Gulyantsi Municipality

Auctions and Ads

Търгове и Обяви

Обява за търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 22.10.2020г.

О Б Я В А

 

Община Гулянци, Област Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09- 449/ 09.10.2020г. на Кмета на общината - обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:  

  1. Терен за поставяне на павилион с площ от 41.00 кв.м. - частна общинска собственост, находящ се в УПИ в кв. 2 по плана на с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  1180.80 / хиляда сто и осемдесет лева и осемдесет стотинки/ с ДДС,  за търговия с хранителни стоки.
  2. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 30199.101.269 с площ от 1374 кв.м., находящ се в кв. 49 по плана на с. Загражден, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 50.40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
  3. Урегулиран поземлен имот ІІІ  с площ от 1120 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  24.00 лв. / двадесет и четири лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
  4. Урегулиран поземлен имот V с площ от 1230 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  26.40 лв. / двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
  5. Урегулиран поземлен имот VІ с площ от 1350 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  28.80 лв. / двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.
  6. Урегулиран поземлен имот V - 526,529,530,531,532 с площ от 1415 кв.м., находящ се в кв. 98 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 30.00 лв. /тридесет лева / с ДДС, за селскостопанска дейност.
  7. Урегулиран поземлен имот ІV с площ от 1350 кв.м., находящ се в кв. 98 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 28.80 лв. / двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.

Обектите се отдават под наем за 10 /десет/  години.

Търгът ще се проведе на  22.10.2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Гулянци.

Документи се приемат до 17:00 ч. на 21.10.2020г.

Закупуват се тръжни книжа на стойност 30.00 лв./ тридесет лева/ с ДДС за отдаване под наем, които са невъзстановими. Документацията се получава в административния център в община Гулянци срещу представен документ за платена такава. За повече информация в Община Гулянци.

Цената на тръжната документация се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 447000.

 Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна годишна цена и се внасят по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF.

 Оглед на обектите – от 09:00 –12:00 и от 13:00-16:00 ч. всеки работен ден.

 При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 05.11.2020 г. в същия час и при същите условия.

Община Гулянци обявява

Публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на 78 имота - частна общинска собственост  в землищата на с. Брест и гр. Гулянци.

Read more

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик чрез представяне на предложения за наемна цена по приложената оферта и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища,мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ) от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и от лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Read more

Website use cookies