Gulyantsi Municipality

Актуално

Покана

Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2014г. и Информация за изпълнение на бюджета на Община Гулянци към 30.06.2015г.,

Read more

Прием на заявления по проект "Нови възможности за грижа

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА, ЧЕ ДО 09.04.2015 Г. ЩЕ ПРИЕМA ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ ”НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”- ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, ДОГОВОР №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020 г. /ОПРЧР/.

Read more

Website use cookies