Община Гулянци

Община Гулянци ще ремонтира улици в Брест и Гулянци по проект

На 28.09.2020 г. кметът на община Гулянци Лъчезар Яков подписа с ДФ „Земеделие” договор №  BG06RDNP001-7.001-0108-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Гулянци”.

Проектът се осъществява по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Ще бъде извършен цялостен ремонт на две улици – „Александър Стамболийски” в град Гулянци и „Раковски” в село Брест. И двете отсечки са главни и от голямо значение за населените места. Общата им дължина е над 2 километра. В проекта е заложено реконструкция и ремонт на пътната настилка и прилежащата инфраструктура – асфалтиране, полагане на нови бордюри, изграждане на тротоари. Стойността на проекта е 1 164 327 лева, а срокът за изпълнението му до 15 септември 2023 година. Предстои Община Гулянци да стартира и проведе процедурите по ЗОП за избор на изпълнител.

Това е поредният проект на Община Гулянци за ремонт на улици в населените места. Ще припомним, че през 2019 година бяха обновени пет улици в Брест, Гулянци и Милковица, а през 2020 година - три отсечки от общинската пътна мрежа. „Една от първите ми задачи, като кмет на община беше благоустрояването на инфраструктурата. Към днешна дата мога да кажа, че нямаме неасфалтиран общински път и сега продължаваме тази линия с ремонт на улици вътре в населените места.” – коментира кметът Лъчезар Яков.

Сайта използва бисквитки