Община Гулянци

Програма за управление на кмета на общината 2011 – 2015

ДИАЛОГ С ВСЕКИ И ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВСИЧКИ"

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ЗА МАНДАТ 2011-2015г.

            Програмата за управление на кмета на общината за мандата е основен средносрочен планов документ за развитието на община Гулянци през периода 2011-2015година.

            Програмата е продължение на изминалите четири години, в които с цялата администрация и с подкрепата на общинския съвет, сложихме началото на диалога и сътрудничеството с нашите съграждани, показахме, че нещата в нашите селища започват от общите и безкористни  усилия на жителите на общината.

            И резултатите не закъсняха. Те са видими и отчетени в края на изминалия мандат.

            Настоящата програма е съчетание на Предизборната платформа, с която спечелих Местните избори 2011г., както и поетите ангажименти към избирателите. Тя е разработена на основание чл. 44, ал.5 от ЗМСМА и е обвързан с всички стратегически, финансови, технически и нормативни документи на общината. Същата е съобразена с Регионалния план за развитие  на Северозападния регион и Плевенска област, и  актуализирания план  за развитие и на община Гулянци през 2011-2013г.

            Програмата е изготвена като документ,  съчетаващ едновременно по-дългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни задачи и дейности за тяхното реализиране.

            Основната цел е стратегическата цел залегнала в Общинския план за развитие на община Гулянци - стимулизиране  на местната икономика и включване в различни проекти и програми на Европейския съюз за създаване на условия за по-пълна трудова реализация на хората, за подобряване  цялостната инфраструктура и значително по- добра  жизнена среда , съчетано с богат духовен и културен живот.

            Ето и конкретните приоритети:

1.Развитие на човешките ресурси в общината

2.Инвестиции и изграждане на базисна инфраструктура с общинско значение

3.Стимулиране местни икономически субекти и привличане и привличане на външни инвестиции

4. Развитие на административния капацитет на Общината за подобряване качеството на административното обслужване на гражданите.

            Изведените приоритети се основават на утвърдения в европейската практика модел на базисни политики за регионално развитие, разработвани и изпълнявани в страните членки на ЕС. В рамките на всеки приоритет съм разработил конкретни мерки и дейности за изпълнението им, които са изпълними и финансируеми.

            Приоритет 1: Развитие на човешките ресурси в общината

            Развитието на човешките ресурси е основен капитал и  приоритет, залегнал във всички програмно -управленски документи, касаещи развитието на Община Гулянци. Този приоритет е свързан с подобряване на средата и условията на живот, подобряване адаптивността на човешкия капацитет към изискванията на пазара на труда, социалната интеграция на лицата в неравностойно положение. В рамките на този приоритет определям следните цели:

            А/ Подобряване на социалната инфраструктура на Община Гулянци;

            Б/ Съхраняване на духовността и обогатяване на културния и спортен живот в общината 

В/ Намаление на безработицата и подобряване квалификацията на човешките ресурси, подобряване условията на заетост на групите в неравностойно положение.

А/ Подобряване социалната инфраструктура

            Образование

            В общината има добре изградена мрежа от средни и основни училища, детски градини и заведения Подобрена е материалната база на учебните и детските заведения във всички населени места. От до усъвършенстване се нуждаят отоплителните инсталации, все още на някои места са необходими частични ремонти  на покриви, зали, учебни класни стаи и т.н. Някъде се усеща липсата на учебно технически средства, както и оборудване на специализираните кабинети. Съществуват големи трудности при осъществяването обхвата на подлежащите на обучение деца, основно от ромски произход др.

            За да отговори но предизвикателствата Общината ще се стреми да разработи и търси финансиране за конкретни проекти за:

            - Саниране, подмяна на дограма и отоплителна инсталация на ОУ „ Христо Ботев" село Милковица.

            - Реконструкция и ремонт  на детски градини и привеждане на прилежащите към тях площи като кътове за отдих и игра на децата.

            - Осигуряване на ред, защита и спокойствие на децата чрез постепенно въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и училищата.

            -Доизграждане на архитектурна среда даваща достъп на деца с увреждания в учебните заведения и детските градини.

            Здравеопазване

             За да подобрим живота на хората в общината трябва да осигурим тяхното качествено здравеопазване чрез запазването на общинската болница, подобряване на материалното състояние на СМП и здравните пунктове във всички населени места. Затова:

            - Ще се стремя да индентифицирам проблемите свързани със здравеопазването на нашите съграждани

            - Перманентна и настоятелна работа пред всички институции за запазване общинската болница в сегашен вид и предназначение.

            - По нататъшно подобряване състоянието на центъра за специализирана медицинска помощ.

            - Помощ и съдействие за осигуряване на нов автомобил за СМП, както и обогатявам на базата

             - По- нататъшно до изграждане на здравния пункт в село Ленково

            - Съдействие за ремонти на здравните пунктове във всички населени места.

            Б/ Съхраняване  на духовността и обогатяване на културния и спортен живот в общината:

Култура.

            В общината има изградена мрежа от читалища и клубове във всяко селище на общината, които при тези условия оцеляват и развиват многостранна дейност. Сериозен проблем са финансите за издръжка на тези самородни български институции, ремонта на сградите и осигуряване на книги и компютри.

За обновяване на културния облик на Общината ще се стремим да разработим и търсим финансиране за конкретни проекти свързани с археологическия резерват Улпия Ескус,  реконструкция на инфраструктурата за подобряване достъпа до този обект.

            - Проект за ремонт, обновяване, реконструкция на културните центрове, читалищата, библиотеката и други обекти свързани с културния живот.

            - Пълно съдействие на църковните настоятелства за ремонти и подновяване на духовните храмове на територията на общината

            - По нататъшна поддръжка  и съдействие  за разнообразяване живота в пенсионерските клубове и клубовете на лицата с увреждания, за поддръжка и обогатяване на етнографските музей и културните дейности, които те развиват.

            Спорт

Особено място в развитието на общината заема спорта. Колко са общините в областта с толкова регистрирани спортни дружества.  Състоянието на повечето спортни обекти обаче е незадоволително. Липсват обекти за масово спортуване, спортни площадки за деца и възрастни        - волейболни, баскетболни игрища в урбанизираната територия.

 Развитието на спорта на територията на Община Гулянци е пряко свързано  с материалната база и съоръженията. Ето защо общинска администрация ще се стреми да разработи и търси финансиране за:

            - Проект за изграждане на нов спортен комплекс в гр. Гулянци

            - Изграждане на нови спортни обекти волейболни и баскетболни игрища в различните населени места;

            - Проекти за изграждане на рибарски селища и други;

            -Проекти за изграждане на велопътека по поречието на река Дунав;

            В/ Намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта е - основна мярка в изпълнението на приоритета за подобряване качеството на човешкия капитал. Това ще бъде  един от основните акценти в работата на местната власт.

            -Ще се търси професионална квалификация и преквалификация, учене и адаптиране към пазара на труда най - вече чрез проекти за подкрепа на професионалната преориентация на безработните по програма „Развитие на човешките ресурси"

            -Разкриване на задочна икономическа паралелка в СОУ „ Христо Смирненски" и насочване на лица с увреждания и други към повишаване на образователното ниво.

Приоритет 2: Инвестиции и изграждане на базисна инфраструктура с общинско значение.През изминалия мандат бе отделено особено внимание и бе направено не малко, но с това е само началото. За настоящия мандат по този  приоритет определям следните  цели и задачи:

            А/ подобряване на техническата пътна и комуникационната инфраструктура в общината.

            Б/опазване и поддържане на околната среда в общината.

В/ по-нататъшно благоустрояване на населените места

А/ Техническата инфраструктура

Водоснабдителни и канализационни мрежи

Водоснабдителната мрежа в града и Общината е амортизирана с висока аварийност и големи загуби на питейна вода.

            Канализационна мрежа в Общината въобще няма.

            За изпълнение на тези дейности Общината ще се стреми да търси финансиране на конкретни проекти за:

            - Реконструкция и до изграждане на водопроводната мрежа в селата Загражден, Долни Вит;

            - Осигуряване на нови източници на питейна вода в село Крета и село Сомовит

            Постепенна подмяна на старите интернитови тръби в останалите села и гр. Гулянци, който са и основната причина за многото аварии и течове и лошото качество на водата.

            Сред големите цели на общината е изграждането  на канализационна мрежа в цялата община ще се стреми ще се  разработват и ще се търси финансиране  за конкретни проекти свързвани с:

            Довършване на колектор I в гр.Гулянци и доизграждане на останалите колектори за отпадни води

-Изграждане на пречиствателна и помпена станция в града

-Проектиране на канализационна мрежа първоначално в с.Брест след което в селата Гиген и Милковица;

Проектиране обхващането на отпадъчните води от битовите чешми във всички населени места

Ще търсим финансиране за почистването на отводнителните канали в селата

Пътна  и комуникационна инфраструктура

Основните пътни артерии са в лошо състояние, като се изключи Второкласен път II -11 от село Гиген до село Милковица. В опасно състояние е четвъртокласната пътна мрежа. На много места в селата има крещяща нужда от по- мащабни ремонти на уличната мрежа. Не използваме воден транспорт, жп линията е пред закриване.

За целта в ежегодните бюджети на общината ще бъдат планирани и собствени средства за ремонт на уличната мрежа.

Разчитаме на допълнително финансиране по линия на трансгранично сътрудничество.

Можем да заявим, че през последните години телефонната мрежа в общината се подобри, но все още в някои от селищата нямаме добро покритие от мобилните оператори. Същото се отнася и за радиоточките. Липсва и високоскоростен интернет . От друга страна, използването на тези технологии е свързано с подходящо обучение на населението и предприемачите.

            За изпълнението на тези дейности общината ще се стреми да търси финансиране от различни институции за:

            - По- пълно покритие на мобилните оператори на всички населени места;

            -Доизграждане и поддръжка на съществуващата местна радиомрежа /радиоточките/

            - Постъпки и проектиране на местен радиоканал.

            - Развитие на умения в населението свързани с използването на информационните и комуникационните технологии /специални курсове в интернет клубовете - читалищата и т.н./

Б/ Опазване и поддържане на околната среда в общината

Управлението на отпадъците е приоритет за сегашното ръководство на общината, а от това зависи  в голяма степен и чистотата на околната среда и приветливия вид на населените места . Дейностите, които ще предприемем при решаването на проблемите с отпадъците ще бъдат насочени към ликвидирането на нерегламентираните депа, подобряване на организацията на събиране и извозване на отпадъците и разширяване системата за сметосъбиране, чрез закупуване на нови контейнери и поставянето им на определени за целта места.

В/ По - нататъшно благоустрояване на населените места

През последните години финансовата криза  не позволи на болшинството  общини в България включително и на нашата да влагат пари в благоустрояването на селищата, подобряване на вътрешната пътна мрежа и подобряване състоянието на общинските сгради. Благодарение на два мащабни проекта успяхме да изразим нови красиви площади в осем селища на Общината и да подновим и разширим уличното осветление в цялата община. Успяхме със собствени сили да изградим видеонаблюдение в цялата община, което разбира се има нужда от поддръжка и разширение. Ще се стремим да повишаваме енергийната ефективност  на използваемите публични сгради. Ежегодно в рамките на бюджетните възможности ще продължим да баластрираме, асфалтираме и бетонираме улици във всички населени места. Ще продължим ежегодните залесителни мероприятия.

Приоритет 3: Насърчаване на местните икономически субекти и привличане на външни инвестиции.

            Най-важната задача за община Гулянци с оглед икономическото й развитие се състои в създаването на благоприятна среда и инвестиционен климат, които да подпомага икономическите субекти да развият своя потенциал.  Използване на археологическият резерват Улпия Ескус за развитие на туристическото начало в общината и предлагане на конкретен туристически продукт.

Основни цели са:

А/ Близко и компетентно съдействие за повишаване конкурентноспособността на фирмите, работещи в секторите на селското стопанство, услугите и промишленостите и създаване на благоприятна среда за иновационните дейности.

Преобладаваща част стопанските субекти на територията на общината - 93% са микропредприятия с до девет заети лица. Болшинството от тях развиват дейността си в областта на търговията и услугите.Голяма част от бившите производствени зони останаха  неизползвани, а сградният фонд се руши, било то от времето или от чист вандализъм.

            Селското стопанство е основен отрасъл  в общината като осигурява  суровини за част от преработвателните предприятия в общината.Традиционното за региона са животновъдството и растениевъдството.

            Подобряването на бизнес среда в общината можем да постигнем чрез:

            - предоставяне на общински терени под различна форма - наем, аренда, там където е възможно и продажба

            - пълна подкрепа на бизнеса и непрестанен стремеж за привличане на инвеститори

            -съдействие в създаването на условия за изграждането на нови аграрно-производствени структури на базата на частно фермерство от европейски тип

 - залесяване на нови гори и възстановяване на горския фонд;

Б/ Стимулиране развитието на атрактивен и проспериращ туризъм

Общината ни разполага с не лош потенциал за развитието  на историческия, културен и спортен туризъм. Архилогичен резерват Улпия Ескус все още не е достатъчно добре рекламиран, което води до лошо възползване от преимуществата му в тази област. Държавата като собственик не прави нищо за поне частична възстановка на елементи от тогавашната архитектура, за да направи обекта привлекателен за исторически туризъм.

Ето защо Общината ще насочи своите усилия към:        

-проектиране на инфраструктурни обекти извън оградата на резервата;

            -изграждане на по-пълна мрежа от указателни табели, знаци, улични информационни табла и мултимедийни продукти.

            -редовно публикуване в сайта на общината информация за туристически събития, възможности и забележителности.

-съдействие на ЛРД-во за възстановяване водоемите в старото корито на река Вит и други;

            В/ Създаване на благоприятни условия за насърчаване развитието на предприемачеството.

В нашата община са регистрирани по данни на статистиката 226 предприятия. Големият дял се пада на фирмите работещи в областта на търговията. Развитието на тези фирми е от голяма важност за общината, защото те осигуряват заетост и са основен генератор на доходи и икономически растеж.   В тази връзка стартирането и развитието на собствен бизнес от жителите на общината особено до безработни и лица в неравностойно положение, следва да бъде насърчавано и подпомагано от всички общински структури в рамките на своите възможности. От друга страна тук работят компании със специфични иновативни производства. Има и такива, които използват възможностите на  публично частното партньорство само за задоволяване на собствените интереси и грубо показват добрите взаимоотношения с общината.

Към какво ще се насочат нашите усилия:

-пълна подкрепа на местния бизнес и предприятията в усилията им за по-добро презентиране на тяхната продукция

-насърчаване и съдействие при изграждането на нови малки стопански предприятия свързани с леката, хранително -вкусова  и консервната промишленост

-подкрепа на дейността и насърчаване на жените предприемачи, младите специалисти и лица в неравностойно положение

-по нататъшни последователни действия за приемане стратегията  ни  МИГ и прилагането на подхода „ Лидер" на местна територия

-Включване в инициативи свързани с ПЧП и по - широко пропагандиране на възможностите на \общината за взаимодействие с  НПО и частни лица .

- предоставяне на информация, подпомагаща фирмите желаещи да създадат клъстери на територията на общината и извън нейните рамки

-пълна подкрепа за всяка иновативна инициатива;

Приоритет 4:  Развитие на административния  капацитет на общината за подобряване на качеството на административните услуги на гражданите

Развитието на администрацията е важно условие за доброто управление и развитие на общината. Основните цели на приоритета са насочени към повишаване на капацитета на общинската администрация за въздействие и управление на развитието на общината във всяко направление на дейности.

Определям следните  стратегически цели за четиригодишен период:

А/ Администрацията с лице към проблемите на хората.

Използването на съвременните технологии в областта на информацията и телекомуникациите ще доведе до повишаване ефективността, обхвата и прозрачността при предоставяне на публични услуги за населението. През целият мандат ще се стремим да усъвършенстваме въведеното вече административно -техническо обслужване „на едно гише" и съкратим сроковете за изпълнение на услугите с нови облекчени форми и процедури за административно обслужване.

Ще търсим финансиране и ще разработваме проекти за:

-Опростяване на административни процедури и ускорено регистриране и стартиране на бизнес инициативите и дейностите

-На електронното табло ще осигурим пълен достъп до информация относно програми и мерки за насърчаване на предприемачеството, източници на финансиране за малките и средни предприятия и т.н.

-Чрез проект на областна администрация гр. Плевен  „ По - добро обслужване чрез електронно управление в северозападен, северен, централен и североизточен район на планиране"ще създадем електронни регистри на услуги предоставени от общината на гражданите и бизнеса, както и улесняване достъпа до тях/интернет/

-Окончателното въвеждане на единен електронен регистър на общинската собственост и сключените общински сделки.

Б/ Повишаване квалификацията на служителите на общинска администрация

За да повишим капацитета на общинската администрация за предоставяне на ефективни и качествени услуги на гражданите и бизнеса, трябва адекватно да се вместим в  контекста на динамично променящата се нормативна база и нарасналите претенции и очаквания на потребителите за отговори в максимални кратки срокове.  Капацитетът на общинска администрация, класификацията и уменията на ръководния и експертния персонал са ключови фактори за доброто управление и развитие на общинските дейности и инициативи. Ето защо ще се стремим към оптимизация на структурата, обучения и класификация на служителите, обмяна на опити добри практики.

Ще се стремим и ще търсим финансиране  за конкретни проекти свързани с

-въвеждане на електронна система за управление на човешките ресурси

- обучение на служителите свързано с въведените нови системи на управление на общинската собственост, местните данъци и такси и други;

-провеждане на квалификационни курсове на ръководните общински служители

- въвеждане на механизми за бърза и своевременна обмяна на вътрешната информация между общината и кметствата в населените места с оглед повишаване на ефективността от дейността им;

-инициативи за обмяна на опит и добри практики със съседни общини;

-специално обучение на служителите свързани със социалните дейности на територията на общината с оглед подобряване както услугите така и човешките взаимоотношения между служители и граждани.

В/ подобряване на диалога и взаимодействието между общинската администрация и структурите на гражданското общество

Общината ще полага целенасочени усилия  за привличане на гражданското общество и бизнеса в процеса на разработване и реализиране на местните политики. Целта ни е да постигнем по- голяма прозрачност при определяне стратегическите посоки на развитие.

Наложителни са по-решителни стъпки за подобряване координацията със съседни и други общини

-ежегодни публични дискусии с гражданските представители  на бизнеса и всички заинтересовани по населените места, свързани с развитието на общината, населеното място и т.н.

- издаване на общински информационен бюлетин

- насърчаване сътрудничеството с други общини  за общо планиране и реализиране на проекти в т.ч и трансгранични

 

Смятам, че настоящата  програма за управление на общината е отворена система, в която при необходимост, в рамките на мандата, могат да се добавят нови дейности,  нови мерки и задачи произтичащи от нормативни документи от национално и областно ниво, както и такива наложени от живота, за  изпълнение на които със сигурност ще работим всички заедно.

 

Лъчезар Яков

Кмет на Община Гулянци

Сайта използва бисквитки