Община Гулянци

Наредби

Наредби

Изменение и допълнение

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гулянци, Решение №250/26.03.2021 г. на Общински съвет гр. Гулянци (13.04.2021 г.)

 

Наредба

за условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности в детските градини


Наредба

за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията  на община Гулянци


 

Наредба

за условия и реда за вписване на детските градини и центрове за личностно развитие в регистър в община Гулянци

Към регистъра >>>


Наредба

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

 


 Наредба №1

за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територията на Община Гулянци


Наредба

за символите и отличията на Община Гулянци


Наредба

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гулянци


Наредба

за управление и стопанисване на общинските пътища


Наредба

за определяне размера на местните данъци


Наредба

за отглеждане на селскостопански животни


Наредба

за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване


Наредба

за пожарната безопасност


Наредба

за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструтура


Наредба

за търговската дейност на територията на община Гулянци


Наредба

за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и други възпоменателни знаци


Наредба

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Наредба

за реда и условията за поставянето на преместваеми съоръжения

Сайта използва бисквитки