Община Гулянци

Община Гулянци обявява

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост 07.12.2021г.

Община Гулянци, Област Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09-  514 / 25.11.2021г. на Кмета на общината - обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:  

 1. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18099.401.1510 с площ от 846 кв.м., находящ се в кв. 144 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 45.60 лв. / четиридесет и пет лева и шестдесет лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 2. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18099.401.1511 с площ от 828 кв.м., находящ се в кв. 144 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 44.40 лв. / четиридесет и четири лева и четиридесет лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 3. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18099.401.1512 с площ от 847 кв.м., находящ се в кв. 144 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 45.60 лв. / четиридесет и пет лева и шестдесет лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 4. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18099.401.1513 с площ от 840 кв.м., находящ се в кв. 144 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 45.60 лв. / четиридесет и пет лева и шестдесет лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 5. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18099.401.1514 с площ от 722 кв.м., находящ се в кв. 144 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 39.60 лв. / тридесет и девет лева и шестдесет лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 6. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18099.401.1515 с площ от 757 кв.м., находящ се в кв. 144 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 40.80 лв. / четиридесет лева и осемдесет лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 7. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18099.401.1516 с площ от 754 кв.м., находящ се в кв. 144 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 40.80 лв. / четиридесет лева и осемдесет лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 8. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18099.401.1517 с площ от 1057 кв.м., находящ се в кв. 144 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 57.60 лв. / петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 9. Сграда с идентификатор № 18099.401.1791.1 с площ от 117.00 кв.м. - частна общинска собственост, находяща се в УПИ с идентификатор № 18099.401.1791 в кв. 22 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 5904.00 лв.             / пет хиляди деветстотин и четири лева/ с ДДС.       
 10.  Помещение с идентификатор № 68045.401.44.4 с площ от 74.00 кв.м. в сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ с идентификатор № 68045.401.44 в кв. 5 по плана на с. Сомовит, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 2131.20 лв. / две хиляди сто тридесет и един лева и двадесет стотинки/ с ДДС, за търговия с хранителни стоки.                                                                     
 11.  Урегулиран поземлен имот ІІІ с площ от 1120 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  40.80 лв. / четиридесет лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 12.  Урегулиран поземлен имот V с площ от 1230 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  44.40 лв. / четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 13.  Урегулиран поземлен имот VІ с площ от 1350 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  48.00 лв. / четиридесет и осем лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 14.  Урегулиран поземлен имот V с площ от 1415 кв.м., находящ се в кв. 98 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  50.40 лв. / петдесет и четири лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 15.  Урегулиран поземлен имот ІV с площ от 1350 кв.м., находящ се в кв. 98 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  48.00 лв. / четиридесет и осем лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 16.  Урегулиран поземлен имот ІІ с площ от 1955 кв.м., находящ се в кв. 98 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  72.00 лв. / седемдесет и два лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
 17.  Урегулиран поземлен имот І с площ от 1040 кв.м., находящ се в кв. 98 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  37.20 лв. / тридесет и седем лева и двадесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.

Обектите се отдават под наем за  десет  години.

За продажба на:

 1.  Урегулиран поземлен имот І - 257 с площ от 1480 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана на с. Крета, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална пазарна продажна цена от 3480.00 лв. / три хиляди четиристотин и осемдесет лева/ с ДДС.
 2.  Урегулиран поземлен имот ІІ - 258 с площ от 1490 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана на с. Крета, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална пазарна продажна цена от 3540.00 лв. / три хиляди петстотин и четиридесет лева/ с ДДС.
 3.  Урегулиран поземлен имот ІІІ - 259 с площ от 1480 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана на с. Крета, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална пазарна продажна цена от 3480.00 лв. / три хиляди четиристотин и осемдесет лева/ с ДДС.
 4.  Урегулиран поземлен имот ІV - 260 с площ от 1490 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана на с. Крета, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална пазарна продажна цена от 3540.00 лв. /три хиляди петстотин и четиридесет лева/ с ДДС.
 5.  Урегулиран поземлен имот V - 261 с площ от 1480 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана на с. Крета, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална пазарна продажна цена от 3480.00 лв. / три хиляди четиристотин и осемдесет лева/ с ДДС.
 6.  Урегулиран поземлен имот ХХV - 824 с площ от 760 кв.м., находящ се в кв. 2 по плана на с. Гиген, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална пазарна продажна цена от 6120.00 лв. / шест хиляди сто и двадесет лева/ с ДДС.
 7. Урегулиран поземлен имот ІХ - 463 с площ от 500 кв.м., находящ се в кв. 81А по плана на с. Ленково, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална пазарна продажна цена от 1236.00 лв. / хиляда двеста тридесет и три лева/ с ДДС.

 

Търгът ще се проведе на  07.12.2021 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Гулянци.

Документи се приемат до 17:00 ч. на 06.12.2021г.

Закупуват се тръжни книжа на стойност 30.00 лв./ тридесет лева/ с ДДС, които са невъзстановими. Документацията се получава в административния център в община Гулянци срещу представен документ за платена такава. За повече информация в Община Гулянци.

Цената на тръжната документация се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 447000.

 Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна годишна цена и се внасят по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF.

 Оглед на обектите – от 09:00 –12:00 и от 13:00-16:00 ч. всеки работен ден.

 При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 14.12.2021 г. в същия час и при същите условия.

Сайта използва бисквитки