейнери /за гр. Гулянци/  или се компостират в собствения имот.

В големите населени места в общината -  гр. Гулянци, с. Брест , с. Милковица и с. Гиген са разположени общо 66  контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки  и отпадъчни материали от хартия и картон, метали и пластмаса.

Без име 3 IMG 8c1f88dc3c26b187056979f1d73acb9b V

Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гулянци е забранено  изхвърлянето  на всякакъв вид отпадък  на територията на общината, както и създаване на нерегламентирани сметища около контейнерите, което затруднява тяхното събиране и извозване със сметосъбирачните машини. В случай, че контейнерите за битови и зелени отпадъци са препълнени,  е необходимо отпадъците да се сложат в чували до контейнерите. За  нарушителите  ще бъдат налагани  санкции в размер от 300 до 2000 лв.

 Напомняме, че на територията на Община Гулянци няма общинско депо и отпадъците се извозват до регионално депо Плевен.

Сайта използва бисквитки