Gulyantsi Municipality

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на сграда.

Read more

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,  регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Read more

Община Гулянци обявява

публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост от общински поземлен фонд.

Read more

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние , и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища   от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година 2023-2024 г. (съгласно чл. 37и, ал. 1 4 от ЗСПЗЗ)

Read more

Website use cookies