Община Гулянци

Община Гулянци съдейства на гражданите при необходимост от извозване на строителни отпадъци

Община Гулянци уведомява гражданите, собствениците на търговски и обществени обекти, както и другите заинтересовани лица,  че съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на община Гулянци приета с Решение № 154 от 28.08.2020 г.   на Общински съвет Гулянци, строителните отпадъци в резултат на текущи ремонти в домакинствата, офиси, търговски обекти, административни сгради и др. се изхвърлят  в специализирани контейнери. Специализираните контейнери се предоставят от лицата сключили договор с Общината или от други лица притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО срещу заплащане от страна на притежателя на отпадъка.

Общината има сключен договор за съвместно сътрудничество  с фирма   „Съни Еко“ ЕООД,  която  предоставя открити контейнери  3,  4.5,  5.5 и 7 куб. м. Цената е  съответно: 250 лв. - 3 кубиков контейнер, 260 лв. – 4.5 кубиков контейнер, 270 лв. – 5.5 кубиков контейнер и 280 лв. - 7 кубиков контейнер. Цената включва докарване, престой, извозване на отпадъка до регионално депо Плевен. Отделно се заплаща таксата за оползотворяване, която  е 14,90 лв. за всеки тон отпадък. Всички разходи се заплащат на горепосочената фирма.

Заявки до „Съни Еко” ЕООД могат да се подават  на телефон 0899 844 666, 4 работни дни преди датата на докарването.

          

Гражданите носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери, както и да не бъдат смесвани с друг вид отпадъци /битови, зелени, и др /.

Напомняме, че на територията на Община Гулянци няма общинско депо (сметище) и битовите отпадъци се извозват на Регионално депо – Плевен. Съгласно горепосочената Наредба е забранено  изхвърлянето  на всякакъв вид отпадък  на територията на общината, както и създаване на нерегламентирани сметища около контейнерите, което затруднява тяхното събиране и извозване със сметосъбирачните машини.  На  нарушителите ще бъдат налагани  санкции в размер от 300 до 2000 лева.

Сайта използва бисквитки