Община Гулянци

Удължен е срокът на проект "Патронажна грижа"

От средата на 2019 година Община Гулянци изпълнява проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

За да отговори на нуждите на населението за превенция от разпространението на COVID – 19, през април Община Гулянци сключи допълнително споразумение към договора по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. По тази процедура на потребителите се предоставя грижа под формата на: доставка на храна, продукти от І-ва необходимост, лекарства; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги и др.

През август 2020 г. Община Гулянци сключи второ допълнително споразумение с управляващия орган на ОП РЧР за удължаване предоставянето на услугата до 25.03.2021 година по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”.

Проект „Патронажна грижа в община Гулянци“ цели подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им. Почасови мобилни здравно – социални услуги в домашна среда ще продължат да получават 54 потребители от община Гулянци. За тях полагат грижа 11 домашни помощници, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата.

Сайта използва бисквитки