Gulyantsi Municipality

Център за административно обслужване на граждани

Данъчна кампания 2021

Отдел „Местни приходи” при Община Гулянци уведомява гражданите, че могат да заплатят дължимия данък върху недвижимите имоти,  такса битови отпадъци, данъка върху превозните средства и другите данъци и такси по ЗМДТ, както за минали години, така и за настоящата 2021 година. Размерът на налозите е без промяна.

Гражданите, които предплатят целия размер на данък сгради, такса смет и данък МПС в срок до 30.04.2021 г. ползват отстъпка 5%.

Read more

Услуги предоставяни от Центъра за административно обслужване на граждани

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ЕСГРАОН  И ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Работното време на Административен център за  обслужване на граждани започва в 08.30 и приключва в 17.00 часа, за да се осигури непрекъснат процес на обслужване.

Read more

Website use cookies