Gulyantsi Municipality

Община Гулянци обявява

Публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на 78 имота - частна общинска собственост  в землищата на с. Брест и гр. Гулянци.

Заповед >>>

Обява >>>

Доклад - спечелил >>>

Заповед >>>

Website use cookies