Gulyantsi Municipality

Проекти на документи

 * Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя най-малко 30 дневен срок за предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт.

Уведомление за план-сметката за такса битови отпадъци през 2022 г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Гулянци уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,  като запазва размера на такса битови отпадъци за 2022 г.

Read more

Проект на предложение за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини

В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Гулянци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гулянци.

Read more

Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Гулянци за 2022 година

На основание чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 62, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за планирането на социалните услуги на заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Гулянци за 2022 г.

Read more

Website use cookies