Община Гулянци

Възможност за срочна служба в доброволния резерв

С внесените от Народното събрание промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се дава възможност на български граждани да преминат срочна служба в доброволния резерв. Длъжностите за срочна служба в доброволния резерв се обявяват със заповед на министъра на отбраната на РБ.

Срокът на срочна служба в доброволния резерв е 6 месеца, два пъти в годината и преминава през 2 етапа:

1. Индивидуална подготовка, която включва:

- начална военна подготовка с продължителност 1 месец, която завършва с полагане на военна клетва и присвояване на военно звание редник (за ВМС-матрос) 1-ви клас и се изпълнява на казармен режим;

- специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, за придобиване на военно-отчетна специалност, която се изпълнява на свободен режим, с осигуряване на настаняване.

2. Колективна подготовка – с продължителност 3 месеца, за изграждане и усъвършенстване на умения за действия в състава на военно формирование, която се изпълнява на свободен режим, с осигуряване на настаняване.

Срочна служба в доброволния резерв ще се изпълнява в НВУ „В. Левски” – гр. В. Търново и във в. ф. 22160 – гр. Плевен.

Има възможност завършилите срочна служба в доброволния резерв да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности за войници (матроси) във военни формирования на БА, ако има такива, обявени със заповед на министъра на отбраната на РБ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- да са български граждани, навършили пълнолетие, но не по-възрастни от 39 години;

- да са физически годни и психически пригодни за служба в доброволния резерв, удостоверено с медицински прегледи;

- да имат завършено най-малко основно образование;

- да не са осъждани за умишлено престъпление и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление;

- да не са изпълнявали военна служба (кадрова военна служба);

- да не са преминали срочна (наборна) служба;

- да нямат начална военна подготовка.

За повече информация може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров в офис за военен отчет в община Гулянци, стая 303 или на тел. 0888799472. Всички актуални към момента конкурси, кампании за прием и изпити за кандидатстване във военните училища и военните формирования са публикувани на интернет страницата на Община Гулянци в категорията „Обявления”.

Сайта използва бисквитки